Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1735. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško, stran 4548.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS) in 57/12), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 6. seji, dne 28. 5. 2015, sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
I.
Občinski svet Občine Krško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 18,45 EUR za efektivno uro storitve od 1. 7. 2015 dalje.
Ceno efektivne ure predstavljajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja v višini 3,37 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 15,08 EUR/uro.
II.
Subvencija Občine Krško k polni ceni storitve znaša skupaj 12,92 EUR na uro in je sestavljena iz subvencije:
– stroškov strokovne priprave 1,03 EUR/uro,
– stroškov vodenja in koordiniranja 1,30 EUR/uro,
– 70 % cene neposredne oskrbe, oziroma 10,59 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 3,95 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško. Ob nedeljah se cena za uporabnika poviša za 40 % in tako znaša 5,53 EUR/uro, ob praznikih se cena za uporabnika poviša za 50 % in tako znaša 5,93 EUR/uro.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2015 dalje.
Št. 122-1/2015-O702
Krško, dne 28. maja 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost