Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Semedela, Za gradom in del Žusterne«, stran 4518.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Semedela, Za gradom in del Žusterne«
Št. 3505-13/2013
Koper, dne 24. aprila 2015
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 – Odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. aprila 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Semedela, Za gradom in del Žusterne«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Semedela, Za gradom in del Žusterne« (Uradne objave, št. 37/99; v nadaljevanju PUP), ki jih je izdelalo podjetje Studio Mediterana d.o.o., Izola, v aprilu 2014, pod štev. 05/14.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev se nanašajo na posamezne člene odloka.
(2) Meja območja se s temi spremembami in dopolnitvami ne spreminja.
3. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka vsebujejo tekstualni del in priloge:
(1) Tekstualni del:
– Odlok
– Obrazložitev odloka
(2) Priloge:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– Prikaz stanja prostora,
– Strokovne podlage,
– Smernice in mnenja,
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
– Povzetek za javnost,
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojev »Semedela, za gradom in del Žusterne« (Uradne objave, št. 37/99) z označenimi spremembami.
II. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV
4. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Semedela, Za gradom in del Žusterne« (Uradne objave, št. 37/99), se osma alineja 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»– pogoje in merila za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,«.
5. člen
V 5. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Nezahtevni in enostavni objekti po tem odloku so objekti skladni z veljavno zakonodajo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje,«.
6. člen
V tabeli »Namembnost območij in površin« 10. člena se v stolpcu »obstoječa zazidava / namembnost« v vrstici I1, I2 za besedilom »gostinska dejavnost« doda besedilo », otroško varstvo«, v vrstici C2 se za besedo »KS« doda »otroško varstvo«, v vrstici Š1 se za besedilom »osnovna šola Antona Ukmarja,« doda besedilo »stanovanjska stavba«, za besedo »kultura« pa doda beseda »stanovanjska«.
7. člen
V 12. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– odstranitev obstoječega objekta, novogradnja novega objekta, «.
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na vseh območjih je možna novogradnja, ne glede na ostala določila odloka, kolikor jih odlok v nadaljevanju izrecno ne spreminja.«
8. člen
Na koncu prvega odstavka 13. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Pod enakimi pogoji je možna sprememba namembnosti v stavbe za predšolsko vzgojo. Investitor si mora za to tovrstno spremembo namembnosti pridobiti soglasji Mestne občine Koper, in sicer občinskega urada pristojnega za prostor in občinskega urada, pristojnega za razvoj.«
9. člen
V 15. členu se v poglavju VH2, VH3, VH4, VH5, VH6 doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– Možna je dozidava do maksimalne pozidanosti 1/3 parcele.«.
10. člen
Drugi odstavek (C2:) 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg posegov, ki so dopustni na območjih C1, C3 in OP je v enoti C2 predvidena izgradnja novega centra “Slavnik”, za kar veljajo določila posebnih pogojev za posege v prostor (IV. poglavje tega odloka).
Izjemoma je na območje C2 možna širitev vrtca, ki stoji na območju ŠvO-V2 kolikor prostorske danosti ne zadostujejo za širitev znotraj območja ŠvO-V2.«
11. člen
V drugem odstavku 17. člena (V1, V2, V3: Dopustni so naslednji posegi) se na koncu doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– dozidava in nadzidava, za katere veljajo določila po posebnih pogojih za posege v prostor (IV. poglavje tega odloka).«
V tretjem odstavku (V4:) se na koncu doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– dozidava in nadzidava, za katere veljajo določila po posebnih pogojih za posege v prostor (IV. poglavje tega odloka).«
12. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Pri določanju višine objektov je treba, poleg standardnih višin, upoštevati tudi višino in etažnost najbližjih objektov znotraj funkcionalne oziroma morfološke enote v kateri se nahaja novi objekt, tako da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe.«
13. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
Splošna določila:
– Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in predpise, investitor mora za nezahtevne in enostavne objekte zagotoviti skladnost s prostorskimi akti.
– Znotraj varovanih območij si mora investitor, za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, pridobiti soglasje pristojnih organizacij.
– Nezahtevni in enostavni objekti morajo tvoriti zaključeno celoto z osnovnim objektom.
– Nezahtevni in enostavni objekti se lahko priključujejo na objekte komunalne infrastrukture skladno s pogoji upravljavcev. Pogoj za izvedbo priključitve na komunalno infrastrukturo je potrdilo o poravnanih finančnih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka do Mestne občine Koper, ki ga mora investitor predložiti upravljavcu posamezne javne gospodarske infrastrukture.
Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:
– upoštevati je potrebno lokalna razmerja pri oblikovanju objektov in njihovih proporcev,
– objekti se morajo prilagoditi konfiguraciji terena in drugim naravnim razmeram kot tudi že izoblikovanim pravilom tradicionalnih načinov poselitve,
– strehe so praviloma eno- ali dvokapne z naklonom 18–22 stopinj, v primeru, da je objekt delno vkopan je lahko streha ravna pohodna ali zazelenjena,
– strešno sleme mora potekati vzporedno z daljšima stranicama tlorisnega pravokotnika,
– kritina strehe v naklonu so korci ali druga podobna kritina z značilno vidno strukturo,
– pri gradnji naj se upošteva tipologija istrske arhitekture, uporabljajo naj se naravni materiali,
– kolikor so nezahtevni ali enostavni objekti v sklopu druge stavbe, morajo biti oblikovani v skladu z glavno stavbo.
Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov od sosednjih parcel:
– Za objekte višje od 1,5 m (višina merjena na vertikali od najnižje točke ob terenu do najvišje točke objekta; razen za ograje in podporne zidove) je minimalni odmik od sosednjih parcel 4,0 m. Za manjši odmik od sosednjih parcel, vendar ne manjši od polovice višine objekta, si mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih parcel do katerih je odmik manjši od 4,0 m.
– Za ostale objekte in ograje je možna gradnja največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednja zemljišča.
– Za gradnjo podpornih zidov, ograj in škarp na parcelni meji je potrebno pridobiti soglasje lastnikov parcel, brez soglasja pa so lahko postavljene do meje parcele.
– V varovalnem pasu javne ceste ali poti, lega nezahtevnih in enostavnih objektih ne sme posegati v polje preglednosti. Pred gradnjo objekta v varovalnem pasu javne ceste ali poti je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste ali poti.«
14. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
Vse zelenice, drevorede, peš poti, igrišča in ploščadi je potrebno ohraniti ali jih enakovredno nadomestiti.
Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah je treba v maksimalni meri ohranjati obstoječo vegetacijo. Odstranitve visokoraslih dreves v polni rasti načeloma niso dopustne izjemoma v primeru ko predstavljajo nevarnost za ljudi in okolico.
Varovana drevesa v naselju je potrebno v primeru sanitarne sečnje nadomestiti z rastlinskimi vrstami, značilnimi za slovenski obalni prostor in submediteransko okolje.
Soglasje za vse spremembe in posege na javne površine izda Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe.
Ureditev zelenih površin javnega značaja mora biti opredeljena v sklopu urbanistične dokumentacije z načrtom za urejanje zelenih površin, ki so osnova za celovito urejanje okolja in na osnovi katerega bo upravljavec izdajal soglasja k lokaciji in gradnji posameznih objektov ter izvajal vzdrževalna dela na obstoječih zelenih površinah.
Lastniki individualnih hiš morajo urediti zelene površine v skladu z urbanistično in projektno dokumentacijo.
Obstoječi drevoredi ob Tomšičevi, Kvedrovi, Krožni in Rozmanovi ulici se ohranijo in vzdržujejo. Novi drevoredi se zasadijo ob novih zazidavah ter v notranjosti funkcionalnih enot. Dovoljena so vsa vzdrževalna dela in nove ozelenitve neurejenih površin. Natančna razmejitev med objekti in javnimi površinami bo določena s predlogi parcelacij ali projektno dokumentacijo.«
15. člen
Doda se nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
Deponiranje materiala
– Morebitne viške materiala, ki bi nastali med gradnjo, je potrebno odpeljati in ustrezno deponirati na za to primernem odlagališču.
– Začasno deponiranje materiala je dovoljeno le na za to predvidenem območju.
– Izkopani material se uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev.
– Rodovitna prst se odrine in deponira ter porabi za kasnejšo rekultivacijo, v največji meri na mestu samem.«
16. člen
Zadnji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V sklopu urejanja zunanjih površin je možna postavitev objektov za oglaševanje v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi, ki urejajo področje oglaševanja.«
17. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
Neutrjene površine je potrebno zavarovati pred erozijo in ozeleniti z rastlinskimi vrstami, značilnimi za slovenski obalni prostor in submediteransko okolje. Ureditve hudourniških grap morajo biti izvedene predvsem iz naravnih materialov.«
18. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
Oblikovanje gradbenih parcel
Parcela, namenjena gradnji, je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo ali bodo služile takšnemu objektu.
Pri določanju velikosti in oblike parcel, namenjenih gradnji, je treba upoštevati zlasti:
– namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, da se zagotovijo pogoji za normalno uporabo in vzdrževanje objektov;
– tlorisno zasnovo in tipologijo pozidave;
– možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave;
– možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele;
– možnost zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest;
– možnost zagotavljanja primerne oblike in velikosti odprtih bivalnih površin;
– svetlobno-tehnične, požarnovarnostne in druge zahteve;
– omejeno uporabo zemljišča v skladu z drugimi predpisi.
Odmiki novogradenj, dozidav in nadzidav stanovanjskih stavb morajo biti oddaljeni od sosednjih zemljiških parcel minimalno 4,0 m za manjši odmik mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih zemljiških parcel.«
19. člen
V drugem odstavku 37. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Za nezahtevne in enostavne objekte je potrebno določiti obseg funkcionalnega zemljišča tako, da je možno funkcioniranje objekta;«.
20. člen
38. člen se črta.
21. člen
Doda se nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
Pogoji za dozidave in nadzidave stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo CC-SI skupine 12630 v morfoloških enotah Š1, Š2, V1, V2, V3 in V4
Tlorisni in višinski gabarit teh stavb je odvisen od namembnosti oziroma dejavnosti stavbe. Etažna višina posamezne etaže je odvisna od programa, funkcije in vsebine posamezne etaže. Število popolnoma vkopanih etaž (kleti) ni omejeno. Dozidave in nadzidave obstoječih objektov iz CC-SI skupine 12630, se lahko, ne glede na ostale člene odloka, izvede z ravno streho.
Dozidave morajo biti oddaljene od sosednjih zemljiških parcel minimalno 3,0 m, za manjši odmik mora investitor pridobiti soglasje lastnikov sosednjih zemljiških parcel.«
22. člen
V 44. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»To območje se lahko ureja le na podlagi Občinskega podrobnega prostorskega načrta. Do sprejetja OPPN so dovoljeni posegi na podlagi 16. člena odloka.
Na območju je možna širitev vrtca, ki stoji na območju ŠvO-V2 kolikor prostorske danosti ne zadostujejo za širitev znotraj območja ŠvO-V2.«
23. člen
45. člen se črta.
24. člen
V 47. členu se na koncu dodata deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»Pri gradnji večstanovanjskih objektov je potrebno za obiskovalce zagotoviti najmanj 10 % PM od vseh PM, ki se zagotovijo za potrebe objekta.
Pri rekonstrukcijah, dozidavah in nadzidavah obstoječih objektov v funkcionalnih enotah V1, V2, V3, V4 in Š1, Š2 se lahko parkirna mesta zagotavljajo izven parcele, namenjene gradnji objekta, na bližnjih javnih površinah oziroma parkiriščih.«
25. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
Kanalizacijsko omrežje
1. Fekalno kanalizacijsko omrežje obravnavane zazidave je izvedeno delno v mešanem in delno v ločenem sistemu.
2. Sočasno z urejanjem okolja zazidave, širjenjem zazidave ter rekonstrukcijami cest in infrastrukture v zazidavi je potrebno kanalizacijo, ki je izvedena v mešanem sistemu rekonstruirati v ločen sistem po pogojih upravljavca.
3. Pogoje za priključitev objektov na javno kanalizacijo izda upravljavec.
4. Vsa novozgrajena fekalna kanalizacija mora biti izvedena skladno s projektnimi pogoji upravljavca in veljavno zakonodajo.
5. Odmiki ostale komunalne infrastrukture znaša min. 1,50 m levo in desno od osi kanalskega voda. Enaki odmiki veljajo tudi za gradnjo ostale komunalne infrastrukture v bližini nove meteorne kanalizacije, zato je potrebno predpisane odmike upoštevati pri projektiranju obravnavane gradnje. Minimalna razdalja med novo predvidenimi objekti pri zazidavi in obstoječo oziroma novo predvideno kanalizacijo mora biti min. 3,0 m. Kolikor pri takih odmikih ne bo zagotovljena stabilnost kanalizacijskih objektov, redno vzdrževanje in obratovanje, bo potrebno te odmike ustrezno povečati. Vertikalni odmiki od kanalizacije in ostalih komunalnih vodov morajo biti min. 0,50 m. Kadar minimalnih pogojev pri vzporednem poteku in križanju ni mogoče zagotoviti, se odmike za vsak primer posebej določi med predstavniki posameznih komunalnih organizacij oziroma projektantom komunalne infrastrukture in predstavniki upravljavca komunalne infrastrukture v času projektiranja.
6. Meteorne vode je potrebno voditi v javno meteorno kanalizacijo oziroma najbližje meteorne odvodnike preko peskolovov. Meteorne vode iz površin, ki so onesnažene z olji pa je potrebno pred iztokom očistiti v lovilcih olj in maščob.«
26. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen
Ureditve s področja upravljanja z vodami
1. Pri načrtovanih posegih v prostor je treba upoštevati veljavne zakone s tega področja (predvsem Zakon o vodah s spremembami in ostale podzakonske predpise).
2. S predvidenimi posegi v prostor se ne smejo poslabšati sedanje odtočne razmere meteorne vode.
3. Na območju predvidenih posegov je potrebno registrirati morebitne obstoječe vodne vire, jih ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaževanja. S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati karakteristike virov na obravnavanem območju.
4. Objekti, ki ležijo na meji obravnavanega območja ob strugi reke Badaševice in ob morju so v času visoke plime in večjih nalivov lahko poplavno ogroženi, kar je treba upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije, ki bo morala biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi.
5. Ob strugi reke Badaševice mora ostati prost in prehoden pas širine minimalno 5 m ter omogočen dostop s težko gradbeno mehanizacijo zaradi izvajanja rednih in interventnih vzdrževalnih del na vodotoku.
6. Zemljišče, ki neposredno mejijo na vodno zemljišče vodotoka, je priobalno zemljišče celinskih voda. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Zunanja meja, priobalnih zemljišč, skladno z veljavno zakonodajo, sega na vodah 2. reda 5 metrov od meje vodnega zemljišča in na priobalnem zemljišču morja 25 m od meje vodnega zemljišča morja (obalne linije). Zunanja meja priobalnih zemljišč je odvisna od veljavne zakonodaje.
7. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki imajo podlago v veljavni zakonodaji.
8. Ob vodotokih in morju je treba, skladno z veljavno zakonodajo, zagotoviti prost in neoviran prehod.
9. Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor skladno z veljavno zakonodajo.
10. Projektne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda morajo biti usklajene z veljavnimi predpisi in zakonodajo.
11. Vse odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti pred iztokom očiščene do predpisane stopnje.
12. Pred priključevanjem novih prispevnih površin je treba preveriti prevodnost obstoječega padavinskega sistema in v primeru, da obstoječi padavinskih sistem vodnih količin ne prevaja, poiskati ustrezne rešitve.
13. V primeru fazne gradnje morajo biti posamezne faze funkcionalno zaključene celote, faznost pa načrtovana na način, da ne bo povzročen škodljiv vpliv na vodni režim ali stanje voda.
14. Za poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču v lasti Republike Slovenije je treba pridobiti služnostno ali stavbno pravico skladno z veljavno zakonodajo. Podlaga za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stavbne oziroma Služnostne pravice je dokončno vodno soglasje. Navedene pogodbe ni potrebno skleniti v primeru, če je investitor Republika Slovenija kot pravna oseba javnega prava oziroma v njenem imenu upravni organi in organi v sestavi le-teh.
15. Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja mora biti skladna z veljavno zakonodajo.
16. Kolikor se na območju predvidenih posegov nahajajo vodni viri (izvir, vodnjak …), jih je potrebno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in pri izvedbi, ohraniti in ustrezno urediti.
17. Za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe, je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z veljavno zakonodajo.
18. Za vsak posamezen poseg je treba prednostno upoštevati omejitve veljavne zakonodaje s področja upravljanja z vodami, e glede na že določeno namensko rabo prostora.
19. Pri načrtovanju poteka tras javne infrastrukture je treba v največji možni meri omejiti prečkanja vodotokov in potek tras po priobalnih in vodnih zemljiščih.
20. Posegi na vseh obstoječih objektih in napravah, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, so možni skladno z veljavno zakonodajo.«
27. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
»56. člen
Elektroenergetsko omrežje
Na obravnavanem področju so že zgrajene elektroenergetske naprave, ki zadoščajo sedanjim razmeram z neko določeno rezervo. V primerih, da se povpraševanje oziroma da se bo predvidena potrošnja električne energije povečala, se bodo obstoječe naprave (TP) dogradile oziroma nadgradile. V primeru potrebe po večji količini električne energije tako, da z obstoječimi napravami ne zadostimo potrebam, bo potrebno zgraditi nove naprave z eventualnimi 20 kV kabelskimi povezavami skladno s pogoji upravljavca.
Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki se nahaja na obravnavanem področju oziroma na trasi za predvideno napajanje obravnavanega področja.
Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav, je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami.
Za predvidene posege v elektrodistribucijsko omrežje mora investitor pridobiti projektne pogoje, na izdelano projektno dokumentacijo pa soglasje upravljavca. Vsi stroški projektiranja, morebitnih prestavitev, zaščite ali odpravljanje poškodb obstoječega elektrodistribucijskega omrežja v času obravnavane gradnje, bremenijo investitorja.
20 kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimi enožilnimi 20 kV kablovodi položeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi po celotni trasi.
Nizkonapetostno kabelsko omrežje mora biti v urbanih področjih zgrajeno kot kabelsko omrežje položeno v PVC kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s povezovanjem prostostoječih razdelilnih omar. Zaščitni ukrep pred električnim udarom pa mora biti s samodejnim odklopom napajanja.
Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve veljavne zakonodaje in predpisov.«
28. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»59. člen
Odstranjevanje odpadkov
Na obravnavanem območju je potrebno za zbiranje odpadkov predvideti zbirna oziroma odjemna mesta ter zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov, kar mora biti dostopno za specialna tovorna vozila upravljavca z dovoljeno skupno obremenitvijo 28,0 t. Zbiralnice za odvoz odpadkov morajo biti urejene tako, da so dostopne za specialna vozila upravljavca za odvoz odpadkov, da je možno redno čiščenje površin zbiralnic in da so upoštevane higienske funkcionalne in estetske zahteve kraja oziroma objektov.
Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju upoštevati vso veljavno zakonodajo na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
Investitor oziroma povzročitelj odpadkov mora z odpadki ravnati v skladu z vso veljavno zakonodajo na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
Investitor objekta je dolžan opremiti odjemna mesta s tipiziranimi posodami. Vrsto, število in tip posod, določi projektant projektne dokumentacije v skladu s projektnimi pogoji upravljavca glede na vrsto objekta in količine odpadkov.«
29. člen
Za 62. členom se doda nov 62.a člen, ki se glasi:
»62.a člen
Zaščita pred erozijo in plazenjem
Omejitve in prepovedi za posege na ogroženih območjih (erozijska in plazljiva območja) so določene v veljavni zakonodaji s tega področja. Predpisana je izdelava ustreznega geološkega poročila in potrebnih omilitvenih ukrepov. Do izdelave uradnih evidenc erozijskih in plazljivih območij je za posege v prostor priporočljiva pridobitev vodnega soglasja.«
30. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
Pogoji in merila za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– Gradnja zaklonišč in ojačitve prvih plošč mora biti skladna z veljavno zakonodajo.
– V fazi projektiranja objektov in pridobivanja gradbenega dovoljenja za posamezne objekte je potrebno, skladno z veljavno zakonodajo, upoštevati projektni pospešek tal, ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje za zagotavljanje potresne varnosti.
– Skladno z veljavno zakonodajo je potrebno zagotoviti neovirane in varne dostope, dovoze ter delovne površine za intervencijska vozila.
– Zgrajeno mora biti protipožarno hidrantno omrežje z ustreznim številom hidrantov in ustrezno količino vode skladno z veljavno zakonodajo.
– Pri požarni varnosti v stavbah je potrebno zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, skladno z veljavno zakonodajo.
– Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom se v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja dokazuje skladno z veljavno zakonodajo na tem področju.«
31. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»65. člen
Varstvo kulturne dediščine
1. V območju urejanja s prostorsko ureditvenimi pogoji so naslednje enote kulturne dediščine:
– Koper – Spominsko znamenje na mestu fašistične mučilnice, EŠD 1437
– Koper – Cerkev Marije priprošnjice za zdravje, EŠD 1420
– Koper – Gravisijev grad, 8281
– Koper – Hotel lstrska 61 v Žusterni, 17074
2. Za vsak poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, registrirano dediščino ali vplivno območje dediščine, ki je vključena v ta odlok, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki jih izda organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
3. Objekti in območja, za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine, varstveni režimi in razvojne usmeritve, so opredeljeni v strokovnih podlagah za družbeni plan občine Koper 1986–2000 (Območja varstva kulturne in naravne dediščine, izdelal MZVNKD Piran v avgustu 1991), v veljavnih predpisih s področja varstva kulturne dediščine (aktih o razglasitvi kulturnih spomenikov) in v tem odloku.
4. Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi tega odloka ali drugih predpisov (gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov, postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih zbiralnikov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine).
5. K vlogi za izdajo kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja mora biti priložena projektna dokumentacija, pripravljena v skladu z določbami predpisov o varstvu kulturne dediščine in v njej morajo biti upoštevani podani varstveni režimi.
6. Za odstranitev registrirane kulturne dediščine ali spomenika mora investitor pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda minister pristojen za kulturno dediščino.«
32. člen
Za 65. členom se dodajo novi 65.a, 65.b in 65.c členi, ki se glasijo:
»65.a člen
Varstveni režimi kulturne dediščine
Spomeniki
1. V območjih kulturnih spomenikov velja pravni režim, ki predpisuje:
– takšno ravnanje s spomeniki, ki dosledno upošteva in ohranja njihove kulturne vrednote in družbeni pomen,
– upoštevanje aktov o razglasitvi v postopkih priprave in sprejemanja planov,
– presojo vplivov na spomenike na podlagi predpisov o varstvu okolja,
– upoštevanje smernic in mnenj v postopkih priprave prostorskih aktov,
– upoštevanje ohranitve spomenikov v prostorskih aktih in v prostorskih ukrepih, izdanih na podlagi predpisov o urejanju prostora,
– prepoved odstranitve (rušenja) spomenika.
2. Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra, pristojnega za kulturno dediščino, spomenik odstraniti ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če se ugotovi dotrajanost ali poškodovanost spomenika, ki je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi, ali da spomenik ogroža varnost ljudi in premoženje,
– če je bil spomenik pred tem ponujen v prodajo po ceni, ki upošteva njegovo stanje,
– če je bila pred tem opravljena raziskava spomenika in
– če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.
3. Dodatni pravni režim varstva je opredeljen v konkretnem aktu o razglasitvi posameznega območja za kulturni spomenik. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za telekomunikacije in proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva.
4. V primeru, da se iz akta o razglasitvi ne da razbrati varstvenega režima, velja režim, kot ga določa zakon s področja varstva kulturne dediščine.
Dediščina
5. Na območjih registrirane kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
– prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ),
– ne prizadenejo varovanih vrednot ali materialne substance, ki jih nosi.
6. Na območjih registrirane kulturne dediščine ni dovoljeno:
– odstraniti (rušiti) registrirane kulturne dediščine,
– posegati v prostor ali izvajati dejavnosti na način, ki bi prizadeli varovane vrednote območja ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.
7. V okolici območij kulturne dediščine se uveljavlja nadzor nad posegi v prostor, ki bi utegnili negativno vplivati na območje kulturne dediščine (vplivno območje dediščine).
65.b člen
1. V vplivnih območjih velja naslednji pravni režim varstva:
– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,
– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine.
2. Dovoljene so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
3. izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra kulturno dediščino odstraniti in sicer ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki je ni mogoče odpraviti z običajnim sredstvi, ali če dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje,
– če je bila pred tem opravljena raziskava objekta in
– če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.
4. Za registrirano stavbno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim:
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin in lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
– celovitost dediščine v prostoru in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
5. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelje/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
6. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišča, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
65.c člen
Varstvo naravne dediščine
Naravno dediščino je potrebno varovati v skladu z veljavnimi predpisi ob upoštevanju usmeritev iz planskih aktov ter določil sprejetih odlokov o razglasitvah spomenikov in dediščine.«
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev »Semedela, Za gradom in del Žusterne«, je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
35. člen
(1) Podrobnejše pogoje za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov se določi v posebnem odloku o nezahtevnih in enostavnih objektih, ki ga sprejme Občinski svet Mestne občine Koper in bo nadomestil posamezna določila tega člena odloka glede oblikovanja.
(2) Do sprejetja navedenega posebnega predpisa se za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov uporabljajo določila tega odloka.
36. člen
(1) Do uveljavitve odloka, ki bo enovito urejal merila in pogoje za oglaševanje na območju občine Koper, je znotraj območja urejanja s tem odlokom prepovedana postavitev kakršnihkoli objektov za oglaševanje ali sprememba obstoječih objektov oziroma delov objektov za objekte namenjene oglaševanju oziroma za oglaševalske namene.
(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena je dovoljena postavitev tabel, kot so predpisane z zakonom o gospodarskih družbah ali z drugim posebnim zakonom.
37. člen
Upravni postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dotlej veljavnih odlokih.
38. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-13/2013
Koper, dne 23. aprila 2015
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L  D E C R E T O
sulle modifiche e integrazioni al decreto sulle norme tecniche di attuazione di “Semedella, dietro il Castelletto e parte di Giusterna”
N. 3505-13/2013
Capodistria, 24 aprile 2015
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
 
Sotto l’autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi del quinto comma dell’articolo 61 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 corr), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 76/14 decreto CC), l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 23 aprile 2015 ha accolto il
D E C R E T O
sulle modifiche e integrazioni al decreto sulle norme tecniche di attuazione di “Semedella, dietro il Castelletto e parte di Giusterna”
I. DISPOSIZIONI INIZIALI
Articolo 1
Con il presente decreto si approvano le modifiche ed integrazioni alle Norme tecniche di attuazione riferite a “Semedella, dietro il Castelletto e parte di Giusterna” (Bollettino ufficiale, n. 37/99, nel seguito denominate: N.T.A.), elaborate dall’impresa Studio Mediterana s.r.l. di Isola, aprile 2014, numero 05/14.
Articolo 2
(1) Le modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione interessano singoli articoli del decreto.
(2) Le presenti modifiche ed integrazioni non alterano i confini della zona interessata.
Articolo 3
Le modifiche e integrazioni di questo decreto prevedono la parte testuale e gli allegati:
(1) Parte testuale:
– Il Decreto
– La motivazione
(2) Gli allegati:
– L’estratto dello strumento urbanistico sovraordinato
– La rappresentazione dello stato attuale
– Gli approfondimenti tecnici
– Gli orientamenti e i pareri
– La motivazione delle modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico
– La sintesi per il pubblico
– Il decreto sulle condizioni di pianificazione degli interventi a “Semedella, dietro il Castelletto e parte di Giusterna” (Bollettino ufficiale, n. 37/99) con segnalate le modifiche.
II. OGGETTO DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SULLE CONDIZIONI DI ASSETTO TERRITORIALE
Articolo 4
Nel decreto sulle modifiche e integrazioni al decreto alle norme tecniche di attuazione degli interventi a “Semedella, dietro il Castelletto e parte di Giusterna” (Gazzetta ufficiale della RS, n. 37/99) si modifica l’ottavo comma dell’articolo 4 che recita:
“– le condizioni e i criteri di difesa e tutela dalle calamità naturali e da altre avversità”.
Articolo 5
Si modifica il quarto comma dell’articolo 5 che recita:
“– Le costruzioni semplici e quelle ritenute non complesse secondo la presente delibera sono le costruzioni conformi alla legge vigente sulla classificazione dei fabbricati,”
Articolo 6
Nella tabella dell’articolo 10 “Destinazione d’uso delle aree e delle superfici” nella colonna “esistente edificazione/destinazione” nella linea I1, I2 dopo il testo “ attività alberghiera” si aggiunge “tutela dell’infanzia”, nella riga C2 dopo la parola “CL” si aggiunge “tutela dell’infanzia”, nella linea Š1 dopo “Scuola Elementare Anton Ukmar” si aggiunge “edificio abitativo”, e dopo la parola “cultura” si aggiunge “abitativa”.
Articolo 7
All’articolo 12, il terzo comma è modificato come segue:
“– la rimozione del fabbricato esistente, la costruzione di un nuovo edificio”.
Il quinto comma è modificato come segue:
“– edificazione di costruzioni semplici e di costruzioni ritenute non complesse,”.
Si aggiunge un nuovo secondo comma che recita come segue:
“In tutte le aree sono possibili nuove costruzioni, a prescindere dalle disposizioni del decreto se non disposto diversamente in seguito.”
Articolo 8
Alla fine del primo comma dell’articolo 13 si aggiunge una nuova frase che recita:
“Alle stesse condizioni è possibile la conversione della destinazione d’uso in struttura per l’educazione prescolare. Per la conversione della destinazione d’uso, l’investitore deve ottenere il consenso dal Comune città di Capodistria, ovvero dall’ufficio comunale competente per il territorio e dall’ufficio preposto allo sviluppo.”
Articolo 9
All’articolo 15 nei capitoli VH2, VH3, VH4, VH5, VH6 si aggiunge un nuovo terzo comma che recita:
“– È possibile la costruzione fino ad un’edificazione massima pari a 1/3 della superficie fondiaria del lotto.”.
Articolo 10
Si modifica il secondo comma (C2) dell’articolo 16 che recita:
“Oltre agli interventi ammessi nelle zone C1, C3 e OP nella zona C2 è prevista la costruzione del nuovo centro “Slavnik” per il quale sono valide le disposizioni di condizioni particolari per gli interventi sul territorio (IV capitolo del presente Decreto).
In via eccezionale, nell’area C2 è possibile l’ampliamento della scuola materna che si trova nell’area ŠvO-V2 in quanto lo spazio di ampliamento all’interno dell’area Svo-V2 è insufficiente.”
Articolo 11
Nel secondo comma dell’articolo 17 (V1, V2, V3: Sono permessi i seguenti interventi) alla fine si aggiunge un nuovo settimo alinea come segue:
“– Le costruzioni di ampliamento e di sopraedificazione per le quali sono valide le disposizioni di condizioni particolari per gli interventi sul territorio (IV capitolo del presente Decreto).”
Nel terzo comma (V4), si aggiunge alla fine un nuovo quinto comma che recita:
“– Le costruzione di ampliamento e di sopraedificazione per le quali sono valide le disposizioni di condizioni particolari per gli interventi sul territorio (IV capitolo del presente Decreto).”
Articolo 12
L’articolo 22 è modificato come segue:
“Articolo 22
Nel determinare l’altezza degli edifici è necessario, tener conto, oltre all’altezza standard, delle altezze e del numero di piani degli edifici vicini, all’interno dell’unità morfologica funzionale in cui viene a trovarsi il nuovo edificio, in modo che questi non risalti dall’immagine complessiva.”
Articolo 13
L’articolo 23 è modificato come segue:
“Articolo 23
Edificazione di costruzioni semplici e di quelle ritenute non complesse
Disposizioni generali:
– Nell’edificazione di costruzioni semplici e di quelle ritenute non complesse è necessario rispettare la legge e le prescrizioni vigenti, l’investitore deve garantire l’armonia nella collocazione delle costruzioni semplici e di quelle ritenute non complesse con l’atto urbanistico.
– L’investitore deve ottenere il consenso dagli enti competenti per la collocazione delle costruzioni semplici e di quelle ritenute non complesse all’interno delle aree protette.
– Le costruzioni semplici e quelle ritenute non complesse devono costituire un tutt’uno con le strutture base.
– Le strutture semplici e quelle ritenute non complesse possono allacciarsi alle infrastrutture comunali in conformità con le condizioni dei loro gestori. La condizione per l’allacciamento alle infrastrutture comunali è la conferma dell’avvenuto pagamento del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione al Comune città di Capodistria, che l’investitore deve presentare al gestore di ogni infrastruttura pubblica.
Progettazione di costruzioni semplici e di quelle ritenute non complesse:
– è necessario rispettare le proporzioni locali e la loro relazione nella progettazione delle costruzioni,
– le costruzioni devono essere adeguate alla conformazione del terreno e alle altre condizioni naturali nonché al sistema stabilito dall’insediamento tradizionale,
– i tetti sono di solito a una o due falde con la pendenza di 18–22 gradi, nel caso in cui la costruzione sia parzialmente interrata il tetto può essere a piano praticabile o tetto verde,
– la linea di colmo deve essere parallela con i lati più lunghi della pianta rettangolare,
– la copertura del tetto in pendenza è costituita da tegole o altra copertura simile con una struttura evidente,
– nella costruzione è necessario tener conto della tipologia architettonica istriana, si raccomanda l’uso di materiali naturali,
– nel caso in cui le strutture semplici o quelle ritenute non complesse siano connesse ad un’altra costruzione, devono venir progettate in conformità con l’edificio principale.
Lo scostamento delle strutture semplici o quelle ritenute non complesse dai lotti confinanti:
– per le strutture più alte di 1,5 m (altezza misurata in verticale dal punto più basso del terreno al punto più alto della struttura, ad eccezione per le recinzioni e i muri di sostegno) la distanza minima dal lotto confinante è di 4,0 metri. Per una distanza minore dal lotto confinante, tuttavia non minore della metà dell’altezza della struttura, l’investitore deve ottenere il consenso dei proprietari dei lotti confinanti con cui la distanza è inferiore ai 4,0 m.
– per altre strutture e recinzioni la costruzione è permessa fino ai limiti del lotto tenendo conto però che con la costruzione non si invada il lotto adiacente.
– Per poter costruire muri di sostegno, recinzioni e scarpate lungo i limiti del lotto è necessario ottenere il consenso dei proprietari, senza il consenso possono venir sistemati solo fino ai confini del lotto.
– Nella zona di sicurezza della strada pubblica o dei percorsi, la posizione delle strutture semplici o quelle ritenute non complesse non deve interferire con il campo della visuale. Prima dell’edificazione della struttura nella zona di sicurezza, è necessario ottenere il consenso del gestore della strada o del percorso.”
Articolo 14
L’articolo 27 è modificato come segue:
“Articolo 27
Tutte le aree verdi, i viali, le strade pedonali, i campi gioco e i piazzali devono essere mantenuti o sostituiti con aree equivalenti.
Nel predisporre gli spazi pubblici e l’assetto stradale è necessario preservare al massimo la vegetazione esistente. La rimozione di alberi ad alto fusto, di regola, non è permessa tranne nel caso costituiscano un pericolo per le persone e l’ambiente.
Nell’abitato gli alberi protetti abbattuti per motivi di sanazione devono venir sostituiti con vegetazione caratteristica della zona costiera slovena e dell’ambiente submediterraneo.
Il consenso per qualsiasi cambiamento e intervento sulle superfici pubbliche viene concesso dal Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici.
La sistemazione degli spazi verdi pubblici deve venir definita in ambito della documentazione urbanistica con il progetto per la sistemazione delle aree verdi che è la base per una pianificazione globale dell’ambiente e in base al quale il gestore rilascerà il proprio consenso alla locazione e edificazione degli edifici ed effettuerà i lavori di manutenzione delle aree verdi esistenti.
I proprietari delle case familiari devono provvedere a sistemare le aree verdi in conformità con la pianificazione urbanistica e con i progetti.
Gli esistenti viali lungo la via Tomšič, Kveder, Circolare e Rozman vanno conservati e mantenuti. Si creano nuovi viali accanto alle nuove costruzioni e all’interno delle unità funzionali. Sono consentiti tutti i lavori di manutenzione e nuove coperture erbose sulle superfici incolte. L’esatta delimitazione tra gli edifici e le arre pubbliche verrà stabilita con la proposta di lottizzazione o dai documenti di progetto.”
Articolo 15
Si aggiunge un nuovo articolo 30a che recita:
“Articolo 30a
Deposito materiali
– Gli eventuali materiali di risulta dell’attività edile devono venir rimossi e depositati nell’apposita discarica.
– Il deposito temporaneo del materiale è consentito solo nella zona predisposta.
– Il materiale di scavo può essere usato per i terrapieni, il livellamento del terreno e la sistemazione degli spazi esterni.
– Il terreno fertile va rimosso, depositato con cura e utilizzato, il più possibile, nella stessa area, per la coltivazione.”
Articolo 16
L’ultimo comma dell’articolo 31 è modificato come segue:
“Nel contesto della regolamentazione delle superfici esterne è permessa la collocazione di strutture per la pubblicità in conformità con la norme comunali vigenti che disciplinano il settore della pubblicità.”
Articolo 17
L’articolo 33 viene modificato come segue:
“Articolo 33
Per evitare l’erosione dei terreni non sistemati sono necessari lavori di rinverdimento con vegetazione caratteristica della zona costiera slovena e dell’ambiente submediterraneo. La sistemazione degli anfratti torrenziali deve essere realizzata principalmente con materiali naturali.”
Articolo 18
L’articolo 36 è modificato come segue:
“Articolo 36
Piano di lottizzazione
Il lotto edificabile è costituito da una o più particelle catastali o parti di esse provvisto delle opere di urbanizzazione a servizio della costruzione esistente e della costruzione prevista.
Nel determinare le dimensioni e la forma dei lotti destinati all’edificazione è necessario tener conto in particolare:
– lo scopo, le dimensioni e l’ampiezza degli edifici progettati e la garanzia delle condizioni indispensabili per l’uso e la manutenzione dei fabbricati,
– il tracciato planimetrico e la tipologia del fabbricato,
– la possibilità di collegamento alle infrastrutture,
– la possibilità di accesso al lotto edificabile,
– la possibilità di garantire un adeguato numero di posti parcheggio,
– la possibilità di garantire spazi di vita aperti della forma e grandezza adeguate,
– di garantire le esigenze di illuminazione, la sicurezza antincendio e altri requisiti,
– l’uso limitato del territorio in conformità alle altre prescrizioni.
Lo scostamento delle nuove costruzioni, degli ampliamenti e delle sopraedificazioni devono rispettare la distanza minima di 4,0 dai confini dei lotti adiacenti, per scostamenti minori, l’investitore deve ottenere il consenso dei proprietari dei lotti confinanti.”
Articolo 19
Nel secondo comma dell’articolo 37, il secondo alinea è modificato come segue:
“– Per le strutture semplici o quelle ritenute non complesse è necessario determinare la superficie di terreno funzionale in modo che la struttura possa funzionare;”.
Articolo 20
L’articolo 38 è soppresso.
Articolo 21
Si aggiunge un nuovo articolo 43a che recita:
“Articolo 43a
Condizioni per l’ampliamento la sopraedificazione di edifici destinati all’istruzione e alla ricerca scientifica del gruppo CC-SI 12630 nelle unità morfologiche Š1, Š2, V1, V2, V3 e V4.
Le dimensioni della pianta e l’altezza di questi edifici dipende dalla destinazione d’uso ovvero dall’attività svolta nell’edificio. L’altezza di ciascun piano dipende dal programma, dalla funzione e dal contenuto di ogni singolo piano. Il numero dei piani completamente interrati (cantine) non è limitato. L’ampliamento e la sopraedificazione degli edifici esistenti CC – SI del gruppo 12630 possono venir realizzati con un tetto piano, a prescindere dagli altri articoli del decreto.
Lo scostamento degli ampliamenti deve rispettare la distanza minima di 3,0 m dai confini dei lotti adiacenti, per scostamenti minori, l’investitore deve ottenere il consenso dei proprietari dei lotti confinanti.”
Articolo 22
All’articolo 44 sono aggiunti i nuovi quinto e sesto comma che recitano:
“Questa zona può venir modificata solo sulla base del Piano regolatore comunale particolareggiato (PRCP). In attesa dell’accettazione del PRCP sono permessi gli interventi secondo l’articolo 16 del decreto.
Nella zona è possibile l’ampliamento della scuola materna che si trova nella zona ŠvO-V2 in quanto lo spazio esistente all’interno della zona ŠvO-V2 non lo permette.”
Articolo 23
L’articolo 45 è soppresso.
Articolo 24
All’articolo 47 alla fine sono aggiunti i nuovi nono e decimo comma che recitano:
“Nelle zone in cui sorgono edifici pluriresidenziali è necessario garantire ai visitatori almeno il 10 % dei posti parcheggio di tutti i posti parcheggio a disposizione per le esigenze dell’edificio.
Nella ricostruzione, ampliamento e sopraedificazione degli edifici esistenti nelle unità funzionali V1, V2, V3, V4 e Š1, Š2 i posti parcheggio si possono garantire fuori dal lotto desinato alla costruzione, sulle superfici pubbliche vicine ovvero nei parcheggi.”
Articolo 25
L’articolo 52 viene modificato come segue:
“Articolo 52
Rete fognaria
1. La rete fognaria fecale riferita all’edificazione è realizzata in parte con il sistema misto e in parte con il sistema di separazione.
2. Contemporaneamente alla sistemazione dell’ambiente edificato, dell’ampliamento degli edifici, della ricostruzione delle strade e delle infrastrutture edilizie è necessario ricostruire la rete fognaria mista e realizzarla con il sistema di separazione secondo le condizioni del gestore.
3. Il gestore rilascia le condizioni per l’allaccio delle costruzioni alla rete fognaria pubblica.
4. Tutte le reti fognarie fecali di recente costruzione devono essere realizzate conformi alla progettazione del gestore e della legge in vigore.
5. La distanza minima di scostamento dalle altre opere di urbanizzazione è di 1,50 m a destra e a sinistra dall’asse del canale. Lo stesso scostamento si applica per la costruzione delle altre opere di urbanizzazione pubblica in prossimità della nuova rete meteorica. Gli scostamenti devono essere rispettati nella progettazione e nella costruzione delle strutture in questione. La distanza minima tra i previsti nuovi edifici e l’esistente ovvero la prevista nuova rete fognaria deve essere di almeno 3,0 m. Se tale distanza non garantirà la stabilità delle strutture di rete, la regolare manutenzione e il funzionamento sarà necessario aumentare in modo adeguato lo scostamento. Lo scostamento verticale dalla rete e dalle altre opere di urbanizzazione primaria deve essere al minimo di 0,50 m. Laddove non è possibile garantire le condizioni minime per la collocazione in parallelo e ad incrocio, i rappresentanti delle singole organizzazioni comunali, i progettisti delle infrastrutture e i rappresentanti delle aziende comunali interessate ovvero i progettisti delle strutture comunali e i rappresentanti dei gestori stabiliscono per ogni caso separatamente le distanze al momento della progettazione.
6. Le acque meteoriche devono venir convogliate alla rete pubblica delle acque meteoriche ossia nei più vicini convogliatori meteorici attraverso i sabbiatori. Le acque meteoriche di superficie contaminate con oli devono essere sottoposte a sgrassatura.”
Articolo 26
L’articolo 54 viene modificato come segue:
“Articolo 54
Norme per la realizzazione della rete idrica
1. Nei previsti interventi nell’ambiente è necessario rispettare le leggi in vigore in questo settore (in particolare la Legge sulle acque con le modifiche e altri regolamenti).
2. I previsti interventi sul territorio non devono compromettere le condizioni di scarico dell’acqua meteorica.
3. Nell’area dei programmati interventi è necessario evidenziare le eventuali risorse idriche esistenti, tutelarle, se necessario sanarle, e prevenire la possibilità di inquinamento. I previsti interventi non devono compromettere le caratteristiche delle risorse idriche nell’area interessata.
4. Gli edifici che si trovano ai limiti dell’area, lungo il corso del fiume Cornalunga e vicino al mare, nei periodi di alta marea o di abbondanti precipitazioni sono a rischio di inondazione, eventi che vanno presi in considerazione nella progettazione che dovrà essere realizzata in conformità alle norme vigenti.
5. Lungo il corso del fiume Cornalunga deve rimanere libera e transitabile una fascia di terreno della larghezza minima di 5 m e garantito l’accesso a macchinari edili pesanti per i lavori di regolare manutenzione e d’intervento nel fiume.
6. Le aree adiacenti agli argini del fiume sono terreno costiero delle acque interne. Terreni costieri son anche tutti i terreni tra gli argini. Il limite esterno dei terreni costieri, in conformità con le leggi vigenti è di 5 metri dal limite dell’argine per le acque di 2 ordine e sulla costa marina di 25 metri dal confine terracqueo (costa). Il confine esterno costiero dipende dalla legislazione in vigore.
7. Sui terreni costieri e sulla riva non sono permessi interventi nell’ambiente tranne in casi eccezionali permessi dalla legislazione vigente.
8. Lungo il fiume e il mare è necessario garantire il passaggio libero e indisturbato, secondo la legislazione vigente.
9. Sui terreni costieri e sulla riva sono vietate attività e interventi nell’ambiente secondo la legislazione vigente.
10. Le soluzioni progettate per lo smaltimento e la pulizia delle acque reflue urbane e di quelle meteoriche devono essere conformi alla legislazione vigente.
11. Tutte le acque reflue provenienti da edifici e impianti devono essere depurate fino al grado richiesto.
12. Prima dell’allaccio dei nuovi bacini di utenza è necessario verificare la conduttività dell’esistente sistema delle acque reflue e, nel caso che questi non convogli la quantità d’acqua reflua, provvedere a soluzioni adeguate.
13. Nel caso di edificazione a fasi, ogni singola fase deve essere completata in modo funzionale e le fasi progettate in modo da non causare danno al regime idrico o all’acqua.
14. Per gli interventi sui territori costieri o sulla riva, di proprietà della Repubblica di Slovenia, è necessario ottenere il diritto di servitù o di costruzione conformi alla legislazione vigente. La base per la stipula del contratto sul diritto di edificazione ovvero di servitù è il nulla osta idrico. Detto contratto non è necessario se l’investitore è la Repubblica di Slovenia come persona giuridica di diritto oppure altri suoi organi amministrativi.
15. Gli interventi nell’ambiente che potrebbero permanentemente o temporaneamente influire sulle acque o sul sistema idrico si possono eseguire solo in base al nulla osta idrico. La documentazione del progetto per ottenere il nulla osta idrico deve essere conforme alla legge vigente.
16. Nel caso in cui nell’area dove sono previsti gli interventi si trovino fonti idriche (sorgente, pozzo …) è necessario preservarle e sistemarle adeguatamente durante la fase di ottenimento del permesso di edificazione e l’attuazione.
17. Per ogni utilizzo d’acqua che supera i limiti del consumo usuale, è necessario ottenere il nulla osta idrico o concessione idrica o alla concessione in conformità con la legge vigente.
18. Per ogni intervento è prioritario rispettare le limitazioni della legislazione vigente in materia di gestione idrica a prescindere dalla destinazione del suolo già stabilita.
19. Nella progettazione dei tracciati della infrastrutture pubbliche è necessario prevedere di ridurre al minimo l’attraversamento dei corsi d’acqua, degli argini e dei terreni idrici.
20. Gli interventi su tutte le strutture e gli impianti esistenti situati sugli argini sulla costa sono possibili in conformità alla legge vigente.”
Articolo 27
L’articolo 56 viene modificato come segue:
“Articolo 56
Rete elettrica
Sul territorio esistono già gli impianti della rete elettrica che soddisfano l’attuale situazione e hanno una relativa riserva. Nel caso che la richiesta ovvero che il previsto consumo di energia elettrica aumenti, gli attuali impianti saranno ampliati o sopraedificati. Nel caso di aumentata necessità di energia elettrica che gli esistenti impianti non riescono a soddisfare, sarà necessario costruire nuovi impianti con potenzialità di cablaggio di 20 kV in conformità con i termini del gestore.
Prima di iniziare la costruzione è necessario delimitare l’intera infrastruttura di distribuzione elettrica sotterranea che si trova nella zona ovvero sul tracciato per la prevista fornitura della zona.
Nella realizzazione dei lavori sul terreno in prossimità dei dispositivi elettrici è necessario rispettare le regole di tutela dei lavori in prossimità di apparecchiature sotto tensione. Lo scostamento dagli impianti elettrici esistenti deve essere progettato in conformità con le norme, i regolamenti, gli standard e la tipizzazione.
Per gli interventi previsti nella rete di distribuzione dell’energia elettrica, l’investitore deve ottenere le condizioni per l’elaborazione del progetto e il consenso del gestore. Tutti i costi di progettazione, gli eventuali spostamenti, la protezione o il risarcimento dei danni all’esistente rete di distribuzione dell’energia elettrica verificatesi nel periodo di costruzione sono a carico dell’investitore.
L’elettrodotto di 20 kV deve essere costruito con cavo standard unipolare di 20 kV posato in canaletta di PVC in tutto il tracciato.
La rete via cavo a bassa tensione nelle aree urbane deve essere costruita come rete via cavo collocata in canalette PVC in esecuzione radiale con collegamento alla cabina di distribuzione. Le misure di protezione contro le scosse elettriche deve essere realizzata con l’interruzione automatica dell’alimentazione.
Nella costruzione di edifici nella zona di sicurezza della linee e attrezzature elettriche si devono soddisfare i requisiti di legge e dei regolamenti in vigore.”
Articolo 28
L’articolo 59 è modificato come segue:
“Articolo 59
Rimozione dei rifiuti
Nella zona per la raccolta dei rifiuti è necessario prevedere l’area destinata alla raccolta e alla rimozione dei rifiuti nonché il punto per la raccolta differenziata che deve essere accessibile ai mezzi di trasporto, del gestore, di massa a pieno carico pari a 28 t. I punti destinati alla rimozione dei rifiuti devono essere predisposti in modo da permettere l’accesso ai veicoli destinati all’asporto, di consentire una regolare pulizia delle superfici e di rispetto delle esigenze igieniche, funzionali ed estetiche della zona e delle costruzioni.
Nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona interessata, è necessario rispettare tutta la legislazione in materia di gestione dei rifiuti urbani.
L'investitore ovvero il produttore di rifiuti deve agire con i rifiuti considerando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di rifiuti urbani.
L'investore ha l'obbligo di sistemare i punti di raccolta dei rifiuti con cassonetti tipicizzati. Il loro tipo, il loro numero e loro tipologia viene definita dal progettatore della documentazione di progeto considerando le condizioni di progetto del gestore, considerando la tipologia della costruzione e della quantità dei rifiuti prodotti.”
Articolo 29
Dopo l’articolo 62 si aggiunge il nuovo articolo 62a, che recita:
“Articolo 62a
Protezione contro frane ed erosioni
Le limitazioni e i divieti di interventi nelle zone a rischio (aree di erosione e di frane) sono indicati nella legislazione in vigore. È prescritta l’elaborazione di un esatto resoconto geologico e delle necessarie misure di moderazione. Per l’elaborazione degli atti ufficiali delle zone a rischio di frane ed erosioni è consigliabile ottenere il nulla osta idrico.”
Articolo 30
L’articolo 64 è modificato come segue:
“Articolo 64
Soluzioni e misure di difesa e protezione da calamità naturali e da altre emergenze nonché protezione dagli incendi
– La costruzione di rifugi e il rafforzamento delle prime solette devono essere conformi alla legislazione vigente.
– In fase di progettazione degli edifici e l’acquisizione della concessione edilizia per le singole strutture è necessario, in conformità alle disposizioni vigenti, tener conto dello studio di movimento del terreno e prevedere le soluzioni tecniche per garantire la sicurezza sismica.
– In conformità con la legislazione in vigore è necessario garantire il libero e sicuro accesso, i passi carrai e le superfici per i veicoli del pronto intervento.
– È necessario costruire la rete con un numero adeguato di idranti antincendio e sufficiente approvvigionamento idrico, in conformità con la legislazione in vigore.
– Per la sicurezza antincendio negli edifici è necessario assicurare gli adeguati scostamenti dai confini dei lotti, tra le costruzioni e le necessarie distanze antincendio atte a impedire il diffondersi del fuoco agli edifici vicini, in conformità alle norme vigenti.
– L’adempimento degli obblighi di sicurezza antincendio, in fase di acquisizione della concessione edilizia, è comprovata con l’applicazione della legislazione in materia.”
Articolo 31
L’articolo 65 è modificato come segue:
“Articolo 65
Tutela del patrimonio culturale
1. Nella zona di intervento con le norme tecniche di attuazione sono presenti le seguenti elementi del patrimonio culturale:
– Capodistria – monumento commemorativo sul luogo della camera di tortura fascista NIP 1437 (numero d’inventario del patrimonio)
– Capodistria – Chiesa della Maria della salute NIP 1420
– Capodistria – Castelletto famiglia Gravisi, 8281
– Capodistria – Albergo, Via dell’Istria 61 a Giusterna, 17074.
2. Per ogni intervento sul patrimonio culturale, nella sua area d’influenza, sul patrimonio inventariato o nella zona d’influenza del patrimonio, segnalato in questo decreto è necessario acquisire le condizioni e l’approvazione di tutela del patrimonio, rilasciati dall’autorità competente per la tutela del patrimonio culturale secondo le prescrizioni per la tutela del patrimonio culturale.
3. Le strutture e le zone soggette allo stato di tutela del patrimonio culturale e di determinazione dello sviluppo, sono indicate nelle basi tecniche per il piano sociale del Comune di Capodistria 1986–2000 (Aree del patrimonio culturale e naturale, realizzati dall’ Ente per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia di Pirano nell’agosto del 1991), nelle norme in vigore in materia di tutela del patrimoni culturale (Atti di dichiarazione dei monumenti culturali) e in questo decreto.
4. Sono considerati intervento sulla struttura o nella zona del patrimonio culturale tutte le attività, i lavori e le pratiche che modificano l’aspetto, la struttura, i rapporti all’interno e l’uso del patrimonio o che lo distruggono, lo degradano o ne modificano la collocazione. Si considerano tali anche tutti i lavori di manutenzione della struttura conformi alle normative in materia di lavori di costruzione concessi secondo il presente decreto o altre prescrizioni (costruzione di strutture complesse, meno complesse, senza pretese e semplici, manutenzione, trasferimento del patrimonio o di sue parti, l’installazione di celle fotovoltaiche e collettori solari e altro come stabilito dalle prescrizioni di tutela del patrimonio culturale).
5. Alla richiesta per il rilascio delle condizioni e della concessione di tutela culturale deve essere allegata la documentazione del progetto, redatto in conformità alle disposizioni della normativa in materia di tutela del patrimonio culturale e tenuto conto della regolamentazione di tutela indicata.
6. Per rimuovere un reperto del patrimonio culturale inventariato o di un monumento, l’investitore deve ottenere il consenso rilasciato dal ministro responsabile per il patrimonio culturale.”
Articolo 32
Dopo l’articolo 65 si aggiungono i nuovi articoli 65a, 65b e 65c che recitano:
“Articolo 65a
Regime di tutela del patrimonio culturale:
Monumenti culturali
1. Nel settore dei monumenti culturali è in vigore il regime giuridico che prevede:
– un trattamento dei monumenti che tenga pienamente conto e ne conservi il loro valore culturale e la rilevanza sociale,
– il rispetto degli atti di dichiarazione nella procedura di preparazione e adozione dei piani,
– la valutazione dell’influenza sui monumenti sulla base della normativa in materia di tutela ambientale,
– il rispetto degli orientamenti e dei pareri nella procedura di preparazione della pianificazione del territorio,
– il rispetto della conservazione dei monumenti nei documenti di pianificazione del territorio rilasciati in virtù della legislazione in materia di pianificazione del territorio,
– divieto di rimozione (demolizione) del monumento.
2. In via eccezionale è concessa la rimozione del monumento, con consenso del ministro responsabile per il patrimonio culturale, alle seguenti condizioni:
– se si constata l’usura o il danneggiamento che non possono venir riparati con mezzi semplici o se il monumento mette in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni,
– se il monumento è stato in precedenza messo in vendita ad un prezzo equo alla sua condizione,
– se in precedenza è stata realizzata una ricerca sul monumento e
– se la ricerca e la rimozione sono sovrintese da un organismo competente.
3. Un ulteriore regime di tutela giuridica è stabilito nell’atto di proclamazione di una singola zona a monumento culturale. Sugli edifici e nelle zone tutelate come monumenti culturali, la collocazione e la costruzione di dispositivi per la telecomunicazione e la produzione di energia elettrica non sono permesse. Un ulteriore regime di tutela giuridica è stabilito nell’atto di proclamazione di una singola zona a monumento culturale. Sugli edifici e nelle zone tutelate come monumenti culturali, la collocazione e la costruzione di dispositivi per la telecomunicazione e le produzione di energia elettrica non sono permesse.
4. Nell’eventualità in cui dall’atto di proclamazione non si riesce a interpretare il regime di protezione, è valido il regime stabilito dalla Legge sulla tutela del patrimonio culturale.
Patrimonio
5. Nelle zone dei beni culturali inventariati sono ammessi interventi sul territorio quando:
– contribuiscono alla conservazione duratura o aumentano il valore del patrimonio,
– proteggono e mantengono in loco (In situ) il patrimonio,
– non intaccano i valori tutelati o la sua essenza materiale.
6. Nei settori dei patrimoni inventariati non è consentito:
– rimuovere (demolire) un patrimonio inventariato,
– intervenire nell’ambiente o svolgere attività in modo da intaccare i valori tutelati e le caratteristiche distintive, latori dei valori stessi.
7. Nell’ambiente circostante alle zone del patrimonio culturale si esercita il controllo sugli interventi che potrebbero avere un impatto negativo sul patrimonio culturale (zona d’influenza del patrimonio).
Articolo 65b
1. Nelle zone d’influenza del patrimonio è in vigore il seguente regime giuridico di tutela:
– mantenere l’integrità territoriale, la testimonianza storica e il domino del patrimonio,
– sono vietate le disposizioni e le procedure che potrebbero avere un impatto negativo sulle caratteristiche, il significato e sull’essenza materiale del patrimonio culturale.
2. Sono concessi gli interventi che promuovono lo sviluppo e il riutilizzo del patrimonio culturale.
3. Eccezionalmente, previo consenso del ministro dei beni culturali, è concesso rimuovere il bene culturale rispettando le seguenti condizioni:
– se si constata l’usura o il danneggiamento che non possono venir riparati con mezzi semplici o se il monumento mette in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni,
– se in precedenza si è realizzata una ricerca sul monumento e
– se la ricerca e la rimozione sono sovrintese da un organismo competente.
4. Per i beni architettonici inventariati sono inoltre in vigore le condizioni di intervento strutturale come definito dal regime di tutela:
– il materiale (materiale di costruzione) e la progettazione strutturale,
– la progettazione degli esterni (l’articolazione delle costruzioni e delle facciate, la forma e la pendenza dei tetti, la copertura, il colore delle facciate, i dettagli delle facciate),
– l’impostazione funzionale degli interni e del corrispondente spazio esterno,
– i componenti e gli annessi,
– gli infissi esterni e l’arredo interno,
– l’infrastruttura di comunicazione e di collegamento con l’ambiente circostante (il pertinente spazio esterno con superfici livellate e posizione, la destinazione e la conformazione delle strutture e delle superfici pertinenti),
– l’incidenza e la vista (soprattutto per gli edifici esposti),
– l’integrità del patrimonio sul territorio e
– sottosuolo con eventuali reperti archeologici.
5. Per tutti gli interventi negli strati di terreno è vincolante il regime di protezione archeologica che, il rinvenitore/il proprietario del terreno/l’investitore/il responsabile dei lavori al ritrovamento del patrimonio culturale si impegna a proteggere integro, sul luogo del ritrovamento il reperto e informi tempestivamente l’unità competente dell’Ente per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia che provvederà a documentare la situazione secondo le disposizioni professionali archeologiche.
6. Al fine di proteggere i reperti archeologici è necessario permettere l’accesso alla zona al personale competente dell’Ente per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia dove potrà effettuare tutti i lavori nel terreno e seguire la supervisione sugli interventi.
Articolo 65c
Protezione del patrimonio naturale
Il patrimonio naturale deve essere protetto in conformità alle norme vigenti, tenendo conto degli orientamenti definiti nei documenti di programmazione, delle disposizioni adottate e delle ordinanze sulla proclamazione dei monumenti e del patrimonio.”
III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 33
Il Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto alle norme tecniche di attuazione degli interventi a “Semedella, dietro il castelletto e parte di Giusterna” è disponibile in visione al pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 34
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero dell’ambiente e del territorio, Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – sede regionale di Capodistria.
Articolo 35
(1) Condizioni più dettagliate per la costruzione di strutture semplici o di quelle ritenute non complesse sono stabilite in un decreto particolare riguardante le strutture semplici o quelle ritenute non complesse approvato dal Consiglio comunale del Comune città di Capodistria e sostituirà le singole disposizioni di questo articolo del decreto per quanto riguarda la forma.
(2) Fino all’adozione della prescrizione specifica, sulla costruzione di strutture semplici o quelle ritenute non complesse, si applicano le disposizioni di questo decreto.
Articolo 36
(1) In attesa dell’entrata in vigore del decreto che regola i criteri e le condizioni per la pubblicità sul territorio del Comune città di Capodistria, all’interno dell’area di regolamentazione è vietata la collocazione di qualsiasi struttura pubblicitaria o la modifica degli impianti esistenti o di loro parti per scopi pubblicitari, come da questo decreto.
(2) Nonostante le disposizioni del comma precedente di questo articolo è permessa la collocazione di tabelle, come prescritto dalla Legge sulle società economiche o da altra legge specifica.
Articolo 37
Le procedure amministrative per il rilascio dei permessi di costruzione, avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto, si completano secondo i decreti preesistenti.
Articolo 38
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-13/2013
Capodistria, 23 aprile 2015
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič
 
Sotto l’autorità
Vicesindaco
Alberto Scheriani m.p.