Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1749. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2015, stran 4588.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 6. redni seji dne 4. 6. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2015
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2015 (v Uradni list RS, št. 6/15) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2015 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Konto
Opis
Proračun 2015
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.445.126
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.607.807
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.912.057
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
4.442.940
7000 Dohodnina
4.442.940
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
376.300
7030 Davki na nepremičnine
318.300
7032 Davki na dediščine in darila
30.000
7033 Davki na promet nepremičnin 
in na finančno premoženje
28.000
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
92.317
7044 Davki na posebne storitve
2.000
7047 Drugi davki na uporabo blaga 
in storitev
90.317
706 DRUGI DAVKI
500
7060 Drugi davki
500
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
695.750
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
179.187
7102 Prihodki od obresti
8.700
7103 Prihodki od premoženja
170.487
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.000
7111 Upravne takse in pristojbine
2.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
8.200
7120 Globe in druge denarne kazni
8.200
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
15.636
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.636
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
490.727
7141 Drugi nedavčni prihodki
490.727
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
122.721
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
109.883
7200 Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov
109.883
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
12.838
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
12.838
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
20.350
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
20.350
7300 Prejete donacije in darila 
od domačih pravnih oseb
20.350
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.694.248
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
516.681
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
516.681
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.177.567
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
2.177.567
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.668.352
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.609.766
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
338.024
4000 Plače in dodatki
300.012
4001 Regres za letni dopust
6.900
4002 Povračila in nadomestila
23.804
4004 Sredstva za nadurno delo
7.308
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
52.512
4010 Prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje
27.516
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
22.068
4012 Prispevek za zaposlovanje
216
4013 Prispevek za starševsko varstvo
336
4015 Premije kolektivnega dodatnega 
in pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU
2.376
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
1.072.363
4020 Pisarniški in splošni material 
in storitve
117.979
4021 Posebni material in storitve
73.678
4022 Energija, voda, komunalne storitve 
in komunikacije
170.534
4023 Prevozni stroški in storitve
7.500
4024 Izdatki za službena potovanja
2.050
4025 Tekoče vzdrževanje
431.515
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4.640
4029 Drugi operativni odhodki
264.467
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
38.100
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
38.100
409 REZERVE
108.767
4090 Splošna proračunska rezervacija
15.853
4091 Proračunska rezerva
87.000
4093 Sredstva za posebne namene
5.914
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.425.168
410 SUBVENCIJE
114.727
4102 Subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom
114.727
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.566.001
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
8.000
4119 Drugi transferi posameznikom
1.542.001
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
253.687
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
253.687
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
490.753
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
28.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode
462.753
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.550.556
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.550.556
4202 Nakup opreme
107.634
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
14.824
4204 Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije
3.395.123
4205 Investicijsko vzdrževanje 
in obnove
637.638
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
32.641
4207 Nakup nematerialnega premoženja
2.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring
360.696
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
82.862
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
68.028
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
63.028
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
5.000
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
14.834
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
14.834
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–223.226
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
57.409
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
57.409
7504 Prejeta vračila danih posojil 
od privatnih podjetij
57.409
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
57.409
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55 
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
313.364
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
313.364
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
313.364
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–479.181
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–313.364
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
223.226
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
479.181
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
2. člen
6. člen se dopolni, tako da se doda novo zadnjo alinejo:
– potrjuje dokumente identifikacije investicijskega projekta.
3. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015
Št. 015-4/2015-013
Železniki, dne 4. junija 2015
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.