Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 430-504/2015 Ob-2393/15, Stran 1099
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo medijske kampanje, ki bo obravnavala vsebinsko področje migracij in razvoja družbe, št. 430-504/2015
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvedba medijske kampanje, ki bo obravnavala vsebinsko področje migracij in razvoja družbe in obsega:
– izvedbo javnega natečaja za izbiro video oglasa ali idejne zamisli za oglas, ki najbolje prenaša sporočilo pozitivne povezanosti migrantov in razvoja družbe,
– pripravo in uresničitev medijskega načrta umestitve izbranega oglasa v nacionalne medije v tednu od 10. 12. 2015 do 17. 12. 2015,
– obeležitev Svetovnega dneva migrantov dne 18. 12. 2015 in medijska podpora dogajanju.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do 20. 12. 2015.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS,
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem projektu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Merilo
Maksimalno število točk
Cilji projekta
15
1. Namen in cilji projekta so konkretno opredeljeni in uresničljivi
5
2. Cilji projekta so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih
5
3. Projekt ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov
5
Aktivnosti in metoda dela 
15
4. Aktivnosti in metoda dela so v projektu jasno opredeljeni
5
5. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skladu s končnim ciljem (omogočajo doseganje ciljev)
5
6. Aktivnosti in metoda dela so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih
5
Usmerjenost k ciljni skupini
5
7. Raznolikost in število ponovitev posameznih aktivnosti omogoča doseganje ciljev projekta
5
Ustrezne dosedanje izkušnje 
5
8. Prijavitelj ima reference z izvajanjem podobnih projektov
5
Skupaj
40
Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 5 točk, kot je razvidno iz spodaj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri vsakem merilu, razen pri merilu št. 8, doseči vsaj 1 točko, v nasprotnem primeru, se vloga, ki pri posameznem merilu (razen pri merilu št. 8) doseže 0 točk, izloči.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt prejeti najmanj 30 točk.
V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo projekta.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila:
1. Namen in cilji projekta so konkretno opredeljeni in uresničljivi:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
2. Cilji projekta so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
3. Projekt ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev in rezultatov:
– projekt ima izdelano celovito evalvacijo doseganja ciljev in rezultatov projekta (5 točk),
– projekt ima v večjem delu izdelano evalvacijo doseganja ciljev in rezultatov (3 točke),
– v projektu se samo delno uporabljajo nekateri določeni načini za merjenje posameznih ciljev projekta (1 točka),
– projekt nima izdelane evalvacije za doseganje ciljev in ne meri sistemsko rezultatov projekta (0 točk – vloga se izloči).
4. Aktivnosti in metoda dela so v projektu jasno opredeljeni:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
5. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skladu s končnim ciljem (omogočajo doseganje ciljev):
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
6. Aktivnosti in metoda dela so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
7. Raznolikost in število ponovitev posameznih aktivnosti omogoča doseganje ciljev projekta:
– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje v večji meri (3 točke),
– izpolnjuje v manjši meri (1 točka),
– ne izpolnjuje (0 točk – vloga se izloči).
8. Prijavitelj ima dosedanje izkušnje z izvajanjem podobnih projektov:
– prijavitelj ima v zadnjih osmih letih najmanj 5 različnih referenc z izvajanjem podobnih projektov (5 točk),
– prijavitelj ima v zadnjih osmih letih od 3 do 4 različne reference z izvajanjem podobnih projektov (3 točke),
– prijavitelj ima v zadnjih osmih letih od 1 do 2 različni referenci z izvajanjem podobnih projektov (1 točka),
– prijavitelj v zadnjih osmih letih nima referenc z izvajanjem podobnih projektov (0 točk).
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 90.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do 20. 12. 2015.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 67.500,00 EUR) in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 15. 7. 2015, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 16. 7. 2015.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo medijske kampanje, ki bo obravnavala vsebinsko področje migracij in razvoja družbe«, št. 430-504/2015«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 29. 6. 2015.
Ministrstvo za notranje zadeve