Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Ob-2369/15, Stran 1159
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, kot organizator prodaje (lastnik nepremičnin je podjetje PV Invest, ki je v 100 % lasti organizatorja prodaje) objavlja
javno zbiranje ponudb1
za prodajo nepremičnine Center starejših Zimzelen,Topolšica 78a,3326 Topolšica
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
II. Opis predmeta prodaje (v nadaljevanju »Zimzelen«):
1. Zimzelen se nahaja v neposredni bližini term Topolšica, kjer so že okoli leta 1600 pričeli z zdraviliško dejavnostjo. Dejavnost centra je institucionalno varstvo starejših oseb in mlajših invalidnih oseb, ki zaradi zdravstvenih in socialnih razlogov ne zmorejo več živeti doma. Odprt je bil oktobra 2009, v njem pa lahko biva 157 stanovalcev v skupno 107 sobah, od katerih je 57 sob enoposteljnih in 50 dvoposteljnih. Zmogljivosti so razdeljene v 5 vitalnih enot, 2 negovalni enoti ter 2 varovani enoti za bivanje oseb z demenco. Kompleks (nepremičnine in oprema – številka stavbe 1061) in zemljišče ležita na ID Topolšica: 948-1294/2-0, v izmeri 596 m2, 948-1294/4-0, v izmeri 3424 m2, 948-1294/7, v izmeri 555 m2 ter 948/1295/6-0, v izmeri 1286 m2, vse k.o. Topolšica, ki v naravi predstavljajo poslovno stavbo Center starejših Zimzelen v Topolšici neto tlorisna površina 7905,3 m2; Izhodiščna cena (orientacijska vrednost) znaša 9.200.000,00 EUR. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca.
2. Zimzelen se prodaja brez bremen (t.j. brez hipotek). Skupaj s prevzemom lastništva Zimzelena kupec prevzema tudi vseh 79 zaposlenih v Zimzelenu (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest), ki so vključeni v izvajanje socialne in medicinske podpore v Zimzelenu skladno s kadrovskimi pogoji, ki jih določa Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13), ter odkup zalog blaga, namenjene izvajanju zdravstvene in osnovne oskrbe v Zimzelenu (po stanju na dan pridobitve ponudnikovega lastništva na Zimzelenu – overjena pogodba za nepremičnino, ki je predmet prodaje).
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 100.000,00 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981, odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, z obveznim sklicem na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne osebe, ki morajo izkazati sposobnost nadaljevanja izvajanje socialne in medicinske podpore v Zimzelenu, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše za čas trajanja koncesije, in skrbeti za razvoj in dvig kakovosti storitve, ki omogoča razvoj kompleksa, ter prevzem 79 delavcev zaposlenih v Zimzelenu (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest) – (priloga v razpisni dokumentaciji). Pogoji za prenos koncesije na novega koncesionarja na podlagi določbe 47i. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV) morajo biti zagotovljeni najkasneje do podpisa pogodbe.
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih rokih:
– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;
– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili v končni krog izbora: roku 14 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;
– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine 14 dni po zaustavitvi postopka.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Navedbo, da je ponudba zavezujoča,
– Naziv podjetja in sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Izjavo ponudnika, da sprejema obveznosti prevzema vseh 79 zaposlenih (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest), ki so vključeni v izvajanje socialno varstvenih storitev v Zimzelenu.
– Višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali davka na promet nepremičnin), ki obsega: kupnino za celotni Zimzelen s pripadajočo opremo ter prevzem delavcev (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest). Ponujena cena ne obsega zalog blaga, namenjene izvajanju izvajanje socialne in medicinske podpore v Zimzelenu, o kateri bosta ponudnik in lastnik zalog sklenila ločeno pogodbo, v kateri se bosta tudi dogovorila o metodologiji določitve cene za zaloge.
– Rok plačila, ki ne sme biti daljši od (dogovor z izbranim kupcem) dni od podpisa pogodbe o prodaji.
– Davčno številko, matično številko oziroma drugo primerljivo identifikacijsko številko za ponudnika, in kontaktne podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, številko faksa).
– Izjavo, da ponudnik izpolnjuje oziroma bo izpolnil pogoje za izvajanje koncesije.
V. Ponudbi je potrebno predložiti:
1. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.
2. Tuje pravne osebe morajo ponudbi priložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.
3. Kolikor v postopku pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
6. Pisno izjavo, da izpolnjujejo pogoje za prenos koncesije (47i. člen ZSV).
7. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi, so določene v razpisni dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 12. 8. 2015 do 12. ure oziroma z možnostjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kupcev na naslov: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje – kadrovsko splošno področje-ekspedit, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba javno zbiranje ponudb – prodaja Centra starejših Zimzelen«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno in v primernih rokih.
VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena oziroma najugodnejša ponudba, najugodnejši plačilni pogoji za prodajalca, nadaljevanja izvajanje socialne in medicinske podpore v Zimzelenu, ki omogoča razvoj kompleksa, ter prevzem 79 delavcev podjetja (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest). Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Predkupna pravica ne obstaja.
VIII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno s pogodbo na račun Premogovnika Velenje št. SI56 0242 6001 8871 981. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških, se bo kupcu nepremičnina (brez hipotek) izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
IX. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje Zimzelen je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za celoten kompleks. Kupec se obveže, da bo ob nakupu nepremičnine prevzel tudi vseh 79 zaposlenih (zaposlenih pri prodajalcu PV Invest) in jim zagotavljal enake pravice iz pogodbe o zaposlitvi vsaj eno leto od podpisa pogodbe.
– Organizator lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Obveznost organizatorja, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, ali kateremkoli ponudnikom, je izključena.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z organizatorjem skleniti kupoprodajno pogodbo v čim krajšem možnem času po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za resnost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je do 31. 12. 2015.
X. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.rlv.si/si/1388. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po tel. 03/899-61-66.
XI. Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot vabilo k dajanju ponudb v smislu iz tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo)1.
Premogovnik Velenje d.d.