Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 430-31/2015-01 Ob-2363/15, Stran 1129
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč
Zaporedna št. 1
Parc. št. 953/16, v izmeri 56 m2, parc .št. 1375/2, v izmeri 479 m2 in parc.št. 1493/17, v izmeri 197 m2, vse k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, zemljišča so v celoti namenjena izgradnji ceste C-3 (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 43 Cona Zadobrova – del (Uradni list RS, št. 19/15), izklicna cena za zemljišča skupno znaša 46.473,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin znaša 317,20 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 423/0, v izmeri 2208 m2, k.o. 1958 – Brezovica, osnovna namenska raba: območje stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 156.238,08 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 329,40 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 1074/17, v izmeri 376 m2, k.o. 1485 – Gotna vas, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 30.275,52 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 324,50 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču stojita dva objekta (stavba št. 756 in stavba št. 757), ki nista last prodajalca in nista predmet prodaje.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 26. 6. 2015, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-31/2015 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10), bo moral izbrani ponudnik za nepremičnino s parc.št. 1074/17, k.o. 1485 – Gotna vas pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom lastninske pravice v korist kupca in morebitne druge stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 1. 7. 2015 ob 13.15, na sedežu Sklada, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost