Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1712. Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi grozdja, stran 4500.

  
Na podlagi tretjega odstavka 71. člena, tretjega odstavka 73. člena, tretjega odstavka 88. člena, drugega odstavka 90. člena in prvega odstavka 92. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi grozdja
1. člen
V Pravilniku o integrirani pridelavi grozdja (Uradni list RS, št. 110/10) se v 5. členu črtata vejica in besedilo »navedenih v tehnoloških navodilih,«.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se črtata vejica in besedilo »za katere je v tehnoloških navodilih določen prag škodljivosti,«.
3. člen
8. in 9. člen se črtata.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(tehnološka navodila)
(1) Ministrstvo pripravi tehnološka navodila, ki služijo kot strokovna podlaga za izvajanje integrirane pridelave grozdja.
(2) Tehnološka navodila potrdi minister.
(3) Tehnološka navodila objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh najpozneje do 31. januarja tekočega leta.
(4) Če se tehnološka navodila v tekočem letu spremenijo, se spremenjena tehnološka navodila objavijo na spletnih straneh ministrstva.«.
5. člen
Drugi odstavek 11. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. akreditacijsko listino za standard SIST EN ISO/IEC17065 za eno od shem kakovosti.«.
7. člen
Prvi odstavek 14. člena se črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se črta besedilo »iz prejšnjega odstavka«.
8. člen
V drugem odstavku 17. člena se besedilo »dolžnosti uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev« nadomesti z besedilom »integrirano varstvo rastlin pred škodljivi organizmi«.
9. člen
V 22. členu se črtata besedilo »ministrstvo,« in besedilo »in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP)«.
10. člen
V drugem odstavku 26. člena se besedilo »dolžnosti uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev« nadomesti z besedilom »integrirano varstvo rastlin pred škodljivi organizmi«.
11. člen
V drugem odstavku 31. člena se črtata besedilo »ministrstvo,« in besedilo »in ARSKTRP«.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-139/2015
Ljubljana, dne 9. junija 2015
EVA 2015-2330-0048
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano