Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Ob-2390/15, Stran 1160
Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper, na podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem dela nepremičnine s parc. št. 877/20, k.o. Ankaran
1. Ime in sedež lastnika zemljišča: Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper, ki ga zastopa v.d. direktorja Igor Hrvatin.
2. Opis predmeta najema
Z javnim zbiranjem ponudb se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za najem pretežnega dela nepremičnine s parc. št. 877/20, k.o. Ankaran (ID znak 2594-877/20-0), v izmeri 32.250 m2, ki je v naravi ograjen z mrežasto ograjo, za izhodiščno mesečno najemnino v višini 16.125,00 €, brez 22 % DDV.
Del nepremičnine, ki je predmet javnega razpisa se nahaja v neposredni bližini koprskega pristanišča in se oddaja v najem za izvajanje dejavnosti, ki so namenjene realizaciji Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 48/11).
3. Vrsta pravnega posla
Predmet javnega razpisa je oddaja v najem dela nepremičnine s parc. št. 877/20, k.o. Ankaran, v izmeri 32.250 m2, in sicer za namen izvajanja dejavnosti, ki so namenjene realizaciji Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, za dobo 3 let.
Podlaga za nastanek najemnega razmerja je pogodba o najemu, ki se sklene v obliki notarskega zapisa.
4. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna mesečna najemnina za najem dela nepremičnine s parc. št. 877/20, k.o. Ankaran, v izmeri 32.250 m2 (v nadaljevanju: najemnina) znaša 16.125,00 €, brez 22 % DDV.
Najemnik bo plačeval najemnino vsak mesec v roku 8 dni od izstavitve računa s strani Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper. V primeru, da izbrani najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se pri zamudi zaračunajo zakonite zamudne obresti od dneva zamude do plačila.
Izhodiščna najemnina je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke.
Izhodiščna najemnina ne vsebuje 22 % davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višjo najemnino, vendar najmanj v višini izhodiščnega zneska.
V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino najemnine, se z njima, skladno s tretjim odstavkom 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, izvedejo pogajanja.
5. Čas trajanja in prenehanje najemnega razmerja
Najemno razmerje se sklene za dobo treh let od dneva sklenitve najemne pogodbe.
S prenehanjem najemnega razmerja postanejo nepremičnine proste bremen, najemnik pa po preteku roka določenega v javnem razpisu preda najeto zemljišče v posest lastniku zemljišča v stanju kot je bilo ob sklenitvi najemnega razmerja oziroma v boljšem stanju urejenosti.
6. Kraj in čas zbiranja ponudb: ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako za javni razpis z oznako »Ne odpiraj-ponudba za najem dela nepremičnine s parc. št. 877/20, k.o. Ankaran«, najpozneje do 29. 6. 2015, na naslov: Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
7. Drugi pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 2. točke tega razpisa. Najemno razmerje lahko sklene pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji. Najemno razmerje lahko sklenejo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA) in pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav.
Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazilo o pravnem statusu, in sicer:
– izpisek iz sodnega registra, v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 1 meseca od dneva zaključka razpisnega roka.
Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje določene v javnem razpisu.
Izbrani ponudnik prevzame del nepremičnine z vsemi bremeni.
Izbrani ponudnik je dolžan pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma upravna dovoljenja v okviru opravljanja svoje dejavnosti.
Izbrani ponudnik je za del nepremičnine s parc. št. 877/20, k.o. Ankaran dolžan skrbeti s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba v obliki notarskega zapisa. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, ter vse morebitne dodatne stroške, plača izbrani ponudnik. V pogodbi bosta lastnik in najemnik določila podrobnosti, ki niso zajete v predmetnem javnem razpisu.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 2 mesečnih najemnin na račun Javnega zavoda za šport in mladino MOK TRR, št. 012506000000336.
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh od poteka roka za zbiranje ponudb. Izbranemu ponudniku bo vplačana varščina upoštevana pri plačilu najemnine. V primeru, da uspeli ponudnik ne bi sklenil pogodbe ali plačal najemnine, Javni zavod za šport in mladino MOK, obdrži vplačano varščino.
8. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb je javno in bo v torek, dne 30. 6. 2015 ob 10. uri, v prostorih Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema razpisa za dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže.
Na podlagi izvedenega javnega razpisa direktor zavoda sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
9. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z javnim razpisom, lahko interesenti pridobijo na tel. 05/614-60-12.
10. Negativna pogodbena klavzula: Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje v najem in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper