Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1739. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, stran 4550.

  
Na podlagi Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) in Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) sta Občinski svet Občine Postojna na 5. redni seji dne 9. 4. 2015 in Občinski svet Občine Pivka na 5. redni seji dne 14. 5. 2015 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
1. člen
V Odloku o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna (Uradni list RS, št. 25/12; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se v drugi alineji prvega odstavka 6. člena besedi »lokacijskega dovoljenja« nadomesti z besedama »gradbenega dovoljenja«.
2. člen
Besedilo 11. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Funkcijo skupščine izvaja Skupni organ, katerega pristojnosti in način delovanja se uredijo s posebnim odlokom.«
3. člen
Besedilo tretjega odstavka 12. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Enega člana iz vsake občine imenuje občinski svet posamezne občine. En član Nadzornega sveta je predstavnik delavcev podjetja. Predstavnika delavcev v Nadzornem svetu podjetja izvoli in odpokliče svet delavcev, ki o tem seznani Skupni organ. Način izvolitve in odpoklica člana Nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev podjetja, se določi s poslovnikom sveta delavcev.«
4. člen
V prvem odstavku 13. člena Odloka se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– preverja letno poročilo in o ugotovitvah preverjanja sestavi pisno poročilo za Skupni organ,«.
Šesta alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– v poročilu mora navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med letom, ter navesti, ali ima po končani preveritvi letnega poročila pripombe in kakšne, ali pa letno poročilo potrjuje,«.
Osma alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– o cenah za storitve, ki jih podjetje izvaja kot gospodarsko javno službo, poda pisno mnenje ali daje soglasje k elaboratu oblikovanja cen, ki ga izdela javno podjetje za obravnavo in sprejem na občinah ustanoviteljicah,«.
Enajsta in dvanajsta alineja prvega odstavka se črtata, preostale alineje pa se ustrezno preštevilčijo.
Štirinajsta alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– obravnava predloge sveta delavcev, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic delavcev, določenih z zakonom in kolektivnimi pogodbami in na zahtevo predstavnikov delavcev najmanj enkrat letno obravnava poročilo sveta delavcev o stanju na področju uresničevanja Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in se do njega opredeli.«.
5. člen
V 18. členu Odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. V to premoženje ne spada premoženje, ki predstavlja infrastrukturo javne gospodarske službe, kot so infrastrukturni objekti in oprema, naprave in omrežja, kar vse je namenjeno izvajanju dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: javna infrastruktura).«
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Javne infrastrukture ni dovoljeno prodati, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače odtujiti. Javna infrastruktura tudi ne more biti predmet izvršilnega postopka ali predmet stečajne ali likvidacijske mase.«
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejmeta občinska sveta Občine Postojna in Občine Pivka v enakem besedilu in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-15/2011-3
Postojna, dne 9. aprila 2015
Župan 
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.
Št. 9000-5/2015
Pivka, dne 14. maja 2015
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.