Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1725. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2013, stran 4511.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 101/13 – ZJF-G), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF) ter 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je občinski svet na 6. redni seji dne 28. 5. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Dobrepolje za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrepolje za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013, ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2014
Videm, dne 28. maja 2015
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost