Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Ob-2388/15, Stran 1143
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, in 111/13) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št 13/09 in 17/11) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin 2015
Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
1. Področja, ki so predmet razpisa:
Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:
– vokalna glasbena dejavnost,
– instrumentalna glasbena dejavnost
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna in mažoretna dejavnost,
– filmska in video dejavnost,
– likovna in video dejavnost,
– literarna dejavnost.
2. Okvirna višina sredstev razpisa: 61.655,22 EUR.
3. Pogoji, kriteriji in merila: pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi oziroma projekti ter merila in kriteriji za vrednotenje programov, so sestavni del razpisne dokumentacije kot priloga.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Tolmin, www.tolmin.si – razpisi, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v pisarni Zavoda KŠM Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin (Metka Ivančič, Špela Mrak), vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
5. Vsebina vlog, rok in način oddaje
Vloge se lahko odda izključno na posebnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge.
Vloge morajo biti oddane do 10. 7. 2015, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – razpis kultura«, in sicer po pošti priporočeno na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12 c, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu Zavod KŠM Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin.
6. Rok za porabo sredstev, informacije, obveščanje
Programi morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letu 2015.
Pooblaščena oseba za informacije: Špela Mrak (05/381-18-01 – vsak delovnik od 9. do 12. ure).
O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po roku razpisa.
Občina Tolmin