Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Ob-2400/15, Stran 1145
Občina Lendava – Lendva Község, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 126/06 – ZJPZ, 127/06, 38/10 in 57/11) in 34. člena Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 56/14, 62/14 in 8/15) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava
1. Koncedent: Občina Lendava – Lendva Község, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 56/14, 62/14 in 8/15).
3. Predmet: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje na območju Občine Lendava. Koncesija obsega:
– upravljanje, obratovanje, razvoj in izgradnjo omrežja za daljinsko ogrevanje;
– priključevanje uporabnikov na omrežje daljinskega ogrevanja;
– distribucija toplotne energije po omrežju do končnih uporabnikov;
– druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo povezane.
4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za določen čas 10 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
5. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za območje Občine Lendava. Koncesionar mora poskrbeti za priključitev vseh zahtevanih objektov na distribucijsko omrežje ter na območju, ki je kot obvezno določeno skladno z razpisno dokumentacijo, zagotoviti tudi priklop vsem uporabnikom, ki izrazijo interes in izpolnjujejo pogoje za priklop. Koncesionar sam oceni ekonomsko upravičenost investicije v širitev omrežja na preostala območja, ki so predmet koncesije in niso zajeta v območju, ki ga mora koncesionar obvezno pokrivati.
6. Sposobnost prijavitelja
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …) ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine:
– da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.), 39/09, 55/09 Odl.US: U-I-73/09-19, 56/2011 Odl. US: U-I-262/10-18, 91/11): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja;
– da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
– da ima prijavitelj poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve;
– da je registriran oziroma, da izpolnjuje pogoje za opravljanje koncesije;
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe;
– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju odloka o dejavnosti javne službe, koncesijskega akta, drugih predpisov, normativov in standardov;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti utegne povzročiti državi, občini ali tretji osebi;
– da je finančno in poslovno usposobljen, kar dokazuje na način, da v zadnjih 6 mesecih podjetje ni imelo dospelih neporavnanih obveznosti;
– druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
7. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje aktivnosti uporabnikov;
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov;
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti;
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti oziroma svojim delom;
– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesionirane dejavnosti;
– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
8. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo.
9. Merila za izbor koncesionarja:
– ponujena cena toplote za uporabnika – tarifne postavke (do 50 točk);
– načrt za razvoj infrastrukture in predvidena vlaganja za celotno obdobje podelitve koncesije (do 50 točk);
– višina koncesijske dajatve (do 20 točk);
– cena prispevka za priklop (do 20 točk);
– reference (do 10 točk).
10. Koncedent si pridržuje pravico pogajanj z najugodnejšim ponudnikom in pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku.
11. Rok in način predložitve prijav:
– Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na naslov naročnika: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
– Končni rok za oddajo prijav je 3. 7. 2015 do 12. ure.
– Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko) do naročnikovega vložišča prispeti do roka, ki je naveden zgoraj. V nasprotnem primeru se štejejo prijave za prepozne.
– Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili razpisne dokumentacije.
12. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo potekalo v sejni sobi na sedežu naročnika Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, dne 6. 7. 2015, ob 12. uri.
13. Rok za sprejem odločitve: do 15. 7. 2015.
14. Razpisna dokumentacija: je na voljo na spletni strani Občine Lendava, www.lendava.si.
15. Kontaktne osebe so: Aleksandra Kreslin, Danijela Levačič in Miran Doma.
Občina Lendava - Lendva Község