Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1727. Obvezna razlaga 20. člena Odloka o zazidalnem načrtu »OSKRBNI CENTER OB DOLINSKI CESTI« V KOPRU, stran 4515.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O B V E Z N O  R A Z L A G O
20. člena odloka o zazidalnem načrtu »OSKRBNI CENTER OB DOLINSKI CESTI« V KOPRU (Uradne objave, št. 38/1991, Uradni list RS, št. 99/07)
Št. 3505-10/2010
Koper, dne 29. maja 2015
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter 135. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. maja 2015 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O
20. člena odloka o zazidalnem načrtu »OSKRBNI CENTER OB DOLINSKI CESTI« V KOPRU (Uradne objave, št. 38/1991, Uradni list RS, št. 99/07)
v naslednjem besedilu:
Določilo 20. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Oskrbni center ob Dolinski cesti« v Kopru (Uradne objave, št. 38/1991 in Uradni list RS, št. 99/07) ob upoštevanju določil 6., 8. in 10. člena istega odloka, se razlaga tako, da se glasi:
(1) Vse dimenzije, navedene v tem odloku morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da se vse dimenzije, tako tlorisne dimenzije objekta, kot koto pritličja in koto venca določi ob upoštevanju komunalne in prometne ureditve.
(2) Objekti so zaradi izboljšanja funkcionalne zasnove, ekonomičnosti izgradnje in tehnoloških zahtev lahko znotraj posamezne gradbene parcele drugače razporejeni in preoblikovani kot so prikazani v grafičnem delu, upoštevati pa morajo odmik od javnih cest in ulično gradbeno linijo ter razmerje med zazidanostjo, zelenimi površinami in površinami za mirujoči promet. Skladno s tem je dopustno tudi prilagajanje komunalne in energetske infrastrukture, tako da se pri izdelavi projektne dokumentacije višinska kota objektov določi, glede na izračun hidravlične pretočnosti v izogib poplavitvam s strani odprtega meteornega odvodnika in/ali fekalnega zbiralnika oziroma posamezne komunalne infrastrukture.
(3) Ob upoštevanju in izpolnjevanju navedenih pogojev je v območju objekta I in v območju objekta II možna gradnja več ločenih objektov. Skladno s tem je dopustna tudi delitev gradbene parcele.
(4) Pri predvidenih objektih in ureditvah so dovoljena odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov do ±10 % ob upoštevanju odmikov od cest in parcelnih mej. Dovoljena so tudi večja odstopanja zaradi ohranjanja funkcionalnosti objekta ob izvedenih prilagoditvah, tehnološkim zahtevam ter prilagajanju komunalni in energetski infrastrukturi, skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena.
Št. 3505-10/2010
Koper, dne 28. maja 2015
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L’I N T E R P R E T A Z I O N E  A U T E N T I C A
dell’articolo 20 del Decreto sul piano particolareggiato denominato “CENTRO COMMERCIALE PRESSO LA STRADA DELLA VALLE” a Capodistria (Bollettino Ufficiale RS, n. 38/1991 e Gazzetta Ufficiale RS, n.99/07)
N. 3505-10/2010
Capodistria, 29 maggio 2015
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta Ufficiale RS, n. 94/07 – testo unico2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 ZUUJFO), in considerazione dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale RS, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e in ottemperanza dell’articolo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e Gazzetta Ufficiale RS, n. 90/05, 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella sua seduta del 28 maggio 2015 ha accolto
L’I N T E R P R E T A Z I O N E  A U T E N T I C A
dell’articolo 20 del Decreto sul piano particolareggiato denominato “CENTRO COMMERCIALE PRESSO LA STRADA DELLA VALLE” a Capodistria (Bollettino Ufficiale RS, n. 38/1991 e Gazzetta Ufficiale RS, n.99/07)
del seguente testo:
La disposizione contenuta nell’articolo 20 del Decreto sul piano particolareggiato riferito a “Centro commerciale presso la Strada della Valle” a Capodistria (Bollettino Ufficiale RS, n. 38/1991 e Gazzetta Ufficiale RS, n. 99/07) nel rispetto delle disposizioni degli articoli 6, 8 e 10 dello stesso Decreto si interpreta come segue:
(1) Tutte le dimensioni indicate in questo decreto devono venire stabilite con maggior precisione nella documentazione di progetto per l’ottenimento del permesso di edificazione e precisamente: tutte le dimensioni, dalle dimensioni di pianta dell’edificio, alle dimensioni di altezza del pianoterra e a quelle linea di gronda devono essere specificate dettagliatamente tenendo conto delle disposizioni comunali e di quelle del traffico.
(2) Ai fini di miglioramento della funzionalità, per una maggiore economicità di costruzione e per esigenze tecnologiche, sono ammesse varianti dalla rappresentazione grafica per quanto concerne la disposizione e le forme dei fabbricati, all’interno dei singoli lotti edificali, nel rispetto della linea di arretramento e di costruzione, oltre che dell’indice di edificabilità in rapporto alle superfici verdi ed a quelle destinate al traffico stazionario. Contestualmente è ammesso anche l’adeguamento delle relative opere di urbanizzazione ed energetiche in modo che nell’elaborazione della documentazione di progetto si stabilisca la quota di altezza degli edifici in riferimento al calcolo della portata idrica, per evitare inondazioni causate dal canale di scarico delle acque meteoriche a cielo aperto e/o dal collettore delle acque reflue ovvero dalla singola struttura comunale.
(3) Nel rispetto e adempimento delle condizioni indicate, nell'area dell'edificio I e dell'edificio II è possibile la costruzione di più strutture separate, di conseguenza è permessa anche la parcellizzazione dei lotti edificabili.
(4) Nei previsti edifici e nella prevista sistemazione sono ammesse variazioni delle dimensioni di pianta e di altezza fino ad un massimo di ±10 %, tenendo conto degli scostamenti dalle strade e dai confini dei lotti. Sono consentite anche maggiori variazioni per mantenere la funzionalità della struttura a esecuzione degli adattamenti, alle esigenze tecnologiche e all’adattamento alle opere di urbanizzazione e di infrastruttura energetica, in conformità al primo e secondo comma di questo articolo.
N. 3505-10/2010
Capodistria, 28 maggio 2015
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost