Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 3601-0002/2015 Ob-2379/15, Stran 1140
Občina Dobrovnik na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, s spremembami, v nadaljevanju EZ-1), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami, v nadaljevanju ZGJS), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju: ZJZP), Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter o podelitvi koncesije v Občini Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik št. 1/2013 z dne 15. 4. 2013, v nadaljevanju: Odlok), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, s spremembami, v nadaljevanju: ZUP), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami, v nadaljevanju: ZLS), Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 28/15), Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 28/15), Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 2/15) in Sklepa Občinskega sveta Občine Dobrovnik z dne 20. 5. 2015, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Dobrovnik
Občina Dobrovnik v nadaljnjem besedilu koncedent, vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe.
Predmet koncesije je v skladu z Odlokom postavitev distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine, ki je opredeljeno s tem razpisom, vzdrževanje omrežja, vključno z pridobitvijo projektov, gradbenih in drugih upravnih dovoljenj za izgradnjo javnega omrežja ter upravnih in drugih dovoljenj za njegovo obratovanje in vključno z periodičnim pregledovanjem oziroma nadzorom internih omrežij in naprav ter plinskih trošil pri uporabnikih, vezanih na oskrbo s plinom iz javnih omrežij ter vodenje katastra javnega plinovodnega omrežja na način, ki je usklajen z občinskim geoinformacijskim sistemom in vsebuje tudi osnovne podatke o uporabnikih.
Območje koncesije je območje, na katerem je koncesionar dolžan zagotoviti oskrbo s plinom iz omrežja ali iz lokalnih sistemov, opredeljeno v prilogi razpisne dokumentacije.
Koncesija se bo podelila za obdobje 35 let; ta rok začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Kot kandidati lahko sodelujejo osebe, ki so zainteresirane za pridobitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Dobrovnik, kot je opredeljeno v razpisu, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Ponudnika vabimo, da odda ponudbo za izvedbo razpisanih del najkasneje do 10. 7. 2015 do vključno 11. ure v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis – Koncesija plin« – Ne odpiraj«, na naslov: Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik.
Razpisna dokumentacija z obrazci je dostopna na spletni strani Občine Dobrovnik: http://www.dobrovnik.si/page/default.asp.
Predmet javnega naročila je izbor koncesionarja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Dobrovnik, ki je opisano v razpisu.
Koncesionar se obvezuje, da bo na lastne stroške zgradil distribucijsko omrežje za zemeljski plin v skladu z idejnim načrtom, ki ga bo potrdil koncedent.
Gospodarsko javno službo oskrbe z zemeljskim plinom na območju Občine Dobrovnik, ki je predmet koncesije, izvaja en koncesionar, ki ima na podlagi koncesijske pogodbe izključno pravico upravljati z omrežjem na območju koncesije.
Komunikacija s kandidati o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega razpisa poteka pisno ali preko elektronske pošte. Vprašanja se pošiljajo na naslov Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, s pripisom »vprašanje za razpis št. 3601-0002/2015« ali preko elektronske pošte na naslov: obcina@dobrovnik.si. Kontaktna oseba naročnika je Ester Povše. Koncedent opozarja, da bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo posredovana na naveden način.
Odgovori so sestavni del razpisne dokumentacije in bodo posredovani vsem kandidatom, ki bodo izrazili interes. Vprašanja kandidatov mora naročnik prejeti najkasneje pet dni pred dnevom oddaje ponudb do 13. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika prispela po tem roku, naročnik ne bo podal odgovorov oziroma dodatnih pojasnil.
Ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku obvezne sestavine dokumentacije. Dokumentacija mora biti napisana oziroma natipkana z neizbrisnim črnilom in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Celotna dokumentacija mora biti speta z vrvico, pri čemer morata biti konca vrvice zapečatena ali na druga način predložena tako, da ni mogoče vanjo naknadno posegati.
Strokovna razpisna komisija bo ocenjevala in izbrala najugodnejšo kandidaturo le med veljavnimi ponudbami. Veljavne so tiste ponudbe, ki bodo pravočasne, pravilne in popolne.
Pravočasna je tista ponudba, ki je osebno oddana oziroma prispe po pošti na naslov naročnika (koncedenta) do datuma in ure ter minute, določene v objavi javnega razpisa.
Pravilna je tista ponudba, ki je sestavljena v skladu s to razpisno dokumentacijo in ima vse z razpisno dokumentacijo zahtevane priloge.
Koncedent bo ponudbe, ki bodo nepravočasne in nepravilne, neodprte vrnil na naslov ponudnika po zaključku odpiranja ponudb.
Ponudniki oddajo ponudbo na naslednji način (dokumente zložijo v naslednjem vrstnem redu):
1. Izpolnijo priložen obrazec (Obrazec A) ter ga nalepijo na zunanjo ovojnico ponudbe.
2. Izpolnijo in pošljejo priložen obrazec (Izjava B)
3. Ponudbi priložijo potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni ni bil pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
4. Ponudbi priložijo izjavo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper gospodarstvo (Izjava C).
5. Ponudbi priložijo obrazec BON 1 ali BON 1/P in BON 2, ki odraža ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ali v mesecu oddaje ponudbe. Iz obrazca mora biti razvidno stanje blokade poslovnih računov v zadnjih 6. mesecih od izstavitve ter realizacija v letu 2014. Če je ponudnik samostojni podjetnik namesto teh obrazcev predloži potrdila o solventnosti poslovnih bank, kjer ima samostojni podjetnik odprte poslovne račune, iz katerih je razvidno stanje blokad njegovih poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih ter realizacija v letu 2014.
6. Ponudbi priložijo izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden katerekoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež.
7. Ponudbi priložijo potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali daje ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
8. Ponudbi priložijo referenčna potrdila, iz katerih bo razvidno, da ponudnik opravlja dejavnost, ki je predmet koncesije, še najmanj v 3 drugih lokalnih skupnostih.
9. Ponudbi priložijo dokumentacijo idejnega projekta izgradnje distribucijskega omrežja in dokaze o tehnični izvedljivosti njegove priključitve na prenosno omrežje ali drugo distribucijsko omrežje v skladu z EZ., skupaj s finančnim in terminskim planom izgradnje distribucijskega omrežja.
10. Podpišejo izjavo, da so sposobni voditi kataster distribucijskega omrežja (Izjava D).
11. Predložijo predlog splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, v skladu z veljavnimi predpisi.
12. Dopolnijo in podpišejo priložen vzorec Koncesijske pogodbe.
Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente ni določeno drugače, zadošča, če ponudniki predložijo kopije dokumentov.
Starost dokumentov: dokumenti morajo odražati aktualno stanje, ki ga potrjujejo ne glede na njihovo dejansko starost razen tam, kjer je zahtevan dokument za določeno obdobje ali datum. Tuji ponudniki v primerih, ko ni mogoče pridobiti zahtevanih dokumentov, predložijo primerne dokumente skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja oddajo dokazil za tuje ponudnik.
Naročnik bo obravnaval predloge projekta, ki bodo ustrezali naslednjim pogojem:
– Skrajni rok izvedbe projekta ne sme biti daljši od 1 leta po podpisu koncesijske pogodbe;
– Začetek izvedbe del mora biti najpozneje 30 koledarskih dni po podpisu koncesijske pogodbe;
– Projekt mora vsebovati opis in ustrezne listine, ki potrjujejo tehnično izvedljivost priključitve distribucijskega sistema na prenosni sistem oziroma izpolnjevanje pogojev za priključitev distribucijskega sistema na drug distribucijski sistem.
Pri postopku izbire koncesionarja bo strokovna komisija koncedenta upoštevala spodaj navedena merila. Ponudbe se vrednotijo po zbirnih merilih, ki so sinteza več analitičnih kriterijev.
Teža vsakega od zbirnih meril je opredeljena s ponderjem.
Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi vsote točk spodaj navedenih kriterijev:
Merilo
Formula za izračun točk
Ponder (maksimalno število točk)
Predviden rok gradnje
20/(1 + (ponujen rok ponudnika – rok ponudnika z najkrajšim rokom izvedbe (v mesecih))
30
Predviden rok dokončanja
20/(1 + (ponujen rok ponudnika – rok ponudnika z najkrajšim rokom izvedbe (v mesecih))
30
Cena
Ponujena cena ponudnika z najnižjo ceno omrežnine/ponujena cena
15
Predvideno število odjemnih mest
Število odjemnih mest/število odjemnih mest ponudnika z najvišjim številom mest
15
Reference
3 reference
1
4 reference
3
5 referenc
5
Varstvo okolja
ISO 9001
3
ISO 9001 in drugi certifikati (npr. SiQ)
5
Maksimalno možno število doseženih točk je 100.
Za vsako od posameznih analitičnih meril najugodnejši ponudnik lahko pridobi največ število točk, ki so predpisane v zgornji tabeli za posamezno analitično merilo. Ostali ponudniki dobijo ustrezno nižje število točk v sorazmernem deležu glede na najboljšo ponudbo. Točkovanje se zaokrožuje na dve decimalni mesti.
Rezultat vrednotenja ponudbe je zbirna ponderirana ocena, ki jo dobimo s seštevkom ponderiranih ocen zbirnih meril. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže največje število točk.
Koncedent bo koncesionarja izbral po naslednjem postopku:
I. V uvodni fazi postopka javnega razpisa bo koncedent pregledal ponudbe ali te vsebujejo dokumente v skladu s temi navodili. Kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev ali so njihove ponudbe nepravilne, bo zavrnil.
II. Ponudbe, ki bodo izpolnjevale pogoje bo koncedent ocenil v skladu z merili.
III. Kandidata, ki bo na v skladu z merili dosegel največje število točk, bo koncedent izbral kot koncesionarja z odločbo, izdano v upravnem postopku.
Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo potekalo istega dne kot je rok za oddajo ponudb, in sicer 10. 7. 2015 ob 12. uri, v prostorih koncedenta Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, sejna soba.
Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastilo za zastopanje. Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe ter stročke, ki jih je s pogajanji, vključno s posredno in neposredno škodo, ki bi mu utegnila nastati zaradi neizbire projekta.
Koncedent si pridržuje možnost, da zavrne vse ponudbe kandidatov.
Občina Dobrovnik