Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 900-3/2012-245 Ob-4924/12 , Stran 2631
Št. 900-3/2012-245 Ob-4924/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 384/8 (ID znak 1695-384/8-0) njiva, v izmeri 609 m2, parc. št. 384/75 (ID znak 1695-384/75-0) njiva, v izmeri 198 m2, parc. št. 384/76 (ID znak 1695-384/76-0) travnik, v izmeri 199 m2, parc. št. 384/77 (ID znak 1695-384/77-0) travnik, v izmeri 57 m2, parc. št. 384/78 (ID znak 1695-384/78-0) travnik, v izmeri 69 m2, parc. št. 384/79 (ID znak 1695-384/79-0) travnik, v izmeri 234 m2, parc. št. 384/80 (ID znak 1695-384/80-0) travnik, v izmeri 246 m2, parc. št. 384/81 (ID znak 1695-384/81-0) travnik, v izmeri 81 m2, parc. št. 384/82 (ID znak 1695-384/82-0) travnik, v izmer 70 m2, parc. št. 384/83 (ID znak 1695-384/83-0) travnik, v izmeri 230 m2, parc. št. 384/84 (ID znak 1695-384/84-0) travnik, v izmeri 246 m2, parc. št. 384/85 (ID znak 1695-384/85-0) travnik, v izmeri 88 m2, parc. št. 384/86 (ID znak 1695-384/86-0) travnik, v izmeri 70 m2, parc. št. 384/87 (ID znak 1695-384/87-0) travnik, v izmeri 226 m2, parc. št. 384/88 (ID znak 1695-384/88-0) travnik, v izmeri 246 m2, parc. št. 384/89 (ID znak 1695-384/89-0) travnik, v izmeri 96 m2 in parc. št. 384/90 (ID znak 1695-384/90-0) travnik, v izmeri 28 m2 vse k.o. 1695-Karlovško predmestje, skupaj 2993 m2. Zemljišča, ki so predmet prodaje, se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr. in 43/11 – ZKZ-C) nahajajo v enoti urejanja prostora RN-408 Rudnik, z namensko rabo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Vse nepremičnine so obremenjene s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d., zemljišče parc. št. 384/8, k.o. Karlovško predmestje pa je obremenjeno tudi s stvarno služnostjo v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d. Izklicna cena: 658.460,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.2 Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 2056/2 – zazidano stavbno zemljišče, v izmeri 470 m2, k.o. Bežigrad, ki je po izkazanem zemljiškoknjižnem izpisku last Mestne občine Ljubljana in v naravi predstavlja ozek pas zemljišča vzdolž trgovskega centra Merkur Jama, Bežigrad 11, 1000 Ljubljana; Nepremičnina je obremenjeno s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d. Izklicna cena: 188.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; 4.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; 4.3 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno; 4.4 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 4.6 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost/davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana odprtega pri Banki Slovenije številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 13. 12. 2012 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana), s pričetkom ob 12. uri, po naslednjem vrstnem redu: – za zemljišča pod točko 2.1, ob 12. uri, – za zemljišče pod točko 2.2, ob 12.30. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišč vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo: – za zemljišča pod točko 2.1 »plačilo varščine – javna dražba RN-408 Rudnik«, – za zemljišče pod točko 2.2 »plačilo varščine – javna dražba BE-63 Bežigrad«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišč, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pod točko 2.1 na tel. 01/306-41-76, kontaktna oseba je Sandra Pahor (sandra.pahor@ljubljana.si) in pod točko 2.2 na tel. 01/306-10-66, kontaktna oseba je Anja Erpič (anja.erpic@ljubljana.si). Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti