Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3455. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem
3456. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3457. Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Rožna Dolina
3458. Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Ljubelj
3498. Uredba o oskrbi s pitno vodo
3499. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije
3500. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru

Drugi akti

3459. Odločba o imenovanju na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

MINISTRSTVA

3460. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni
3461. Odredba o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje ter osme izdaje Evropske farmakopeje
3462. Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela
3463. Spremembe in dopolnitve Notarske tarife

USTAVNO SODIŠČE

3464. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici
3465. Sklep o zavrnitvi pobude

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3466. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju
3467. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu
3468. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju
3469. Poročilo o gibanju plač za september 2012

OBČINE

Ajdovščina

3470. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
3471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3472. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina

Divača

3473. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov
3474. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja in načrta oddaje nepremičnega premoženja

Gorenja vas-Poljane

3475. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kanal ob Soči

3476. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012

Litija

3477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012

Medvode

3478. Poročilo o izidu ponovnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Pirniče, volilna enota 3, dne 11. novembra 2012

Murska Sobota

3479. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

3480. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste

Novo mesto

3481. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012
3482. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti – jug 2/I

Pivka

3483. Sklep o prenehanju Javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka in začetku postopka likvidacije

Prebold

3484. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold

Rogatec

3485. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj)

Sevnica

3486. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za izločitev naselja Dolnje Brezovo iz Krajevne skupnosti Blanca in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo kot samostojno pravne osebe, ki je potekal v nedeljo, dne 11. novembra 2012

Sveti Jurij ob Ščavnici

3487. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012

Škocjan

3488. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Škocjan
3489. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2012 – št. II
3490. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Radovednež pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Šmarješke Toplice

3491. Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012

Tabor

3492. Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2011

Zagorje ob Savi

3493. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Selo« v Zagorju

Zreče

3494. Cenik daljinskega ogrevanja

Žiri

3495. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žiri
3496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri

Žirovnica

3497. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti