Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 478-1/2015-3 Ob-2362/15, Stran 1156
Na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ki ga zastopa direktor Milenko Ziherl, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega osebnega vozila
1. Ime in sedež naročnika zbiranja ponudb: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je rabljeno osebno vozilo Toyota Prius/1.5/AUT., datum prve registracije 19. 8. 2008, identifikacijska številka JTDKB20U903443683, delovna prostornina motorja: 1497 cm3, moč motorja: 57, 50 kW, zelene barve, prevoženi km: 64036.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za predmetno osebno vozilo znaša 6.758,00 EUR in je določena na podlagi Ocenitve vrednosti vozila sodnega izvedenca in cenilca za motorna vozila Janeza Jurija Vodopija z dne 1. 6. 2015. Morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji, plača kupec. Na premičnini, ki je predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica.
4. Vrsta pravnega posla in način prodaje: prodaja rabljenega osebnega vozila na podlagi kupoprodajne pogodbe. Vozilo se prodaja po načelu »videno–kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
5. Pogoji za udeležbo v postopku:
5.1. Plačilo varščine
Ponudnik mora plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene in ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina se vplača na račun Eko sklada št. SI5601100 – 6270960308, sklic št. 00 390, in sicer do roka za oddajo ponudbe.
Izbranemu ponudniku bo varščina vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika.
5.2. Vsebina zavezujoče ponudbe
– izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1),
– izpolnjen obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javnega razpisa (priloga št. 2),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3),
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % izhodiščne cene.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.
5.3. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup osebnega vozila Toyota Prius« najkasneje do 30. 6. 2015 do 10. ure, na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba, ki bo na naslov prispela po poteku roka za oddajo ponudb, bo v zaprti kuverti vrnjena ponudniku.
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od objave tega javnega poziva za zbiranje ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: kupoprodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, bodo izvedena dodatna pogajanja o ceni.
7. Rok sklenitve pogodbe in prevzem vozila: izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana. Kupec mora predmetno osebno vozilo prevzeti v roku 5 dni od plačila celotne kupnine.
8. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa naročnika najkasneje v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe in izstavitvi računa. Kupnina se vplača na račun Eko sklada št. SI5601100 – 6270960308, sklic št. 00 390. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
9. Informacije in ogled osebnega vozila
Vsa dodatna pojasnila lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Anica Florjančič, tel. 01/241-48-26 ali preko e-pošte: ekosklad@ekosklad.si. Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko ogledajo predmetno osebno vozilo po predhodnem dogovoru.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi, prav tako je dostopna tudi na spletni strani: www.ekosklad.si.
10. Odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6. 2015 ob 12. uri, na naslovu: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Postopek bo vodila komisija, ki jo imenuje direktor.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled veljavni osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.
Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od javnega odpiranja ponudb.
11. Drugi pogoji: naročnik lahko postopek kadarkoli od sklenitve pravnega posla ustavi. Stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ni. Obveznost naročnika, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je s tem izključena.
12. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad