Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 0068/2015 Ob-2391/15, Stran 1162
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 EUR za leto 2015, ki ga je dne 31. 3. 2015 sprejel župan Zoran Janković
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb
Prodajalec: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV: SI67593321
Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
Solastniški delež do ½ nepremičnine z id. št. 1739-951/0-0, k. o. 1739-Zgornja Šiška, v izmeri 485 m2, na kateri stoji stanovanjska stavba z id.št. stavbe 1739-2473, na naslovu Šišenska cesta 61 – Čepelnikova ulica 1 v Ljubljani, in nestanovanjska stavba z id. št. stavbe 1739-2482.
2.2. Stanovanjska stavba Šišenska 61 – Čepelnikova 1 ni vpisana v kataster stavb in zemljiško knjigo, etažna lastnina za predmetno stavbo še ni vzpostavljena. Stavba ima 4 posamezne dele stavbe, od tega tri stanovanja, ki so zasedena z uporabniki in en poslovni prostor, ki je prazen. Uporabniki stanovanj za uporabo solastniškega deleža do ½ v lasti MOL nimajo ustrezne pravne podlage.
2.3. Izhodiščna cena: 75.060,00 EUR.
2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino.
3.4. Zemljiškoknjižni solastnik nepremičnine bo v postopku prodaje lahko uveljavljal predkupno pravico.
3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe.
3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na številko 7560-15-600003, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet z nepremičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
5.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine »Šišenska 61«, in sicer lahko ponudbo oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, Glavna pisarna, soba 111 v 1. nadstropju.
5.3. Popolne ponudbe mora organizator javnega zbiranja ponudb do 2. 7. 2015 do 9.30. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala.
5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev,
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe.
6. Varščina
6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne cene (7.506,00 EUR), na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 7560-15-600003, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb Šišenska 61, Ljubljana – in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«.
6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
7. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana: kontaktni osebi: Tanja Geltar, tel. 01/306-15-49 ali Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39.
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 2. 7. 2015, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni sobi v III. nadstropju.
8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pristojna Komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih.
8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, www.jssmol.si in na spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.Ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana