Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1742. Pravilnik o izredni pomoči v Občini Rečica ob Savinji, stran 4557.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, Odl. US: Up-2925/07-15, U-1-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10, Odl. US: U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13 in 99/13) ter 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 5. seji dne 21. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o izredni pomoči v Občini Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom o izredni pomoči v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Pravilnik), Občina Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) določa upravičence, obliko pomoči, merila, kriterije, višino pomoči, postopek za dodelitev izredne pomoči (v nadaljevanju: pomoč) ter nadzor nad porabo sredstev.
2. člen
V Pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.
3. člen
(1) Sredstva za dodelitev izredne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine, na postavki »Izredna socialna pomoč« in se izplačujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu, pri čemer se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena prvič, če je v postavljenem roku ustrezno dopolnjena.
(2) Višina izredne pomoči praviloma ne sme presegati višine enkratnega zneska minimalnega dohodka po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, razen v primeru naravnih ali drugih nesreč oziroma za ureditev minimalnih standardov bivanja.
(3) Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun Občine.
(4) Izredne pomoči se dodeljujejo po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev.
(5) V prvi polovici koledarskega leta se praviloma porabi največ polovico razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen, preostala sredstva pa v drugem polletju.
4. člen
(1) Namen izredne pomoči po tem pravilniku je socialna pomoč, ki se dodeli upravičencem, zaradi posebno težkih socialnih razmer, nastalih ne po lastni krivdi, lahko podeli praviloma enkrat letno.
(2) Pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam je namenjena za:
– pomoč pri odpravi posledic naravne nesreče ali požara,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti,
– ureditev minimalnih standardov bivanja,
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov in nujnih zdravstvenih storitev, če stroški zanje niso zagotovljeni z obveznim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
– kritju pogrebnih stroškov v skladu z določili Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč.
II. UPRAVIČENCI
5. člen
(1) Do izredne pomoči po tem pravilniku so upravičeni posamezni občani ali družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini in v Občini dejansko tudi stalno prebivajo,
– zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po njihovi krivdi, nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, socialna stiska pa je tako huda, da ogroža ali bi lahko ogrožala preživetje posameznika,
– nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, potem, ko so izčrpali že vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske oziroma pridobitev sredstev za preživljanje z delom, pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in drugih virov, nadomestil, pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega ali zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati, zato nujno potrebujejo pomoč Občine,
– imajo hudo bolnega otroka, katerega zdravljenje zahteva dodatne visoke stroške,
– se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne ali druge nesreče ipd.) znajdejo v takšni finančni situaciji, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
– so trenutno ostali brez vsakršnega dohodka in čakajo na uveljavitev socialne pomoči ali druge oblike prejemkov,
– izpolnjujejo druge pogoje, ki jih predvideva ta pravilnik.
(2) Brezposelne osebe, ki zaprosijo za izredno pomoč, morajo predložiti potrdilo o prijavi na Zavodu RS za zaposlovanje ali priložiti dokument, ki dokazuje trajno nezmožnost za delo.
(3) Do plačila najemnine za stanovanje ni upravičena oseba, ki si ni uredila pravice do subvencionirane najemnine.
III. OBLIKA POMOČI
6. člen
(1) Izredne pomoči po tem pravilniku se praviloma izplačujejo v funkcionalni obliki, in sicer s plačilom neplačanih terjatev do pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina ali pa se pomoč nameni za plačilo drugih za preživljanje nujnih stroškov, kot so plačila računov električne energije, nabavo kurjave, zdravstvenih storitev in drugih nujnih življenjskih potrebščin.
(2) V primeru naravnih in drugih nesreč ali za ureditev bivanjskih razmer se praviloma takšna pomoč nameni izključno za nabavo potrebnega materiala, lahko pa tudi za izvedbo storitev za nujno sanacijo.
(3) Samo izjemoma se izredna pomoč nakaže upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun.
IV. MERILA IN KRITERIJI
7. člen
(1) Pri dodelitvi izredne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, določeni po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka, vključno z dohodki iz premoženja in drugih virov. Osnova za določitev višine izredne pomoči je minimalni dohodek posameznika ali družine, katerega višina se določi po merilih Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V primeru, da dohodki upravičenca presegajo minimalni dohodek za več kot 100 %, se izredna pomoč ne odobri, razen v primeru naravne ali druge hude nesreče.
(2) Višina izredne pomoči se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca. Izjemoma se lahko dodeli do 50 % višji znesek od določenega, če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno hudi materialni stiski in to izkazuje z ustreznimi potrdili.
V. VIŠINA POMOČI
8. člen
(1) Osnova za določitev višine izredne pomoči je osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji. Višina izredne pomoči znaša največ dvakratni znesek višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti posameznika.
(2) Izjemoma se lahko dodeli do 50 % višji znesek od določenega, če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno hudi materialni stiski in ogroženosti in to izkazuje z ustreznimi potrdili in dokazili (dolgotrajna bolezen, nenadna smrt v družini …).
9. člen
Izredna pomoč se upravičencu ne dodeli, ali se dodeli v nižjem znesku, če:
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani, pridobivajo pa dohodke iz 12. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in v vlogi niso navedeni,
– se ugotovi, da je dejanski socialni položaj prosilca in družinskih članov boljši, kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca,
– se ugotovi, da je dejansko socialno stanje prosilca in družinskih članov drugačno kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca,
– je prosilec ali družinski član, s katerim prebiva, v tekočem letu že prejel pomoč iz občinskih proračunskih sredstev Občine,
– se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do izredne pomoči.
VI. POSTOPEK IN DODELITVE ENKRATNE IZREDNE POMOČI
10. člen
Pravico do izredne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri Občini s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za izredno pomoč«, ki je priloga tega pravilnika. Obrazec vlagatelj dvigne na sedežu Občine, ali natisne iz spletne strani Občine. Vlogi iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih občinska uprava potrebuje pri vodenju postopka in so navedena kot priloge k vlogi.
11. člen
(1) O upravičenosti za dodelitev izredne pomoči odloča komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Najmanj en član komisije je član Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in najmanj en član je imenovan izmed strokovnjakov s področja socialne dejavnosti.
(2) Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje nove. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.
(3) Komisija o vlogah odloča na sejah. Komisija je sklepčna, če sta na seji prisotna vsaj predsednik in en član. Odločitve sprejema z večino glasov članov komisije. Če sta na seji prisotna samo predsednik in en član, prevlada predsednikov glas.
(4) Člani komisije so dolžni varovati osebne podatke vlagateljev kot tajne.
12. člen
(1) Naloge komisije so:
– ugotavljanje popolnosti vlog,
– ocenjevanje vlog v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika,
– reševanje strokovnih vprašanj, ki se pojavijo v postopku dodeljevanja izredne pomoči,
– predlaganje višine izredne pomoči ali zavrnitve vloge.
(2) Pri odločanju o dodelitvi izredne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
(3) Administrativno tehnično pomoč pri delu komisije nudi občinska uprava, ki opravlja potrebne naloge, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– pripravi predlog dokumentacije,
– predhodno zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– piše zapisnike sej komisije,
– izdaja odločbe o dodelitvi izredne pomoči ali zavrnitvi vloge.
(4) Direktor občinske uprave, na predlog komisije, izda odločbo o upravičenosti in višini izredne pomoči ali o zavrnitvi vloge, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, v roku 60 dni od prejema popolne vloge. Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine. Pritožba se lahko vloži v roku 8 dni od dneva vročitve odločbe.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev prejemnikom opravljata občinska uprava in nadzorni odbor Občine.
(2) V primeru, da je bila izredna pomoč dodeljena na osnovi lažnih podatkov ali s preslepitvijo organa, mora prejemnik izredno pomoč vrniti v 15 dneh od izdaje odločbe skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VIII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0001/2015-4
Rečica ob Savinji, dne 21. maja 2015
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.