Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4886/12 , Stran 2625
Ob-4886/12
Na podlagi 4. in 5. člena Pravilnika o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje premične in nepremične kulturne dediščine na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11) Občina Krško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov ohranjanja in vzdrževanja premične in nepremične kulturne dediščine v Občini Krško v letu 2013
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. 2. Predmet javnega razpisa je ohranjanje in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine na območju Občine Krško. Mednje sodijo: – kulturni spomeniki državnega in lokalnega pomena, ki so razglašeni z odloki o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Krško, – nepremična dediščina (enote, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine), – premična dediščina (spomenik), ki je del registrirane nepremične kulturne dediščine. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo: zemljiškoknjižni lastniki, posestniki ali upravljavci kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali pa je vpisana v zbirni register dediščine pod naslednjimi pogoji: – enota je razglašena za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena na območju Občine Krško oziroma je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je vpisana v Register kulturne dediščine), – posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem pravilniku, morajo biti izvedeni do konca meseca novembra tekočega leta, – predlagatelj mora imeti zagotovljeno finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta, – predlagatelj mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg, kolikor je to potrebno, v skladu z zakonom o graditvi objektov, – predlagatelj mora pridobiti kulturnovarstvene pogoje oziroma soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine,OE Ljubljana, – za obnovo oziroma vzdrževanje premične dediščine mora predlagatelj pridobiti mnenje lokalno pristojnega muzeja (Mestnega muzeja Krško, enote Kulturnega doma Krško). Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. 4. Orientacijska vrednost razpisa: 37.696,00 EUR. Dejanska vrednost bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško za leto 2013. 5. Merila za izbor projektov a) stopnja ogroženosti varovane enote dediščine (upravičenost oziroma nujnost posega), b) pomen enote (kakovost in prepoznavnost), c) raba varovane enote dediščine, d) realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost, e) dostopnost dediščine javnosti. Podrobnejši kriteriji in merila za izbor projektov so sestavni del razpisne dokumentacije. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe, – dokazilo o lastništvu/upravljanju, – projekt obnove in spomeniško varstveno soglasje na projekt obnove oziroma mnenje lokalnega muzeja, – kratka predstavitev projekta. Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 24. decembra 2012. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine 2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 9. januarja 2013, ob 15. uri, v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja prijav prijavitelja pozvala, da dopolni prijavo v roku 5 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. 11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur, na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. 12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si. 13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v sredo, 5. decembra 2012, ob 16.30, v sejni sobi »A« Občine Krško.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti