Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1728. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Koper, stran 4516.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  O D L O K
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Koper
Št. 370-1/2015
Koper, dne 29. maja 2015
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. maja 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Koper
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Koper (v nadaljnjem besedilu: svet) ter določa njegovo sestavo in naloge.
Svet deluje kot posvetovalno telo župana.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Organ posluje pod imenom: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Koper.
Sedež organa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 KOPER.
Skrajšano ime organa: SPVCP.
III. NALOGE SVETA
3. člen
Svet skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni.
4. člen
V okviru svojih pristojnosti opravlja svet zlasti naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
Strokovne ter administrativno-tehnične naloge za svet zagotavlja Občinski inšpektorat.
IV. SESTAVA SVETA
5. člen
Svet sestavlja 9 članov.
Imenuje ga občinski svet na podlagi predlogov zainteresiranih organov in organizacij s področja prometa.
Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
1. predstavnik Policijske postaje Koper,
2. predstavnik Zdravstvenega doma Koper,
3. predstavnik Gasilske brigade Koper,
4. predstavnik aktiva ravnateljev v občini,
5. predstavnik koncesionarja občinskih cest,
6. predstavnik upravljavca javne razsvetljave,
7. predstavnik izpitnega centra za voznike motornih vozil,
8. predstavnik občinske uprave s področja družbenih dejavnosti,
9. predstavnik občinske uprave s področja cestnega prometa.
Predsednika in namestnika predsednika izvoli svet izmed svojih članov na konstitutivni seji.
Mandat sveta traja štiri leta. Po poteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.
V. DELOVANJE SVETA
6. člen
V delovanje sveta lahko svet vključi tudi druge organe, organizacije in društva, katerih predstavniki niso člani sveta, imajo pa neposreden ali posreden vpliv na varnost občanov.
7. člen
V okviru sveta lahko delujejo komisije, ki pokrivajo posamezna vsebinska področja za izboljšanje varnosti občanov. Imenuje jih župan na predlog sveta. S sklepom o imenovanju določi sestavo komisij in njihove naloge.
8. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se zagotovijo s proračunom Mestne občine Koper ter iz drugih namenskih sredstev.
9. člen
Člani sveta prejemajo za svoje delo sejnino v skladu s Pravilnikom o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 370-1/2015
Koper, dne 28. maja 2015
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la Gazzetta uff. della RS n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L  D E C R E T O
sull’istituzione e sul funzionamento del Consiglio per la prevenzione e l’educazione nel traffico stradale del Comune città di Capodistria
N. 370-1/2015
Capodistria, 29 maggio 2015
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In virtù dell’articolo 6 della Legge sui conducenti (Gazzetta ufficiale RS, n. 109/10 e 25/14) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale della RS, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 28 maggio 2015 ha accolto il
D E C R E T O
sull’istituzione e sul funzionamento del Consiglio per la prevenzione e l’educazione nel traffico stradale del Comune città di Capodistria
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto si costituisce il Consiglio per la prevenzione e l’educazione nel traffico stradale del Comune città di Capodistria (di seguito: Consiglio) e si definiscono la sua composizione e le sue funzioni.
Il consiglio è un organo consultivo del sindaco.
II DISPOSIZIONI STATUTARIE
Articolo 2
La denominazione dell’organo è Consiglio per la prevenzione e l’educazione nel traffico stradale del Comune città di Capodistria.
Sede dell'organo: Comune città di Capodistria, Via Giuseppe Verdi 10, 6000 CAPODISTRIA.
Nome abbreviato: CPETS.
III FUNZIONI DEL CONSIGLIO
Articolo 3
Il Consiglio è responsabile della pianificazione e del coordinamento dei compiti di prevenzione e di educazione alla sicurezza stradale a livello locale.
Articolo 4
Nell’ambito delle sue competenze il consiglio svolge in particolare i seguenti compiti:
– valuta lo stato di sicurezza stradale a livello locale,
– propone agli organi dell’amministrazione comunale i programmi per la sicurezza stradale e le misure adeguate per la loro attuazione,
– coordina l’attuazione dei compiti in base ai programmi per la sicurezza stradale a livello locale,
– partecipa alla realizzazione dell’educazione stradale, all’aggiornamento e all’informazione degli utenti del traffico stradale sulle misure per il raggiungimento della sicurezza stradale,
– coordina la stampa e la diffusione di pubblicazioni e altro materiale relativi alla prevenzione ed educazione alla sicurezza stradale a livello locale,
– collabora con l’Agenzia pubblica e il Ministero competente per i trasporti.
I compiti professionali e tecnico amministrativi per il Consiglio sono garantiti dall’Ispettorato comunale.
IV COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
Articolo 5
Il Consiglio è composto da 9 membri.
Viene nominato dal Consiglio comunale su proposta degli enti e organizzazioni competenti in materia di traffico.
Il Consiglio è composto da rappresentanti degli enti, delle organizzazioni e delle istituzioni la cui attività è orientata alla prevenzione e all’educazione alla sicurezza stradale che sono:
1. il rappresentante della Stazione di Polizia di Capodistria,
2. il rappresentante della Casa della sanità di Capodistria,
3. il rappresentante dei Vigili del fuoco di Capodistria,
4. il rappresentante dell’Attivo dei Presidi del comune
5. il rappresentante del concessionario delle strade comunali,
6. il rappresentante del gestore dell’illuminazione pubblica,
7. il rappresentante del Centro esami per conducenti veicoli a motore,
8. il rappresentante dell’amministrazione comunale per il settore delle attività sociali,
9. il rappresentante dell’amministrazione comunale per il settore trasporti stradali.
Il Consiglio elegge il presidente e il suo sostituto nella seduta costitutiva.
Il mandato del Consiglio ha la durata di quattro anni. Alla scadenza del mandato i membri possono venir riconfermati.
V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Articolo 6
Il Consiglio può includere nella propria attività anche altri enti, organizzazioni e società i cui rappresentanti non sono membri del Consiglio, hanno però un’influenza diretta o indiretta sulla sicurezza dei cittadini.
Articolo 7
In ambito del Consiglio possono operare commissioni che ricoprono singole aree atte a migliorare la sicurezza dei cittadini. Vengono nominate dal sindaco su proposta del Consiglio. Con delibera di nomina stabilisce la composizione della commissione e le sue mansioni.
Articolo 8
I mezzi per il finanziamento delle attività di prevenzione ed educazione alla sicurezza stradale sono garantiti dal bilancio del Comune città di Capodistria e da altri fondi finalizzati.
Articolo 9
I membri del Consiglio percepiscono il gettone presenza per il lavoro svolto in conformità al Regolamento in materia degli importi entità e delle modalità di definizione degli stipendi e dei compensi per lo svolgimento della funzione ossia delle indennità di funzione dei funzionari del Comune città di Capodistria, dai membri degli organi interni del Consiglio comunale e del Sindaco, e degli altri organi del Comune città di Capodistria nonchè del rimborso delle spese.
VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 10
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 370-1/2015
Capodistria, 28 maggio 2015
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.