Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 17/051-15 Ob-2380/15, Stran 1131
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l. kot prodajalec objavlja
javni razpis
za prodajo poslovalnic z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l., Ulica 15. Maja 4, 6000 Koper objavlja javno vabilo k zavezujočemu dajanju ponudb.
II. Predmet prodaje: Poslovalnice z osnovnimi sredstvi in zalogami.
Podatki o poslovalnicah:
Št.
Naziv poslovne enote
Naslov
Velikost poslovnega prostora
Število zaposlenih delavcev/k
1.
Semenarna in cvetličarna Marjetka 
Sv. Anton, Ravne 1/a, Pobegi
98,10 m2 z dvoriščem (in parkiriščem) površine 560 m2
2
2.
Semenarna in cvetličarna Marjetka – 2
Kolomban 34, Ankaran
141 m2 z zunanjim delom in parkiriščem površine 662 m2
2
Vse navedene poslovne enote so vpisane v register distributerjev za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi na drobno.
Vsi poslovni prostori so v najemu. Podatke o veljavnosti najemnih pogodb in višini najemnin lahko zainteresirani pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca.
Vsaka od poslovalnic je samostojen predmet prodaje za katerega se odda ponudba. Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo za eno ali obe poslovalnice, ki so predmet tega zbiranja ponudb.
Kupec bo prevzel zaloge in osnovna sredstva, ki se nahajajo v posamezni poslovalnici. Pravice in obveznosti iz najemnih pogodb se bodo v dogovoru z najemodajalci prenesle na kupca poslovalnic kot novega najemnika.
Kupec je skladno z določilom prvega odstavka 92. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) zavezan prevzeti vse delavce/ke, ki so zaposleni pri prodajalcu in delajo v poslovalnici, ki jo bo kupec prevzel na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, tako, da vsem tem delavcem/kam najkasneje v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe, ponudi sklenitev ustrezne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Število zaposlenih delavcev oziroma delavk posamezne poslovalnice je naveden v zgornji tabeli v stolpcu »Število zaposlenih delavcev/k«.
Kupec mora v prevzetih poslovalnicah nadaljevati z dejavnostjo trgovine na drobno.
Kupec prevzame predmete prodaje po načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne jamči za točnost in pravilnost navedenih površin.
III. Izhodiščna cena:
Št.
Naziv poslovne enote
Naslov
Izhodiščna prodajna cena 
Višina zahtevane varščine (5 % izhodiščne vrednosti)
1.
Semenarna in cvetličarna Marjetka 
Sv. Anton, Ravne 1/a, Pobegi
59.444,00 EUR
(od tega zaloge v višini 44.178,72 EUR)
2.972,00 EUR
2.
Semenarna in cvetličarna Marjetka – 2
Kolomban 34, Ankaran
57.728,00 EUR
(od tega zaloge v višini 44.760,82 EUR)
2.886,00 EUR
Ob prodaji se bo za vsako poslovalnico, ki bo predmet prodajne pogodbe ovrednotilo stanje zalog (ki so v tabeli ugotovljene na dan 28. 5. 2015) po opravljeni inventuri in temu prilagodila cena prevzema za to poslovalnico. To pomeni, da se bo v primeru zmanjšanja ali povečanja vrednosti zalog ob prevzemu, za nominalno enak znesek zmanjšala ali zvišala tudi prodajna cena izbranega ponudnika, v višini razlike med ocenjenimi zalogami za potrebe tega razpisa ter ugotovljeno novo vrednostjo zalog ob prevzemu.
Vse davščine in druge morebitne dajatve ter stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe in prevzemom poslovalnic in delavcev, nosi kupec.
IV. Varščina
Ponudniki morajo do roka za oddajo ponudbe vplačati znesek varščine v višini 5 % izhodiščne cene, kot je določena za vsak predmet prodaje v gornji tabeli pod tč. III.
Postopka zbiranja ponudb se lahko udeleži le ponudnik, ki do poteka roka za oddajo ponudb, vplača znesek varščine v določeni višini na transakcijski račun Komunale Koper, št.: SI56 6100 0000 8572 043, odprt pri Delavski hranilnici d.d., s pripisom namena nakazila: »Varščina za zbiranje ponudb cvetličarne«. Vplačana varščina se ob sklenitvi prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom šteje kot ara in se všteva v kupnino. Ponudnikom, ki niso uspeli v postopku zbiranja ponudb ali če bo prodaja ustavljena, se varščina vrne v 5 delovnih dneh po poteku roka za obvestitev ponudnikov o izidu postopka. Vplačana varščina se v nobenem primeru ne obrestuje.
V. Rok za plačilo kupnine: ponudnik hkrati s ponudbo ponudi tudi rok za plačilo kupnine, ki je lahko največ 12 mesecev od dne sklenitve pogodbe. Če ponudnik ponudi daljši rok od 3 mesecev od dne sklenitve pogodbe, mora ponuditi tudi ustrezno zavarovanje plačila kupnine, katerega je dolžan zagotoviti in predložiti prodajalcu ob sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Komunale Koper po izdanem računu.
VI. Postopek izbire ponudnika
Odpiranje ponudb bo dne 6. 7. 2015 ob 9. uri. Ponudniki se lahko udeležijo odpiranja ponudb po svojem predstavniku, ki se mora pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom (razen če gre za zakonitega zastopnika) in osebnim dokumentom. O odpiranju ponudb bo komisija prodajalca sestavila zapisnik. Po prejemu in odprtju ponudb bodo ponudniki pozvani k pogajanjem. Prodajalec lahko ponudnike pozove k dopolnitvi ponudbe v primeru formalne nepopolnosti listin. Prodajalec bo preveril vsebino in podatke iz ponudbe in predloženih listin.
Izbran bo ponudnik, ki bo predložil popolno in pravilno ponudbo, izpolnjeval vse pogoje iz razpisa ter oddal najugodnejšo končno ponudbo (najvišjo kupnino). Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb in odločitvi prodajalca obveščeni v roku 15 dni po prejemu končnih ponudb.
Izbranemu ponudniku bo hkrati z obvestilom poslana tudi pogodba o prodaji poslovalnic za ceno in z rokom plačila po izbrani ponudbi ter drugimi pogoji prodaje iz razpisa. Izbrani ponudnik bo pozvan, da v določenem roku sklene prodajno pogodbo. V primeru, da izbrani ponudnik v postavljenem roku ne bo podpisal prodajne pogodbe ali če odkloni sklenitev pogodbe, ali v primeru, da ne predloži zagotovljenega zavarovanja za plačilo kupnine, mora prodajalcu plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. V takem primeru bo plačilo varščine veljalo za plačilo pogodbene kazni.
V primeru zamude s plačilom kupnine več kot 30 dni, lahko prodajalec odstopi od pogodbe, ne da bi moral dati kupcu dodatni rok za plačilo kupnine. Izjavo o odstopu od pogodbe prodajalec izroči kupcu priporočeno po pošti na naslov kupca, ki je naveden na pogodbi. Izjava učinkuje z dnem, ko jo oddana priporočeno po pošti. V primeru, če kupec kupnine ne plača v roku in prodajalec zato odstopi od pogodbe, vplačano varščino obdrži prodajalec.
V primeru, da izbrani ponudnik kot kupec ne sklene kupoprodajne pogodbe s prodajalcem ali ne poravna kupnine v roku in zato prodajalec odstopi od pogodbe, lahko prodajalec izbere in k podpisu prodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
VII. Pridobitev podatkov in ogled poslovalnic
Podatke o stanju zalog in o poslovanju lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi prodajalca ob podpisu izjave o varovanju zaupnosti podatkov.
Zainteresiranim bo omogočen ogled poslovalnic, ki so predmet tega razpisa in sicer v obdobju od objave tega razpisa do roka za oddajo ponudb, vsak delovni dan po predhodni najavi.
Podatki o kontaktnih osebah, ki bodo pooblaščene za dajanje podrobnejših informacij: Tamara Petrica, tel. 05/66-33-782, tamara.petrica@komunalakoper.si; Igor Krajnc, tel. 05/66-33-718, igor.krajnc@komunalakoper.si.
Vsak interesent mora o nameravanem ogledu predhodno obvestiti kontaktno osebo, ki bo organizirala ogled v najkrajšem možnem času.
VIII. Podatki o ponudniku in obvezna vsebina ponudbe
Ponudbo lahko oddajo fizične ali pravne osebe.
Ponudba mora vsebovati naslednje listine oziroma izpolnjene obrazce:
– obrazec »Podatki o ponudniku«;
– obrazec »Izjava ponudnika«;
– obrazec »Ponudba«
– potrdilo o plačilu varščine;
Ponudnik mora v ponudbi navesti ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne. Cene in kupnina se določijo brez davka na dodano vrednost (na podlagi 10. člena Zakona o davku na dodano vrednost se DDV ne obračuna).
Ponudnik mora jasno in nedvoumno navesti za katero poslovalnico daje svojo ponudbo skladno s predloženimi obrazci.
Ponudnik mora ponuditi tudi rok plačila, ki ne sme biti daljši od dvanajst mesecev od dne sklenitve pogodbe. Če je rok plačila daljši od treh mesecev, mora ponudnik ponuditi ustrezno sredstvo zavarovanja plačila kupnine, ki ga je dolžan zagotoviti in predložiti prodajalcu ob sklenitvi pogodbe.
Ponudniki so vezani na svojo ponudbo do 31. 10. 2015.
IX. Rok o obvestilu izida javnega zbiranja ponudb: prodajalec bo pisno obvestil o izidu postopka in o svoji odločitvi vse ponudnike, ki bodo oddali pravočasne ponudbe s priporočeno pošto v roku 15 dni po prejemu končnih ponudb.
X. Sklenitev prodajne pogodbe
Prodajalec bo z izbranim najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo v vsebini kot jo določi prodajalec najkasneje v roku 15 dni od odposlanih obvestil o odločitvi oziroma o izidu javnega razpisa.
Prodajalec si pridržuje pravico ne skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je že obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Prodajalec lahko do sklenitve pogodbe postopek zbiranja ponudb kadarkoli ustavi brez vsakršne odškodninske odgovornosti. V takem primeru se vsem ponudnikom vrne le vplačana varščina brez obresti.
XI. Rok, naslov in informacije za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 3. 7. 2015 do 15. ure. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena prodajalcu do navedenega roka. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudbe je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici na naslov: Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper s pripisom: »Ne odpiraj! Ponudba – prodaja cvetličarn«. Na ovojnici mora biti označen tudi naziv in naslov ponudnika.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Komunale Koper, d.o.o. - s.r.l.: www.komunalakoper.si.
Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.