Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015, stran 4564.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popravek, 101/13) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 7. redni seji dne 27. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
v EUR
KONTO
NAZIV KONTA
1. REBALANS 2015
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.873.962,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.730.420,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
10.529.157,47
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.670.549,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
1.608.903,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
249.705,47
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.201.262,53
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.989.885,49
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
36.000,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
20.213,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.151.164,04
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
980.482,15
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
182.572,20
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
797.909,95
73
PREJETE DONACIJE (730)
10.000,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
10.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
1.153.060,27
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.075.631,51
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
77.428,76
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
18.263.605,92
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.822.226,20
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.353.686,19
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
209.661,48
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.101.496,05
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
119.819,48
409 REZERVE
37.563,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
6.150.048,78
410 SUBVENCIJE
52.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.851.728,00
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
738.025,47
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.504.705,31
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
3.590,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.261.330,94
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
7.261.330,94
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
30.000,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
30.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.-II.)
–2.389.643,50
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
300.000,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
300.000,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
300.000,00
440 DANA POSOJILA
300.000,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.400.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.400.000,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
715.207,34
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
715.207,34
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.704.850,84
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
684.792,66
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.389.643,50
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.704.850,84
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0044/2015
Slovenj Gradec, dne 2. junija 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.