Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4881/12 , Stran 2647
Ob-4881/12
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Veplas, velenjska plastika, d.d., Velenje in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
14. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Veplas, d.d.,
ki bo v četrtek, 27. 12. 2012, ob 9. uri, v prostorih družbe na Cesti Simona Blatnika 11, v Velenju. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: 1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se na predlog uprave imenuje Draga Vrabiča, za verifikacijsko komisijo Ivico Ledinek in Marto Haidi Regoršek; za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarko Judito Stropnik Mravljak iz Velenja. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Veplas, d.d. za leto 2011, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Veplas za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2011. Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2011. Odločanje o pokrivanju ugotovljene bilančne izgube in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepov: 2.1 Bilančna izguba družbe Veplas, d.d. iz poslovnega leta 2011, na dan 31. 12. 2011, znaša 328.239,81 EUR. 2.2 Izguba poslovnega leta 2011, v višini 328.239,81 EUR, se pokrije iz sredstev rezerv, v višini 266.891,29 EUR. Preostanek izgube preteklega leta, v višini 61.348,52 EUR, s preneseno izgubo preteklih let, v višini 13.377,72 EUR, ostane nepokrit v skupnem znesku 74.726,24 EUR. 2.3 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi družbe za delo v poslovnem letu 2011 in tako potrjuje ter odobrava delo uprave v navedenem obdobju. 2.4 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2011 in tako potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v navedenem obdobju. 3. Izvolitev članov nadzornega sveta. Zaradi poteka mandata s strani skupščine izvoljenih članov nadzornega sveta, je potrebno izvoliti nove člane. Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvolijo: Tomaž Schara, Andrej Muževič in Gregor Vedenik; z začetkom mandata 27. 12. 2012. 4. Imenovanje revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa: na predlog uprave se za revizorja za poslovno leto 2012 imenuje družbo Probitas Alpen Adria Audit d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor. 5. Pobude in vprašanja delničarjev. Gradivo Gradivo za skupščino (skupaj z besedilom predlaganih sklepov) je na vpogled na sedežu družbe, po objavi sklica do dne zasedanja skupščine, vsak delovni dan, od od 9. do 12. ure. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Delničarje oziroma pooblaščence prosimo, da pooblastilo dostavijo najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Vse delničarje, ki se bodo skupščine udeležili, prosimo, da uro pred začetkom uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo le imetniki delnic družbe, kateri so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine kot imetniki delnic družbe Veplas, d.d. vpisani v centralni register pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam ali predlogom dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Ponovno zasedanje skupščine Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Veplas, velenjska plastika, d.d. direktor Franc Vedenik, univ. dipl. inž.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti