Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

VL 50936/2015 Os-2317/15, Stran 1169
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Edita Vrtovec, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Almir Zukanović, Nazorjeva ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odvetnica Katarina Sibinčič, Kolodvorska 11, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 1.963,82 EUR, sklenilo:
dolžniku Almir Zukanović, Nazorjeva ulica 4, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Katarina Sibinčič, Kolodvorska 11, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2015