Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4922/12 , Stran 2650
Ob-4922/12
Na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), to je na podlagi zahteve delničarja CM Celje, d.d. – v stečaju z dne 29. 10. 2012, in na podlagi 9. člena Statuta delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d., direktor sklicuje
19. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
ki bo v četrtek, 27. 12. 2012, ob 11. uri, v sejni sobi družbe VOC Celje, d.d., Lava 42, Celje. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. 2. Odpoklic dosedanjih članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala. 3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala. 4. Vpis sprememb članov nadzornega sveta v sodni register. Predlogi sklepov k točkam dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. Sklep k točki. 1: Za predsednika skupščine se imenuje Stojan Zdolšek. Za preštevalca glasov se imenujeta Marija Horvat in Leopold Šturbej. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač. 2. Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala. Sklep k točki 2., ki ga predlaga delničar CM Celje, d.d. – v stečaju: Skupščina delničarjev družbe VOC Celje d.d. odpokliče dosedanja člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala Dušana Mohorka in Žana Moškotevca. Odpoklic velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register. 3. Izvolitev novih članov nadzornega sveta. Sklep k točki 3., ki ga predlaga delničar CM Celje, d.d. – v stečaju: Skupščina izvoli za člane nadzornega sveta družbe- predstavnike kapitala: Mileno Sisinger in Jožico Vindiš. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register. Mandat članov nadzornega traja 4 leta od imenovanja. 4. Vpis sprememb članov nadzornega sveta v sodni register. Sklep k točki 4., ki ga predlaga delničar CM Celje, d.d. – v stečaju Direktorju družbe se naloži, da v roku 3 dni od sprejema sklepov predlaga vpis navedenih sprememb članov nadzornega sveta v sodni register. Gradivo Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov in ostalo gradivo, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu, od 8. do 10. ure, od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.voc-celje.si). Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki, ki se najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe (11. člen statuta). Skupščine se lahko udeležijo tudi člani uprave in člani nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva. Način glasovanja Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, to je, če ne bo prisotnega vsaj 51% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje čez pol ure po poteku časa sklica. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d. direktor Peter Šepetavc

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti