Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 33010-112/2015 Ob-2402/15, Stran 1101
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 171. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) objavlja
javni razpis
za podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni, ki bo opravljala naloge in obveznosti računovodske pisarne po metodologiji FADN
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni, ki bo opravljala naloge in obveznosti računovodske pisarne po metodologiji FADN za obdobje 5 let.
Za izpolnjevanje potreb skupne kmetijske politike je za zbiranje računovodskih podatkov s kmetij vzpostavljena mreža Unije za računovodske podatke s kmetij. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) organizira in nadzira sistem zbiranja in obdelave računovodskih podatkov s kmetij v skladu z metodologijo, opredeljeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (UL L št. 328 z dne 15. 12. 2009, str. 27), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1318/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 (UL L št. 340 z dne 17. 12. 2013, str. 1). V mrežo računovodskih podatkov je vključenih več subjektov, med drugim računovodska pisarna, ki bo izbrana na tem javnem razpisu in ji bo na podlagi 171. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) podeljeno javno pooblastilo.
Naloge in obveznosti računovodske pisarne so opredeljene v 8. členu Pravilnika o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN (Uradni list RS, št. 76/14, v nadaljevanju Pravilnik).
II. Opis izvedbe javnega pooblastila
Država članica je dolžna pošiljati določeno število pravilno izpolnjenih poročil poročevalskih kmetij preko informacijskega sistema Evropske unije (RICA-1). Operativne naloge pri izvajanju te naloge obsegajo zlasti:
1. preveritev računovodskih podatkov, ki jih vodijo poročevalske kmetije v skladu z navodili ministrstva in drugimi viri podatkov. Opravila računovodske pisarne pri tem so:
a. izvajanje vnosa in obdelave knjigovodskih podatkov s poročevalskih kmetij,
b. zagotavljanje tiskanja obrazcev in posredovanje obrazcev za poročila s poročevalskih kmetij,
c. priprava elektronske verzije obrazcev,
d. sprejemanje mesečnih in letnih obrazcev,
e. vodenje evidence prejetih obrazcev,
f. vnos podatkov iz prejetih obrazcev v informacijski sistem oziroma zagotoviti poročevalski kmetiji direktni vnos v informacijski sistem,
g. kontroliranje in preverjanje prejetih podatkov,
h. odpravljanje napak prejetih podatkov,
i. vodenje evidence vseh sprememb, ki nastanejo v postopku uskladitve med poročevalsko kmetijo in računovodsko pisarno (naziv kmetije, datum spremembe – dopolnitve, vsebina spremembe),
j. izvajanje logične kontrole vnesenih podatkov in odprave napak oziroma priprava obrazložitev in
k. arhiviranje računovodskih podatkov poročevalskih kmetij;
2. na podlagi preverjenih računovodskih podatkov poročevalskih kmetij pripraviti poročila poročevalskih kmetij. Pred tem mora izbrana računovodska pisarna po prevzemu podatkov izvesti kontrole na poročevalski kmetiji v obsegu 3 % vzorčnih kmetij in o tem pisno poročati ministrstvu do 1. 9. leta N+1. Poročilo mora vsebovati analizo zapisnikov s posameznih kontrol;
3. posredovati ministrstvu ustrezno izpolnjeno zbirno poročilo poročevalskih kmetij v predpisani obliki in predpisanem roku, ki obsega:
a. pripravo PDF izpisov vseh letnih poročil s poročevalskih kmetij in
b. vnos zbirnega letnega poročila za Republiko Slovenijo v informacijski sistem RICA-1 in roku, ki ga določi Evropska komisija;
c. posredovati zbirno poročilo kmetij, katerih poročila so pravilno obdelana, vendar niso ustrezna za RICA-1;
4. posredovati ustrezne odgovore ministrstvu na vprašanja Evropske komisije, komisije FADN ali NOE FADN;
5. enkrat letno posredovati ministrstvu analize podatkov o poslovanju kmetijskih gospodarstev.
III. Finančne določbe za posamezno obračunsko leto
Višina plačila, ki ga bo prejela računovodska pisarna za svoje delo za posamezno obračunsko obdobje, je odvisna od števila pravilno obdelanih poročil poročevalskih kmetij. Predvideno število poročil poročevalskih kmetij, ki jih bo računovodska pisarna obdelala, je do 1.100 za posamezno obračunsko leto, ki je enako koledarskemu letu.
Najvišji znesek, ki ga lahko iz tega naslova prejme, znaša do 181.500,00 EUR. Računovodska pisarna prejme za vsako pravilno izpolnjeno poročilo standardni honorar kot je določen s predpisi Evropske unije (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji in nadomestilo, kot je določeno v enajstem odstavku 171. člena Zakona o kmetijstvu.
IV. Pogoji za ugotovitev sposobnosti
Ministrstvo bo priznalo sposobnost prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje:
1. računovodska pisarna mora biti vpisana v register dejavnosti v okviru SKD M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje;
2. število in izobrazba zaposlenih: računovodska pisarna mora imeti najmanj tri zaposlene, od katerih mora imeti vsaj eden izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje. Skupna vsota tedenskih ur zaposlenih mora znašati vsaj 90 ur tedensko. Vsaj eden izmed zaposlenih mora imeti izobrazbo kmetijske, agronomske, zootehniške ali hortikulturne smeri;
3. reference na področju vodenja računovodstva za kmetijsko dejavnost ali kmetijskega knjigovodstva, opredeljenega v 2. členu Pravilnika: vsaj eden izmed zaposlenih v računovodski pisarni ali nosilec dejavnosti mora imeti vsaj tri letne izkušnje s področja vodenja računovodstva za kmetijsko dejavnost ali kmetijskega knjigovodstva, pri čemer mora opravljati delo polni delovni čas. Za izkušnje s področja računovodstva za kmetijsko dejavnost se štejejo izkušnje pri računovodstvu za kmetijska gospodarstva v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi;
4. ustrezna tehnična opremljenost: računovodska pisarna mora zagotoviti obdelavo zbranih podatkov po metodologiji FADN za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Za izpolnjevanje pogoja mora predložiti pogodbo o razvoju računalniškega programa, ki je namenjen zbiranju in obdelavi podatkov. Iz pogodbe, ki ni starejša od petih let od dneva objave javnega razpisa, mora izhajati, da je računovodska pisarna aktivno sodelovala pri razvoju računalniškega programa in mora biti lastnik ali solastnik programa z avtorsko pravico.
Splošni pogoji:
5. da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra;
6. da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene s predpisi;
7. da direktor ali nosilec dejavnosti ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem računovodskega servisa;
8. da zoper pravno osebo ni uveden kazenski postopek niti njeno poslovanje s sodno odločbo ni prepovedano po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja.
Prijavitelji morajo vložiti vloge na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in dokazili.
Pooblastilo se izdaja za obdobje petih let. Pooblaščenec je dolžan dejavnost, ki je predmet javnega pooblastila, izvajati skladno s tem javnim razpisom.
Javno pooblastilo preneha v primerih, opredeljenih v devetem odstavku 171. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14).
V. Dokazila o izpolnjevanju pogojev
Za izpolnjevanje pogojev iz II. točke razpisa mora prijavitelj predložiti dokazila za:
1. pogoj: priloži se veljavni akt ustreznega upravnega organa o registraciji, da je prijavitelj registriran za izvajanje dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 pod SKD M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje. Iz dokazila mora biti razvidna letnica registracije;
2. pogoj: priloži kopijo diplome za osebo z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje ter kopijo diplome oziroma spričevala za zaposlenega, ki ima izobrazbo kmetijske, agronomske, zootehniške ali hortikulturne smeri;
3. pogoj: priloži izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 2 – Kadri. Prijavitelj vpiše v obrazec kadre, ki so bili pri njem zaposleni vsaj en mesec pred dnevom objave javnega razpisa. Za čas trajanja pogodbe mora imeti število zaposlenih in njihovo izobrazbo enako kot jo je priložil v razpisnem obrazcu št. 2;
4. pogoj: priloži kopijo pogodbe o razvoju računalniškega programa, ki je namenjena zbiranju in obdelavi podatkov;
5. do 8. pogoj: priloži podpisan razpisni obrazec št. 3 – Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega razpisa.
VI. Postopek izvedbe javnega razpisa
Minister bo izbrani računovodski pisarni izdal upravno odločbo o izbiri računovodske pisarne v roku 60 dni po prejemu popolnih vlog.
Postopek vodi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje minister. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani. Predsednik in člani komisije ne smejo biti s ponudniki interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja. Komisija lahko k sodelovanju povabi še druge neodvisne strokovnjake s posameznega strokovnega področja.
Strokovna komisija bo pregledala razpisno dokumentacijo, pregledala in ocenila prispele vloge, preverila ali so vlogi priložena vsa zahtevana dokazila oziroma dokumenti v obliki, obsegu in na način, kot je zahtevano z razpisno dokumentacijo ter ugotovila izpolnjevanje pogojev. Na koncu bo pripravila zapisnik o odpiranju in ocenitvi vlog. Na razpisu bo izbrana ena računovodska pisarna.
VII. Preklic javnega razpisa
Naročnik si pridružuje pravico, da brez obrazložitve razveljavi že objavljeni javni razpis brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.
Naročnik si pridružuje pravico, da zavrne vse ponudbe in da ne izbere nobenega prijavitelja.
Kolikor se naknadno izkaže, da je izbrani prijavitelj v postopku pridobivanja javnega pooblastila ali preverjanja pogojev za pridobitev pooblastila podal lažne izjave, podatke ali listine, ima takšno dejanje za posledico preklic javnega pooblastila.
VIII. Merila za pridobitev javnega pooblastila
Merila, na osnovi katerih bo ministrstvo točkovalo prispele vloge in jih razvrstilo, so:
1. Število let delovanja računovodske pisarne (t.j. število let opravljanja dejavnosti SKD M69.200 – od registracije). Delovati mora najmanj eno leto pred datumom razpisa v dejavnosti SKD M69.200. Dokazilo je razvidno iz dokazila o izpolnjevanju 1. pogoja.
– od 1 do 5 let = 10 točk,
– od 6 do 10 let = 20 točk,
– 11 in več let = 30 točk.
2. Reference
a) število pogodb, s katerimi ima prijavitelj sklenjene pogodbe za vodenje računovodstva za kmetijsko dejavnost (osnovno kmetijsko dejavnost in osnovno gozdarsko dejavnost) in/ali kmetijsko knjigovodstvo. Izpolni se razpisni obrazec št. 4A in priloži kopije pogodb.
– do vključno 20 = 10 točk,
– 21 do 50 = 20 točk,
– 51 in več = 30 točk.
b) Stalnost naročnikov (strank) računovodske pisarne
Kolikšen delež prihodkov od prodaje proizvodov in storitev na domačem in tujem trgu (760 in 761) izražen v odstotkih doprinesejo stalne stranke. Za stalno stranko se šteje stranka, ki poslovno sodeluje z računovodsko pisarno vsaj 3 leta. Izpolni se razpisni obrazec št. 4B.
– do 25 % = 10 točk,
– nad 25 % = 20 točk.
3. Strokovno izpopolnjevanje
Sodelovanje posameznega sodelavca na izobraževanjih s področja računovodenja v zadnjih dveh letih (2013 in 2014): udeležba na izobraževanju, ki traja do vključno 3 šolske ure, prinese 1 izobraževalno točko, izobraževanje, ki traja 4 ali več šolskih ur na dan, prinese 2 izobraževalni točki. Točke se seštevajo za vse sodelavce in skupno število izobraževalnih točk (IT) prinese:
– od 0 do 10 IT = 10 točk,
– od 11 do 20 IT = 20 točk,
– 21 in več IT = 30 točk.
Dokazilo je kopija potrdila o udeležbi, iz katere morajo biti razvidni: naslov izobraževanja, datum izobraževanja, trajanje in izvajalec izobraževanja.
IX. Odločanje o ustreznosti vlog: v odločanje o ustreznosti vlog v postopku javnega razpisa pridejo vse pravočasno prispele in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz javnega razpisa ter doseženih točk glede meril za pridobitev javnega pooblastila. Vlogi, ki bo dosegla najvišje število točk, bo podeljeno javno pooblastilo. V primeru, da bo več vlog doseglo enako število točk, se upošteva tisto, ki je pri merilu reference dobila višje število točk.
X. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom daje: Sonja Gostiša, tel. 01/478-91-60.
XI. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti v vložišču ministrstva.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela 6. julija 2015 do 14. ure ne glede na način prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani:
– Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– številka in datum javnega razpisa
– podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni
– ime in naslov prijavitelja.
XII. Pogodba: medsebojna razmerja bosta ministrstvo in nosilec javnega pooblastila uredila s pogodbo. Vzorec pogodbe mora prijavitelj parafirati in priložiti vlogi.
XIII. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Nepravilno označenih vlog se ne bo obravnavalo, nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili, se zavržejo.
XIV. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ministrstvo odloči o podelitvi javnega pooblastila z izdajo odločbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano