Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1747. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina, stran 4579.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13), določil Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), določil Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb /OGJSOT – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/07), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 7. redni seji dne 26. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina
1. člen
V 1. členu Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina objavljenega v Uradnem listu RS, št. 94/11 z dne 25. 11. 2011 se doda nov, tretji odstavek, ki glasi:
»Za vprašanja v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni predpisi s področja varstva okolja.«
2. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Uporabljeni izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot izrazi uporabljeni v Uredbi o oskrbi s pitno vodo«.
3. člen
Prvi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Občina Tišina zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo na območju celotne Občine Tišina, in sicer na naslednjih oskrbovalnih območjih«.
4. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»V okviru storitev javne službe upravljavec javnega vodovoda zagotavlja:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe ter njihovih obveznosti pri izvajanju javne službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu z določbami področnega državnega predpisa,
7. poročanje v skladu z določbami področnega državnega predpisa,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z določbami Uredbe o oskrbi s pitno vodo,
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda in
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe«.
5. člen
V 11. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar mora biti opremljeno z javnim vodovodom. Z javnim vodovodom mora biti opremljeno tudi območje poselitve z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar, razen če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in
2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša kot 10 m3 pitne vode na dan«.
6. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Stavba ali gradbeni inženirski objekt v katerem se zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, morata biti priključena na javni vodovod v skladu s tem odlokom.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se v primerih, ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika, s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.
Za obstoječe stavbe in stavbe, za katere je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena pred uveljavitvijo Uredbe o oskrbi s pitno vodo, se drugi odstavek tega člena ne uporablja.
Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči sekundarni vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod in razcep za priključitev zadnjih dveh odjemnih mest«.
7. člen
V 14. členu odloka se zaporedno, k obstoječim dodajo naslednji odstavki:
»Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz vodovodov se upošteva, da ima raba vode za oskrbo s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene.
Če javni vodovod ne more zagotavljati oskrbe s pitno vodo sočasno z zagotavljanjem pogojev za obratovanje zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov, se viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje zagotovijo na drug način v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom.
Če se v skladu s prejšnjim odstavkom požarna varnost zagotavlja z zunanjim hidrantnim omrežjem za gašenje požarov, ki ni del javnega vodovoda, mora biti to hidravlično ločeno od javnega vodovoda. S priključkom na javni vodovod se lahko izvede napajanje požarnega bazena.
V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda omeji odjem pitne vode iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.«
8. člen
V 21. členu odloka se zaporedno dodajo novi odstavki:
»V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
Rabo vode iz lastnega zajetja za namakanje kmetijskih in drugih površin ureja 125. člen Zakona o vodah ter rešuje Agencija RS za okolje.
Rabo vode iz javnega vodovoda za opravljanje kmetijske dejavnosti in povezane oprostitve ureja veljavni občinski odlok o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina.«
9. člen
23. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni vodovod.
Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo vode, izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, v delu, ki se nanaša na rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ne sme priključiti na javni vodovod.«
10. člen
24. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del na javnem vodovodu ali priključkih na javni vodovod, vendar mora o času trajanja in območju prekinitve dobave obvestiti uporabnike najmanj en dan pred prekinitvijo dobave vode na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani«.
11. člen
Za 24. členom odloka se doda nov, 24.a člen, ki glasi:
»Upravljavec javnega vodovoda prekine oskrbo s pitno vodo na podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih primerih:
a) če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih uporabnikov javne službe,
b) če je priključek stavbe na javni vodovod izveden brez soglasja izvajalca javne službe,
c) če je priključek stavbe v nasprotju s soglasjem izvajalca javne službe,
d) če brez soglasja izvajalca javne službe dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave ali če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
e) če krši objavljene omejitve odvzema vode iz javnega vodovoda,
f) če ne poravna zaračunanih stroškov dobave pitne vode, ali stroškov overitve vodomera po izdanem računu, niti po prejemu opomina v roku, ki je na njem naveden,
g) na podlagi odločbe inšpektorja,
h) kolikor ukrep prekinitve določa republiški predpis, ki ureja oskrbo in ravnanje s pitno vodo.
Prekinitev oskrbe s pitno vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe s pitno vodo plača uporabnik po veljavnem ceniku in na osnovi izstavljenega računa izvajalca javne službe.«
12. člen
V 37. členu odloka se v prvem odstavku briše besedilo »ter Pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javnega vodovoda«.
Drugi odstavek se briše.
13. člen
V 43. členu odloka se tretja alinea prvega odstavka spremeni tako, da glasi:
»– če ne izpolnjuje obveznosti po 21., 28., 29., 30., 34. členu tega odloka«.
14. člen
V 44. členu odloka se tretja alinea prvega odstavka spremeni tako, da glasi:
»– če ne izpolnjuje obveznosti po 21., 28., 29., 30., 34. členu tega odloka«.
15. člen
V 46. členu odloka se v prvem odstavku briše besedilo »in s pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javnega vodovoda«.
Drugi odstavek se briše.
16. člen
48. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Upravljavec javne službe pripravi program oskrbe s pitno vodo in letno poročilo o izvajanju javne službe za minulo leto skladno z določbami veljavnega državnega predpisa o oskrbi s pitno vodo ter ju posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Tišina.
17. člen
V 51. člen odloka se dodajo naslednji odstavki:
»Način upravljanja objektov ali naprav javnega vodovoda, ki so v solastništvu več občin, občine uredijo z medsebojno pogodbo.
Upravljavec javnega vodovoda njegovega upravljanja ne sme prepustiti podizvajalcu.
Obveznosti občine in upravljavca javnega vodovoda v zvezi z rednim in investicijskim vzdrževanjem in ustreznim zavarovanjem javnega vodovoda se določijo s pogodbo.«
18. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0021/2015-1
Tišina, dne 27. maja 2015
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.