Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 4102-4/2015-3 Ob-2411/15, Stran 1109
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zvezi 98. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis
za sofinanciranje vsebin Centrov za družine za obdobje od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin Centrov za družine (v nadaljevanju: vsebine), namenjene različnim oblikam družin. Centri za družine predstavljajo osrednji prostor v lokalnem okolju, namenjeni so druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih. Prijavljene vsebine prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za kvalitetno življenje posameznic in posameznikov oziroma družin. Vsebine se morajo izvajati od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 in morajo biti enakomerno razporejene čez celotno obdobje financiranja.
II. Obvezne vsebine
Centri za družine morajo zagotavljati:
1. neformalno druženje, ki ni vsebinsko določeno in predstavlja oporo otrokom, mladostnikom, mladostnicam, posameznikom, posameznicam oziroma vsem oblikam družin v okviru skupnega preživljanja prostega časa ter
2. najmanj dve in največ pet od spodaj zapisanih vsebin:
a) vsebine namenjene krepitvi starševskih kompetenc;
b) vsebine za izboljšanje komunikacije v družini;
c) vsebine za osebnostno rast otrok, mladostnikov in mladostnic;
d) izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok;
e) vsebine za ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa različnih skupin otrok in družin;
f) vsebine in dejavnosti namenjene posameznicam in posameznikom oziroma družinam vseh oblik v specifičnih življenjskih situacijah;
g) vsebine namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja;
h) vsebine namenjene krepitvi socialne vključenosti ciljne skupine.
Prostor neformalnega druženja, ki se nanaša na točko II/1, mora biti zaprt in meriti vsaj 40 m2. Uporabnikom mora biti na voljo čez celotno obdobje financiranja, najmanj 4 x tedensko, minimalno 8 ur na dan, med 7. in 21. uro. V prostoru je prepovedano točenje in uživanje alkoholnih pijač. Uporabnikom morajo biti na voljo sanitarije in pitna voda. Temperatura zraka v prostoru v času brez ogrevanja mora biti med 22 °C in 26 °C in v času ogrevanja med 19 °C in 24 °C. Prostor mora biti urejen in čist. Priporočljivo je, da so v njem na voljo igrače, različne družabne igre in didaktični pripomočki.
V okviru vsebin pod točko II/2 mora biti opravljenih vsaj 324 ur v posameznem koledarskem letu. Na izvedeno vsebino mora biti vsaj šest udeležencev.
Ciljna skupina so otroci, mladostniki, mladostnice in različne oblike družin.
III. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki:
1. imajo status društva, zavoda, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah in so:
2. a) registrirani za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in sicer:
SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij;
b) registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije;
3. izvajajo obvezne vsebine iz II. točke tega javnega razpisa;
4. prijavljenega programa ne izvajajo kot del javne službe;
5. imajo zagotovljene zahtevane ustrezne prostore za neformalno druženje;
6. imajo zagotovljeno najmanj 20 % sofinanciranje programa, kar dokazujejo z ustreznimi dokazili;
7. ob vložitvi prijave že izvajajo vsebine na območju Republike Slovenije;
8. izvajajo vsebine, ki so namenjene vsem ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino;
9. imajo izdelan načrt izvajanja vsebin;
10. imajo izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo vsebin iz vseh virov;
11. vodijo evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki in o obsegu dela ter jo hranijo skladno s predpisi in hrambo ter varovanjem osebnih podatkov;
12. imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti iz preteklih razpisov za sofinanciranje programov v podporo družini in programov socialnega varstva;
13. zagotavljajo brezplačno izvajanje vseh vsebinskih aktivnosti za vključene uporabnike;
14. v prijavi zaprosijo za sofinanciranje vsebin največ v višini 80 % skupne vrednosti vsebin, vendar ne več kot 15.000 EUR oziroma manj kot 7.500 EUR v posameznem koledarskem letu;
15. v prijavi zaprosijo za sofinanciranje posrednih stroškov za manj kot 20 % vrednosti vsebin financiranih iz strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo);
16. dostopa do vsebin ne pogojujejo s članstvom v društvu;
17. imajo poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklih razpisov ministrstva ali ima sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vrača. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje tega splošnega pogoja za prijavo.
IV. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
1. Odgovorna oseba vsebin, ki je hkrati tudi izvajalec vsebin, mora imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oziroma specializacija po visokošolskem strokovnem programu pred uvedbo bolonjskega študija oziroma magisterij stroke, 2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri ter najmanj tri leta delovnih izkušenj (po pridobljeni zahtevani izobrazbi) na področju dela z otroki oziroma družino;
2. izvajalci vsebin morajo imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe in dve leti delovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma družino;
3. pri izvedbi vsebin morajo biti vključeni prostovoljci, ki ne morejo biti odgovorne osebe;
4. prijavitelj ima zagotovljeno sofinanciranje s strani lokalne skupnosti (v okviru javnih del se šteje kot sofinanciranje le višina sredstev, ki jih sofinancira lokalna skupnost).
V. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani prijavitelji
1. S katerimi je bila v preteklih treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je ministrstvo od pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga;
2. zoper katere je uveden postopek prisilne poravnave oziroma stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma so prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. ki so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2015 in 2016 ali Javnem razpisu za sofinanciranje programov terapevtskega svetovanja v letu 2015.
VI. Merila za izbor
Prispele prijave bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili ob primerjavi istovrstnih vsebin in ob upoštevanju specifičnosti posameznih vsebin. Prijave bodo za posamezno merilo prejele od 0 do največ 6 točk. Prijave, ki bodo pri kateremkoli od prvih štirih meril (merila 1–4) dosegle 0 točk, bodo zavrnjene. Zavrnjene bodo tudi prijave, ki od možnih 54 točk ne bodo zbrale vsaj 30 točk.
Merila:
1. Vsebine imajo postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v okviru izvedbe vsebin so jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Ciljna skupina uporabnikov vsebin je jasno opredeljena:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Vsebine imajo pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni stroški izvajanja vsebin, razviden je namen odhodkov, ki je skladen z načrtovanimi dejavnostmi vsebin, višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje s strani ministrstva je jasno opredeljena):
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
5. Vsebine prispevajo h krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter k odpravi spolnih stereotipov:
– izpolnjuje v celoti (6 točk),
– izpolnjuje delno (3 točke),
– ne izpolnjuje (0 točk).
6. Prijavitelj zagotavlja dostopnost prostora za neformalno druženje najmanj osem ur na dan:
– pet ali več dni v tednu (3 točke),
– štiri dni v tednu (0 točk).
7. Prijavitelj izkazuje sofinanciranje vsebin s strani drugih sofinancerjev (lastna sredstva se tukaj ne štejejo):
– v višini najmanj 40 % programa (3 točke),
– v višini najmanj 20 % celotnega programa (0 točk).
8. Posamezniki, ki izvajajo vsebine imajo ustrezno kadrovsko strukturo:
– odgovorna oseba vsebin ima več kot pet let delovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma družino (6 točk),
– odgovorna oseba vsebin ima štiri do pet let delovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma družino (3 točke),
– odgovorna oseba vsebin ima tri leta delovnih izkušenj na področju dela z otroki oziroma družino (0 točk).
9. Vsebine imajo opredeljen način evalvacije za doseganja ciljev in rezultatov:
– vsebine imajo izdelano celovito evalvacijo za doseganje ciljev s strani zunanjega evalvatorja in so načini preverjanja jasno predstavljeni v prijavi (6 točk),
– vsebine imajo drugačne načine merjenja ciljev znotraj organizacije, iz katerih lahko preveri rezultate delovanja vsebin in so načini preverjanja jasno predstavljeni v prijavi (3 točke),
– vsebine nimajo izdelane evalvacije za doseganje ciljev in sistemsko ne meri rezultatov izvedenih vsebin (0 točk).
10. Prijavitelj je v zadnjih dveh letih pridobil sredstva na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih na področju dela z otroki oziroma družino:
– je pridobil sredstva (3 točke),
– ni pridobil sredstev (0 točk).
11. Prijavitelj ima status društva v javnem interesu na področju izvajanja družinske politike:
– ima status (3 točke),
– nima statusa (0 točk).
V primeru, da bodo izbrane prijave presegale predvideno višino razpoložljivih sredstev iz VII. točke, bo ministrstvo sofinanciralo tiste vsebine, ki bodo po zgoraj navedenih merilih dosegle višjo število točk.
V primeru, da bo več prijav doseglo enako skupno število točk, bodo imeli prednost pri sofinanciranju vsebin prijavitelji iz vzhodne regije (NUTS 2, glej slika 1).
V primeru, da bo več prijav doseglo enako skupno število točk in bodo vsebine v vzhodnih regiji že pokrite, bo ministrstvo sofinanciralo vsebine po vrstnem redu časa oddaje prijave.
Slika 1
VII. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa za obdobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 znaša 115.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2015, na proračunski postavki 4071 – Programi v podporo družini, konto 4120.
Za leto 2015 bo višina sredstev sofinanciranja vsebin določena s sklepom o izboru vsebin iz točke XIII tega javnega razpisa. Za leto 2016 bo zagotovljeno sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe za navedeno leto na podlagi dodeljenih sredstev v letu 2015, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v letu 2016. V primeru, da se bodo v letu 2016 (glede na dodeljena sredstva v letu 2015) sredstva zmanjšala, bo predstojnica ministrstva izdala poseben sklep.
Ne glede na prvi stavek prejšnjega odstavka bo v primeru zmanjšanja proračunskih sredstev v letu 2015 ministrstvo izdalo sklep, s katerim bo določilo obseg sredstev za vse na tem razpisu izbrane vsebine.
VIII. Vrsta stroškov
Izvajalec mora sredstva ministrstva, namenjena za vsebine, namensko porabiti za plačilo stroškov dela posameznikov v okviru izvajanja vsebin ter posredne stroške, največ v višini 20 % vrednosti vsebin financiranih iz strani ministrstva.
A. Upravičeni stroški
1. Stroški so upravičeni, če:
– so z vsebinami neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje ter so v skladu s cilji vsebin;
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo o plačilu;
– nastanejo in so plačani v obdobju proračunskega leta 2015 oziroma 2016;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
2. V zvezi z izvajanjem vsebin so upravičeni stroški
2.1 Stroški dela izvajalcev vsebin:
– stroški dela posameznika v delovnem razmerju in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki delodajalca in nadomestili ter povračili stroškov prevoza in prehrane;
– stroški dela oseb, ki izvajajo vsebine na podlagi pogodbe (podjemna ali avtorska pogodba);
– stroški študentskega dela, z vsemi prispevki delodajalca;
– stroški javnega dela (delež, ki ga sofinancira občina).
Osnove za izplačilo ur izvajalcem izvedenih ur
Max/na uro
Odgovorna oseba 
11,50 EUR
Izvajalec s VII. stopnjo izobrazbe
9.58 EUR
Izvajalec s VI. stopnjo izobrazbe
7,67 EUR
drugi
5,75 EUR
2.2 Posredni stroški so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja in izvajanja programa, in sicer največ v višini 20 % vrednosti vsebin financiranih iz strani ministrstva:
– stroški telekomunikacij (telefon, internet);
– elektrike;
– ogrevanja;
– najema prostorov za izvedbo programa;
– računovodske storite;
– pisarniškega materiala oziroma material za delavnice;
– stroški promocije;
– administrativno delo;
– supervizija;
– stroški izobraževanja;
– stroški, povezani s prostovoljskim delom, ki nastanejo po sklenjenih dogovorih;
– izredni potni stroški za izvajalce vsebin sofinanciranih s strani ministrstva.
B. Neupravičeni stroški
Neupravičeni so naslednji stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme;
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd.;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški obresti na dolgove;
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri izvajanju vsebin;
– stroški adaptacije prostorov;
– drugi stroški, ki ne bodo predvideni v prijavi na javni razpis.
IX. Obvezna oblika in vsebina prijave
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– izpolnjen predpisan obrazec CD / 2015 – prijava na razpis;
– dokazila o 20 % sofinanciranju prijavljenih vsebin. Kot dokazilo o sofinanciranju se upoštevajo pogodbe o sofinanciranju ali sklepi o sofinanciranju prijavljenih vsebin za leto 2015. Lastni viri sofinanciranja so izkazani s prilivi na TRR prijavitelja in sklepom organa prijavitelja o sofinanciranju vsebin iz navedenih sredstev;
– potrdila o doseženi stopnji izobrazbe izvajalcev vsebin;
– dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje vsebin;
– izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2009 ter potrdilo delodajalca, iz katerega so razvidne delovne naloge in število let delovnih izkušenj na področju dela z otroki, mladostniki ali družino za prijavljene izvajalce v programu in odgovorno osebo vsebin;
– dokazila o finančni podpori lokalne skupnosti za prijavljene vsebine (pogodbe o sofinanciranju vsebin, dokazilo o brezplačnem najemu prostora ali najemu prostora po cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti);
– druge priloge, s katerimi prijavitelj dokazuje svoje izjave v prijavi na ta razpis.
2. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz točke X. javnega razpisa. Vse spremembe in dopolnitve prijave morajo biti predložene na način iz 3. točke tega poglavja, z dodatno oznako »Dopolnitev prijave«.
3. Prijave naj bodo spete zgolj s sponko za papir in poslane v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln naslov prijavitelja.
4. Prijave, ki bodo nepravilno označene ali predložene na drug način (npr. elektronski pošti), bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene prijavitelju.
X. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave je 30. 6. 2015.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.
Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, se bodo štele kot prepozne in bodo zavržene ter vrnjene prijavitelju neodprte.
Nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem neodprte. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
XI. Odpiranje
Komisija bo na ministrstvu z odpiranjem prispelih prijav začela 6. 7. 2015.
Odpiranje ne bo javno.
Komisija bo v roku osem dni od zaključka odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da prijavo dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev prijave bo prijaviteljem posredovan na naslov prijavitelja, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero je prispela prijava. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku iz poziva za dopolnitev, bodo zavržene.
XII. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog in jih ocenila na podlagi meril tega javnega razpisa. Če bo komisija ugotovila, da prijavljene vsebine ne izpolnjujejo pogojev tega javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.
Komisija bo prijave zavrgla če:
– je bila s prijaviteljem v preteklih petih letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je ministrstvo od pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga;
– je zoper prijavitelja uveden postopek prisilne poravnave oziroma stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma so prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– je bil prijavitelj izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2015 in 2016 ali na Javnem razpisu za sofinanciranje programov terapevtskega svetovanja v letu 2015.
Komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikovala predlog za izbor vsebin za sofinanciranje.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Sklep o izboru je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh ministrstva.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju vsebin. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
XIII. Rok za izdajo sklepa
Predstojnica ministrstva bo na predlog komisije s sklepom odločila o sofinanciranju vsebin predvidoma do konca meseca avgusta 2015. Prijaviteljem, katerih vloga bo zavrnjena ali zavržena, bo ministrstvo izdalo sklep.
Zoper sklep je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep o izbranem prijavitelju bo odločilo ministrstvo. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijaviteljem.
XIV. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem obrazcu, ki je dosegljiva na spletni strani ministrstva (javna naročila / javni razpisi).
Morebitna vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zastavljajo ponudniki na sledeča e-naslova: simona.rajsp@gov.si in andrej.delfabro@gov.si.
Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki še zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je ponedeljek, 29. 6. 2015, do 13. ure.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti