Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Ob-2387/15, Stran 1142
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Letnega programa športa (LPŠ) v Občini Tolmin za leto 2015, objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za izbiro izvajalcev Letnega programa športa v Občini Tolmin v letu 2015
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni v 8. členu Zakona o športu, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Tolmin.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izboru.
I – Predmet razpisa:
V letu 2015 bomo sofinancirali naslednje vsebine programov:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
1. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za delo v športu
2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne prireditve
3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci
4. Delovanje društev in njihovih zvez
5. Priznanja športnikom in športnim delavcem
6. Promocijska dejavnost in informatika na področju športa.
II – Višina sredstev
Skupna višina sredstev razpisa: 106.000 EUR (84.572 za programe in 21.428 za objekte).
Zneski sofinanciranja posameznih vsebin programov in nalog so določeni v LPŠ za leto 2015.
III – Prijave in roki
Prijavite se lahko izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki so na voljo vsak delovni dan od objave do izteka razpisa med 13. in 15. uro na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, kjer dobite tudi vsa dodatna pojasnila v zvezi s prijavo (kontaktna oseba Branko Velišček – tel. 041/695-675, e-naslov: direktor@ksm.si). Po naročilu obrazce dostavimo tudi preko e-pošte.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Za razpis – Šport« najkasneje 10. 7. 2015, in sicer po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p.p. 80, 5220 Tolmin ali osebno v pisarni Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška 12/b, Tolmin (stavba Šolskega centra Tolmin).
Nepravočasnih prijav ne bomo upoštevali, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 5 dneh od poziva Zavoda KŠM Tolmin.
IV – Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov
Odpiranje vlog bo v treh dneh po roku za prijave in ne bo javno.
Izbiro izvajalcev ter vrednotenje posameznih programov in nalog v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v občini Tolmin bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan Občine Tolmin.
O izidu javnega razpisa bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri.
Izbrani programi oziroma naloge morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letu 2015.
Občina Tolmin