Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Ob-2366/15, Stran 1157
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, v skladu z 20. in 22. členom v povezavi z 28. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS (Uradni list št. 86/10 in 75/12, 47/13 – ZDU – 1G) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja razpisno dokumentacijo za
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnega prostora za opravljanje gostinskih storitev na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
Splošno
Lastnik prostorov, ki se oddajajo v najem je Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec).
Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani fakultete http://www.ef.uni-lj.si, kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Uroš Uranič, tel. 01/58-92-431, uros.uranic@ef.uni-lj.si.
Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem so poslovni prostori, v skupni izmeri 374,76 m2, v stavbi na Kardeljevi ploščadi 17, 1000 Ljubljana, v kletnih prostorih dekanata, katastrska občina 1736 – Brinje I, št. stavbe 1247.
V naravi navedeni prostori predstavljajo:
– Osrednji prostor namenjen gostom (jedilnica) s površino 187 m2,
– Manjša odprta gostinska soba s površino 16,84 m2,
– Zunanji atrij s površino 42,10 m2,
– Garderoba s sanitarijami s površino 11,34 m2,
– Manjše skladišče v garaži fakultete s površino 26,68 m2,
– Kuhinja z delilnim pultom in pomivalnico s površino 90,80 m2.
Prostori so delno opremljeni. Lokal je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi.
Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja gostinske dejavnosti.
Prostori so del stvarnega premoženja, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik.
Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto.
Obvezen ogled prostorov za zainteresirane ponudnike se bo ob predhodni najavi (uros.uranic@ef.uni-lj.si) opravil v sredo, 17. 6. 2015 ob 10. uri. Izven tega termina ogled prostorov ne bo možen.
Višina najemnine
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in v skladu z merili tega javnega razpisa.
V najemnino je všteta souporaba garažnega prostora za dostavo in dela hodnika, ki ga najemnik lahko uporablja za dostop do poslovnih prostorov ter toaletnih prostorov.
Znesek najemnine, povečan za davek na dodano vrednost, zapade v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za tekoči mesec. Mesečni znesek najemnine se vsakega 1. januarja uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu.
Najnižja ponudbena cena – najemnina znaša 4.300 € brez DDV/mesečno, najemnina za mesec julij in avgust se ne bo zaračunavala; skupaj torej 43.000 € + DDV/letno.
Čas trajanja najema
Najemna pogodba se sklene za določen čas dveh let z možnostjo podaljšanja.
Obveznosti najemnika
Najemnik je dolžan sam in na svoje stroške (na podlagi te pogodbe) pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti nudenja prehrane.
Najemnik je dolžan najkasneje od 1. 1. 2016 dalje v najetih prostorih nuditi študentom subvencionirano študentsko prehrano na študentske bone.
Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati tudi vse obratovalne (elektrika, komunala, ogrevanje, hlajenje, telefon, itd.) in vse funkcionalne stroške.
Najemnik mora s soglasjem najemodajalca dodatno opremiti prostore, ki so predmet najema. Morebitna nova vgrajena oprema ne postane last najemodajalca in jo je najemnik v primeru prenehanja te pogodbe dolžan na svoje stroške odstraniti.
Najemnik se zavezuje:
– da bo v gostinskem lokalu potekala ponudba sveže kakovostne hrane;
– da bo poleg hrane nudil tudi napitke (voda, sok, kava, čaj in ostale brezalkoholne pijače). Točenje alkoholnih pijač je dovoljeno le ob posebnih dogodkih v dogovoru z najemodajalcem;
– da bo potekala ponudba hrane in napitkov predvidoma vsak delovnik od 8. do 16. ure (redni obratovalni čas), po posebnem dogovoru z vodstvom najemodajalca pa tudi izven dogovorjenih ur in ob dela prostih dnevih, v času študijskih počitnic (v času Poletne šole) ter za izvedbo posebnih dogodkov najemodajalca;
– da bo imel zaposlene usposobljene delavce v zadostnem številu, da bo lahko hitro in kvalitetno zagotavljal ponudbo hrane in pijače;
– da bo zagotovil študentske bone na lokaciji najemodajalca najkasneje do 1. 1. 2016 in ustrezno infrastrukturo za plačilo s študentskimi boni;
– da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca in drugih dobaviteljev v dogovorjenih rokih.
Najemnik zagotavlja, da bo dejavnost v najetih prostorih opravljal kvalitetno. Najemnik bo vzpostavil fizično in spletno knjigo pritožb in pohval za svoje storitve.
Najemnik se zaveže za vsak dan, ko ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje gostinske dejavnosti v najetih prostorih, plačati pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR.
Najemnik se obvezuje, da bo ravnal z vso opremo in prostori kot skrben gospodar in bo skrbel za vsa tekoča dovoljenja v zvezi z obratovanjem prostorov, da bo sproti skrbel za čistočo prostorov, ki jih najema in souporablja, prav tako bo skrbel za vso potrebno dokumentacijo vseh redno in začasno zaposlenih delavcev.
Najemnik mora pri svojem poslovanju upoštevati hišni red in ostale akte najemodajalca.
Vse bistvene obveznosti najemnika so sicer opredeljene v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se šteje, da so ponudnikom v celoti znane.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v postopku prisilnega prenehanja, oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost (dokazilo pristojnega sodišča);
– ponudnik mora naročniku predložiti vsaj eno ustrezno referenco; iz reference mora jasno izhajati, da ima ponudnik ustrezne izkušnje (najmanj dve leti neprekinjeno, vsaj 50 kosil dnevno) s pripravo in deljenjem tople hrane, upošteva se referenca v obdobju zadnjih pet let;
– ponudnik mora s HACCP certifikatom izkazati skladnost svojih izdelkov in storitev z zahtevami sistema HACCP;
– ponudnik mora predložiti predstavitev dosedanje dejavnosti in celovito ponudbo hrane in pijače, vključno z informativnim cenikom hrane in pijače;
– ponudnik mora nuditi možnost subvencionirane študentske prehrane (študentski boni). Kolikor ponudnik v trenutku oddaje ponudbe ne nudi možnosti subvencionirane študentske prehrane mora predložiti izjavo, da bo najkasneje s 1. 1. 2016 nudil subvencionirano študentsko prehrano;
– ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost; ponudnik bo moral predložiti kopijo police za zavarovanje odgovornosti;
– ponudnik mora priložiti potrdilo banke oziroma bank (za vsak odprt TRR, da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega računa);
– ponudnik mora priložiti potrdilo DURS, da ima poravnane vse davke in prispevke;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika;
– ponudnik mora na TRR najemodajalca št. SI56 0110 0603 0708 574 vplačati varščino v višini 9.000,00 EUR in ob oddaji ponudbe predložiti dokazilo o plačilu varščine;
– ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi na vsaki strani parafiran vzorec najemne pogodbe.
Sestavni obvezni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik ponudbo oddal na priloženem obrazcu in zraven priložil vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila:
– obrazec Ponudba (podatki o ponudniku, ponujena najemnina, veljavnost ponudbe, obrazec mora biti podpisan in žigosan),
– redni izpis iz sodnega/poslovnega sodnega registra,
– izpolnjen referenčni obrazec + priložen informativni cenik (glej zahteve na obrazcu),
– dokazilo sodišča, da zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– certifikat HACCP s katerim izkazuje skladnost svojih izdelkov in storitev z zahtevami sistema HACCP,
– dokazilo, da je ponudnik že registriran za nudenje subvencionirane študentske prehrane ali lastno izjavo, da bo najkasneje s 1. 1. 2016 nudil subvencionirano študentsko prehrano,
– dokazilo o zavarovanju odgovornosti (kopija zavarovalne police),
– potrdilo banke oziroma bank (za vsak odprt TRR), da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega računa (potrdilo o solventnosti, plačilni sposobnosti),
– potrdilo Davčne uprave RS, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine v znesku 9.000,00 EUR na TRR najemodajalca,
– vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumentacije, parafiran na vsaki strani posebej.
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30. 9. 2015. Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, bo izločena iz nadaljnjega postopka.
Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo prispele do vključno 22. 6. 2015 najkasneje do 10. ure na naslov: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.
Na ovojnici mora bit napisano: Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora – Restavracija. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in polni naslov pošiljatelja.
Odpiranje ponudb bo javno in sicer 22. 6. 2015 ob 10.30, v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana. Udeležba ponudnikov ni obvezna. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
Varščina
V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini 9.000,00 EUR na TRR najemodajalca št. SI56 0110 0603 0708 574, z navedbo »plačilo varščine za najem«.
Znesek varščine se ne obrestuje. Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravočasne ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina neobrestovana vrnjena v dveh mesecih od poteka razpisanega roka.
Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo sklenjena najemna pogodba v neposredno izvršljivem notarskem zapisu, se bo upoštevala kot dokaz za resnost ponudbe in zavarovanje najemnega razmerja in vseh morebitnih zahtevkov najemodajalca proti najemniku in se vrne neobrestovana najemniku po preteku pogodbe.
Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb
Predmet ocenjevanja in izbire bodo le popolne in pravočasne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje iz tega razpisa. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo najemnino.
Drugi pogoji vezani na javno zbiranje ponudb
Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva (ali več) ponudnikov ponudila enako visoko najemnino.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnikoli posledic zase:
– kadarkoli ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v najem,
– ne izbere nobenega od ponudnikov.
Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdelave ponudbe in v primeru niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine.
Ponudniki bodo o rezultatu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni.
Sklenitev najemne pogodbe
Izbrani ponudnik mora najpozneje v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem najemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.
Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša rok za sklenitev pogodbe v neposredno izvršljivem notarskem zapisu, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v neposredno izvršljivem notarskem zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali podaljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa z izbranim ponudnikom, se lahko opravijo pogajanja in sklene najemna pogodba s ponudnikom, ki je ponudil naslednjo najvišjo najemnino.
Priloga k razpisni dokumentaciji
1. Obrazec Ponudba
2. Referenčni obrazec
3. Vzorec najemne pogodbe.
Vse priloge iz te razpisne dokumentacije so dostopne na: http://www.ef.uni-lj.si.
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta