Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 160-1/2015 Ob-2360/15, Stran 1133
Na podlagi 42. člena Zakona o javno – zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), tretjega odstavka 9. člena Odloka o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 59/14), Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 59/14), prvega odstavka 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1; v nadaljevanju ZLD) ter drugega odstavka 2. člena in prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) objavlja Občina Črnomelj
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; tel. 07/30-61-100, telefaks 07/30-61-130.
2. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti za območje Občine Črnomelj.
3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 15 let. Koncesionar prične z izvajanjem lekarniške dejavnosti s 1. 1. 2016. Lekarniška dejavnost v naselju Črnomelj se bo zaradi ohranitve zdravstvene dejavnosti na teh mestih (ordinacije splošne medicine) opravljala v pritlični prostorih Trgovsko poslovnega centra – objekt I (Zadružna cesta 16) ali objekt II (Zadružna cesta 33) v naselju Črnomelj in v podružnični lekarni v pritličnih prostorih Zdravstvene postaje Vinica (Vinica 39a), v naselju Vinica. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe.
4. Prijava na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
– je magister farmacije in izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja;
– ima opravljen strokovni izpit;
– obvlada slovenski jezik;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev);
– magister farmacije, ki je za več kot tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti, pa želi prevzeti vodenje lekarne ali pridobiti koncesijo, mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška zbornica;
– ni v delovnem razmerju oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;
– ima zagotovljene vse pogoje, skladno z določili Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06).
b) Drugi pogoji:
– prijavitelj pripravi in predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije;
– prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu z zastavljenim programom;
– lekarna mora biti v pritličnem prostoru Trgovsko poslovnega centra – objekt I (Zadružna cesta 16) ali objekt II (Zadružna cesta 33) v Črnomlju, podružnična lekarna pa v pritličnih prostorih Zdravstvene postaje Vinica(Vinica 39a), v naselju Vinica;
– da bo zagotovil obratovanje lekarne v Črnomlju od ponedeljka do petka od 7.30 do 20. ure in ob sobotah od 7.30 do 13. ure in obratovanje podružnične lekarne v obratovalnem času ambulante splošne medicine v Zdravstveni postaji Vinica v naselju Vinica, ki ga določi Zdravstveni dom Črnomelj, pri čimer mora biti obratovalni čas podružnične lekarne podaljšan za ½ ure glede na obratovalni čas zadevne ambulante;
– prijavitelj mora s 1. 1. 2016 začeti opravljati koncesijsko dejavnost na lokaciji v mestu Črnomelj in na lokaciji v naselju Vinica;
– prijavitelj mora nuditi prebivalcem poleg osnovne lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti lahko opravlja;
– prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– prijavitelj ne sme imeti že podeljene druge koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti, oziroma mora podati izjavo, da bo le – to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;
– da bo zagotovil izvajanje dežurstev in jih usklajeval skupaj z javnim zavodom Dolenjske lekarne Novo mesto (28. člen ZLD);
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev se presoja na dan oddaje vloge.
5. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
Št.
Merilo
Točke
1
opravljanje drugih dejavnosti, poleg lekarniške dejavnosti, ki jih v skladu z 2. členom ZLD lahko opravlja lekarna
do 20 točk
2
obratovalni čas lekarne v naselju Črnomelj
do 20 točk
3
večje število strokovnih delovnih mest 
do 20 točk
4
dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja v zadnjih treh letih
do 5 točk
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
6. V primeru enakega števila točk: kolikor dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih prijaviteljev, na podlagi postavljenih meril v razpisni dokumentaciji, enako število točk, bo javni partner izbral tistega prijavitelja, ki v svojem predloženem programu izvajanja lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije, ponuja večje število brezplačnih letnih aktivnosti za ranljive skupine.
7. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, priložene mora imeti vse zahtevane izjave in obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali jo natisnejo s spletne strani Občine Črnomelj – www.crnomelj.si. Občina Črnomelj lahko v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno dokumentacijo na osnovi njegove pisne zahteve.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, s pripisom: »Ne odpiraj – koncesija za lekarno«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja.
Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključno 29. 6. 2015, do 12. ure.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
8. Kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil: Jože Migalič, svetovalec, tel. 07/30-61-116, e-mail: josko.migalic@crnomelj.si.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo dne 29. 6. 2015, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Odpiranju vlog lahko prisostvujejo prijavitelji na javnem razpisu oziroma njihovi pooblaščenci s priloženim pooblastilom prijavitelja. Prisotni se izkažejo z osebnim dokumentom.
Koncedent bo koncesijo podelil v skladu z Zakonom o javno – zasebnem partnerstvu, in sicer po pridobitvi mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS za zdravje.
Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pisno obveščeni.
Občina Črnomelj