Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 4102-3/2015-2 Ob-2406/15, Stran 1103
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zvezi z 2., 6. in 98. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s sedežem Kotnikova ulica 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva na področju preprečevanja in obravnave žrtev nasilja v letu 2015
I. Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva na področju nasilja v letu 2015, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1).
A. Sofinancirani bodo programi na področju preprečevanja nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja. Programi vključujejo informacijske in svetovalne programe, programe za obravnavo žrtev nasilja, programe za psihosocialno pomoč žrtvam spolnega nasilja, programe za povzročitelje nasilja, programe za preprečevanje nasilja nad starejšimi, programe za telefonsko svetovanje za preprečevanja nasilja nad starejšimi.
Gre za programe, v katere se uporabniki vključujejo za določeno obdobje (npr.. obdobje trajanja delavnice), v katerih je vnaprej predvidena določena oblika dela, posamezni uporabniki pa so vključeni v delo programa in katerih ocenjena višina sofinanciranja s strani ministrstva znaša 12.000,00 EUR ali več. Namen programov je pridobivanje novih socialnih izkušenj, pridobivanje novih znanj in učenje socialnih veščin, izvajajo pa se s pomočjo prostovoljcev ali različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev.
B. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
– specializirani programi, ki vključujejo družinsko terapijo in pomoč otrokom, odraslim in družinam, ki so namenjeni razreševanju osebnostnih problemov (programi družinske terapije);
– programi rejništva;
– programi taborov, ekskurzij, izletov in letovanj;
– programi, prijavljeni s strani samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb;
– programi prijaviteljev, s katerimi je bila v preteklih treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) od pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga;
– programi, ki sicer izpolnjujejo vse splošne pogoje ter dosegajo zadostno število točk, če na določenem regijskem območju že obstaja program, ki je vključen v večletno sofinanciranje s strani ministrstva na podlagi sklepov ministra o izboru večletnih programov (sklep št. 4102-11/2010-47 z dne 28. 2. 2011 in sklep št. 4102-3/2011-23 z dne 24.5 2012, sklep št. 4102-8/2012-9 z dne 18. 2. 2013, sklep št. 4102-5/2013 z dne 26. 2. 2014, sklep št. 4102-7/2014-8 z dne 5. 3. 2015). Ministrstvo šteje, da je posamezno regijsko območje določeno v teritorialnih mejah statističnih regij;
– programi, katerih ocenjena višina sofinanciranja s strani ministrstva znaša manj kot 12.000,00 EUR glede na izračune iz točke VII. poglavja.
C. Sofinancirani bodo programi v okviru sofinanciranja v obdobju od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015
Izvajalec, ki bo podpisal pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom, mora izvesti program v obsegu in vsebini, kot ga je prijavil v razpisni dokumentaciji.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A. Splošni pogoji za vse prijavljene programe:
1. Na razpis se lahko prijavijo društva in zavodi, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah, ki:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma
– imajo status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije ali status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali status društva v javnem interesu na področju družinske politike oziroma
– so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju socialnega varstva določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije.
2. Prijavljeni program izvaja vsebino iz A točke I. poglavja tega javnega razpisa.
3. Ob vložitvi prijave se program na območju Republike Slovenije že izvaja.
4. Zaprosilo za sofinanciranje programa lahko znaša največ 80 % vrednosti programa.
5. Prijavljeni program mora imeti zagotovljene ustrezne prostore in v primeru terenskega dela prilagojeno vozilo.
6. Prijavljeni program se ne sme izvajati kot del javne službe.
7. Prijavitelj programa je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, pri katerem je upošteval vrsto in število zaposlenih, kot je določeno v VII. poglavju tega javnega razpisa. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančni načrt so vključeni samo stroški, ki so namenjeni izvajanju programa; razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa; poraba zaprošenih sredstev je v skladu z upravičenimi stroški iz VI. poglavja tega razpisa in glede na način določanja višine sofinanciranja programov iz VII. poglavja tega javnega razpisa).
8. Prijavitelj ima urejen pritožbeni postopek (možnost pritožbe), uporabniki pa so ustrezno seznanjeni s pravicami v programu in postopkom pritožbe.
9. Prijavitelj ima zagotovljeno najmanj 20 % sofinanciranje programa, kar dokazuje z ustreznimi dokazili.
10. Prijavitelj vodi evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela ter jo hrani skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov.
11. Program ima zagotovljeno supervizijo s strani supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije, kar dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Supervizor ne sme delati v istem programu, za katerega opravlja supervizijo.
12. Programi morajo imeti pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše od 1. 1. 2015, ali veljavno listino o verifikaciji Socialne zbornice Slovenije.
13. Prijavitelj ima poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklih razpisov ministrstva ali ima sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vrača. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje tega splošnega pogoja za prijavo.
Ustrezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz tega poglavja so navedena v VIII. poglavju tega javnega razpisa.
III. Merila za izbor programov
Programi bodo za posamezno merilo prejeli 0 ali več točk. Maksimalno število točk za programe (osnovna in dodatno merilo) je 50. Zavrnjeni bodo programi, ki od možnih 50 točk ne bodo zbrali vsaj 30 točk. V primeru, da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno število točk, presegla razpisano višino razpoložljivih sredstev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj navedenih merilih dosežejo višje skupno število točk. Program, ki pri kateremkoli od prvih štirih meril doseže 0 točk, bo zavrnjen. V primeru, da bo več programov doseglo enako število točk, bodo imeli prednost programi z višjim številom točk pri merilih št. 1, 2, 3, 5, 9, 7, pri čemer se upoštevajo merila v navedenem vrstnem redu.
Merila za ocenjevanje so:
1. Program ima postavljene jasne in merljive cilje, ki so v skladu z razpisano vsebino javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino, pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje delno (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljeni. Z metodami dela, strokovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo cilji programa in število ur vključenosti posameznega uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa:
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Program ima opredeljen ustrezen način evalviranja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen v sistem evalviranja ter pri tem opravlja vse dogovorjene obveznosti.
– program ima izdelan celovit način evalviranja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen v enotni sistem zunanjega evalviranja ter pri tem opravlja vse dogovorjene obveznosti. Zunanji evalvator programa primerja doseganje ciljev znotraj sorodnih programov. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri evalvacijskih obveznostih programa (6 točk),
– program ima izdelane druge načine merjenja ciljev znotraj organizacije (samoevalvacija), iz katerih lahko preveri in prikaže rezultate delovanja programa, ni pa vključen v zunanjo evalvacijo in se na ta način ne primerja z drugimi sorodnimi programi. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri evalvacijskih obveznostih programa (4 točke),
– v programu samo delno izvajajo merjenje posameznih ciljev programa (npr. merijo zgolj zadovoljstvo uporabnikov). Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri evalvacijskih obveznostih programa (2 točki),
– program nima izdelanega sistema evalviranja doseganja ciljev, ne meri sistemsko rezultatov programa ali uporabniki programa ne sodelujejo aktivno pri evalvacijskih obveznostih programa (0 točk).
5. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo (po številu izvajalcev, obsegu in specifičnosti izvajanja programa):
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo; in sicer so v programu zaposlene osebe, ki imajo izobrazbo po 69. členu ZSV in opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva ali so v programu zaposleni laični delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe ali so v programu zaposleni kot laični delavci s V. stopnjo izobrazbe in imajo opravljen preizkus usposobljenosti s področja socialnega varstva (4 točke),
– program ima zadovoljivo kadrovsko strukturo; in sicer so v programu zaposleni laični delavci s V.,in VI. ali VII. stopnjo izobrazbe in nimajo opravljenega preizkusa usposobljenosti s področja socialnega varstva (1 točka),
– program nima zadovoljive kadrovske strukture iz prve in druge alineje tega merila in v programu ne sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo glede na vsebino in obseg programa (0 točk).
6. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev:
– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 30 % programa (6 točk),
– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 25 % programa (4 točke),
– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju najmanj 30 % programa s strani drugih virov (2 točki),
– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju v nižji vrednostih kot v prejšnjih treh alinejah s strani lokalnih skupnosti ali drugih virov (0 točk).
7. Prijavitelj je v zadnjih treh letih pridobil sredstva na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih:
– prijavitelj je pridobil sredstva (2 točki),
– prijavitelj ni pridobil sredstev (0 točk).
8. Izvajalci programa so prostovoljci:
– v program so kontinuirano vključeni prostovoljci (3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci, vendar niso vključeni kontinuirano (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev (0 točk).
9. Prijavitelj programa ima status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali na področju izvajanja družinske politike ali ima status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva ali status invalidske organizacije:
– prijavitelj programa ima status (3 točke),
– prijavitelj programa nima statusa (0 točk).
10. Prijavitelj programa je bil v letu 2014 sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ali lokalne skupnosti:
– prijavitelj je bil v letu 2014 že sofinanciran (5 točk),
– prijavitelj ni bil v letu 2014 sofinanciran kot enoletni program (0 točk).
IV. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa v letu 2015 je 500.000,00 EUR.
Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli najvišje število točk, do porabe sredstev, razen pri programih telefonskega svetovanja za starejše, kjer bo izbran le en program, ki bo prejel največje število točk.
Programi se bodo financirali v okviru programa 2004 Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide, ukrep 2611-11-0036 Izvajanje in sofinanciranje programov socialnega varstva, in sicer iz proračunskih postavk: 4074.
Programi bodo sofinancirani za obdobje od 1. 7 do 31. 12. 2015, višina sofinanciranja sredstev bo določena s sklepom o izboru programov iz XII. poglavja tega javnega razpisa.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sredstva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena za stroške nastale do 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.
VI. Vrsta stroškov
Programi lahko s strani ministrstva prejmejo sredstva največ v višini 80 % vrednosti programa. Vrednost programa vključuje vse predvidene odhodke programa iz tabele v razpisni dokumentaciji: Predvideni prihodki in predvideni odhodki v letu 2015.
A. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa,
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo o plačilu,
– so ugotovljeni v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
V zvezi z izvajanjem programov so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program (redno zaposlene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega dela),
– posredni stroški, ki so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja in izvajanja programa: stroški, ki so povezani s prostovoljskim delom, ki nastanejo po sklenjenih dogovorih, stroški telekomunikacij (telefon, internet), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, najema prostorov za izvedbo programa, supervizije, računovodskih storitev, pisarniškega materiala, prehrane uporabnikov, stroški tiska, distribucije, ipd.,
B. Neupravičeni stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme in ostalih investicij,
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd,
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– dolgovi in stroški obresti na dolgove,
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri programu,
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v prijavi na javni razpis.
VII. Način določanja višine sofinanciranja programov
Ministrstvo bo programom, ki bodo v skladu z merili za izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo sredstva za izvajanje programa in sicer za stroške dela oseb in posredne stroške.
Stroški dela oseb se izračunajo po naslednjih osnovah:
A. Osnove
½ zaposlitveza pol leta 522 ur
1 zaposlitev za pol leta (1044) ur
za strokovne delavce
5.656,73 EUR
11.313,46 EUR
za laične delavce s VI. ali VII. st. izobrazbe
4.870,69 EUR
9.741,37 EUR
za laične delavce z vključno V. st. izobrazbe
3.192,40 EUR
6.384,80 EUR
Strokovni delavci po tem razpisu so strokovni delavci po 69. členu ZSV (strokovni delavci so končali višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in so opravili pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva). Strokovni delavci so tudi delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, pravne, sociološke, zdravstvene smeri-smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit po tem zakonu.
Laični delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe so po tem razpisu vsi delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, ki nimajo ustrezne smeri izobrazbe po prejšnjem odstavku.
Laični delavci z vključno V. stopnjo izobrazbe so po tem razpisu vsi delavci s V. ali nižjo stopnjo izobrazbe.
B. Posredni stroški
Izbranim programom bodo na zahtevo odobreni posredni stroški (določeni v VI. poglavju tega javnega razpisa) v pavšalu do 10 % priznanih stroškov dela oseb.
C. Izračuni
Prijavitelj lahko prijavi program z manjšim obsegom, kot je določeno v izračunih, vendar ne manj od polovice. V tem primeru se mu odmeri strošek dela za polovično vrednost stroška dela oseb in posrednih stroškov.
a. Pri informacijskih in svetovalnih programih za žrtve nasilja se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 8 ur delovanja programa na dan, od tega 6 ur na voljo uporabnikom in najmanj 15 kontinuirano in 25 občasno vključenih uporabnikov za obdobje sofinanciranja, pri čemer se za kontinuiranega uporabnika šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen najmanj 20 ur.
b. Pri programih za obravnavno žrtev spolnega nasilja se odmeri strošek dela za 2 strokovnega delavca za najmanj 8 ur delovanja programa na dan, od tega 6 ur na voljo uporabnikom in najmanj 15 kontinuirano in 25 občasno vključenih uporabnikov za obdobje sofinanciranja, pri čemer se za kontinuiranega uporabnika šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen najmanj 20 ur.
c. Pri programih za povzročitelje nasilja se odmeri strošek dela za 2 strokovna in 1 laičnega delavca s V. stopnjo izobrazbe za najmanj 45 kontinuirano vključenih uporabnikov in 15 občasno vključenih uporabnikov, pri čemer je program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 8 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki se v program na letni ravni vključi najmanj 24 ur.
d. Pri preventivnih programih na področju preprečevanja nasilja nad starejšimi se odmeri strošek dela za delovanje koordinatorjev in samopomočnih skupin, in sicer 1 koordinator (strokovni delavec ali laični delavec s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na posamezno statistično regijo in 150,00 EUR na vsako zunanjo samopomočno skupino, ki šteje od 8 -12 udeležencev.
e. Pri programih telefonskega svetovanja za preprečevanje nasilja nad starejšimi se odmeri strošek dela 1 strokovnega delavca za najmanj 8 ur telefonskega svetovanja na dan, pri čemer mora biti svetovanje na voljo najmanj 6 ur dnevno (telefonsko svetovanje, internetno svetovanje), in sicer za najmanj 100 kontaktov mesečno.
Pri programih telefonskega svetovanja za starejše bo izbran le en program, ki bo prejel največje število točk.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– izpolnjen obrazec 2015-B – prijava na razpis;
– dokazila o 20 % sofinanciranju prijavljenega programa, z navedenim zneskom v dokazilu, ki se glasi na prijavljeni naslov programa. Kot dokazilo o sofinanciranju se upoštevajo pogodbe o sofinanciranju ali sklepi o sofinanciranju za leti 2014 in 2015 (s strani Zavoda RS za zaposlovanje, drugih državnih organov, lokalnih skupnosti, sredstev s strani EU, donatorske pogodbe, sklenjeni dogovori o prostovoljnem delu). Lastni viri sofinanciranja iz drugih dejavnosti izvajalca so izkazani prilivi na TRR prijavitelja in sklep organa prijavitelja o sofinanciranju programa iz navedenih sredstev za prijavljene programe;
– potrdilo o oddaji vloge za pridobitev mnenja Socialne zbornice Slovenije ali veljavno listino o verifikaciji Socialne zbornice Slovenije;
– prijavitelj, ki kandidira za sofinanciranje, je dolžan predložiti mnenje Socialne zbornice Slovenije do 21. 7. 2015. Šteje se, da je mnenje prispelo pravočasno, če je do zadnjega dne roka za oddajo oddano do 14. ure v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddano na pošti kot priporočena pošiljka;
– fotokopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi za strokovne delavce po ZSV in laične delavce (za vse zaposlene, ki so jih prijavili v programu za sofinanciranje s strani ministrstva);
– dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje programa (pogodba o lastništvu ali izpisek iz zemljiške knjige, najemna pogodba, dokazilo o uporabi prostorov);
– fotokopijo dogovora o izvajanju supervizije supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije za leto 2015;
– dokazila o sofinanciranju s strani lokalnih skupnosti v letu 2014;
– če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« in k prijavi priloži posebno izjavo, da ne posluje z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V primeru, da prijavitelj ni registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva oziroma nima statusa humanitarne organizacije ali statusa invalidske organizacije ali statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva ali statusa društva v javnem interesu na področju družinske politike, predloži temeljni akt oziroma statut, iz katerega je razvidna njegova dejavnost ali naloge, ki jih opravlja;
– druga dokazila, s katerimi prijavitelj dokazuje svoje izjave v prijavi na ta razpis.
2. Ministrstvo bo pridobilo:
– obvestilo AJPES-a o identifikaciji izvajalca iz prve alineje 1. A točke II. poglavja;
– odločbo o statusu prijavitelja iz druge alineje 1. A točke II. poglavja;
– kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za strokovne delavce.
3. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz IX. poglavja. Vse spremembe in dopolnitve prijave morajo biti predložene na način iz 4. točke tega poglavja z dodatno oznako »Dopolnitev prijave«.
4. Prijave je treba poslati za vsak program posebej v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Na ovojnici mora biti prilepljena ustrezno izpolnjena Priloga 1 (označitev pisemske ovojnice) razpisne dokumentacije. Če prijavitelj ne bo opremil prijave, kot je določeno, ministrstvo ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje prijave.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva 2015 – področje preprečevanja nasilja
Vsebina javnega razpisa: __________ (napišite, pod katero vsebinsko točko javnega razpisa se prijavljate).«
5. Vsak posamezni program mora biti skupaj z zahtevano dokumentacijo predložen v posebni kuverti. Prijave z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka in prijavitelju vrnjene.
6. Prijave, ki bodo nepravilno označene ali predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene prijavitelju.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, in zavržene.
IX. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave je 6. julij 2015.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.
Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, se bodo štele kot prepozne, in bodo zavržene ter upravičencu vrnjene neodprte.
X. Odpiranje
Strokovna komisija bo z odpiranjem prispelih prijav začela dne 8. julija 2015 ob 10. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28 v Ljubljani.
Odpiranje bo javno. V primeru, da bo na javni razpis prispelo več kot 5 prijav, odpiranje ne bo javno. Prijavitelji bodo o tem obveščeni na spletni strani ministrstva, rubrika »novice«, dan pred datumom odpiranja.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da prijave dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev prijav bo poslan na naslov prijavitelja, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero je prispela prijava. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo zavržene.
XI. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril tega javnega razpisa. Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.
V primeru, če bo prijavitelj zaprosil za sofinanciranje s strani ministrstva za manj kot 12.000,00 EUR oziroma bo prijava ocenjena na manj kot 12.000,00 EUR, bo prijava zavržena.
Strokovna komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikovala predlog programov za sofinanciranje.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločila predstojnica ministrstva.
Sklepi o izboru bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
XII. Rok za izdajo sklepa
Predstojnica ministrstva bo izdal sklep o izboru programov predvidoma do konca julija 2015, Prijaviteljem, katerih vloga bo zavrnjena ali zavržena, bo predstojnica ministrstva izdala ustrezne sklepe.
Zoper navedene sklepe je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v roku osem dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep o izbranem prijavitelju bo odločilo ministrstvo.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.
XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem obrazcu: obrazec 2015-B, ki je dosegljiv na spletni strani ministrstva (javna naročila/javni razpisi).
2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/369-77-62 (Marjeta Ferlan Istinič), 01/369-76-02 (Jana Lovšin), ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure.
3. Informativno srečanje o javnem razpisu bo za vse prijavitelje organizirano dne 23. junija 2015 ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (sejna soba, 7. nadstropje).
Priloga 1 označitev kuverte
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti