Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3472. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina, stran 9011.

Na podlagi 2. in 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 21. redni seji dne 8. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 57/09 in 47/11) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Lastnik stavbe oziroma objekta iz prejšnjega odstavka je uporabnik po določbah tega odloka. Kot uporabnik lahko namesto lastnika nastopa najemnik stavbe oziroma objekta, če je lastnik nanj s pogodbo prenesel vse pravice in obveznosti, ki jih sicer ima lastnik kot uporabnik po tem odloku, in je taka pogodba posredovana upravljavcu javnih vodovodov. Za obveznosti najemnika, ki jih ima kot uporabnik po tem odloku, odgovarja subsidiarno lastnik stavbe oziroma objekta.«.
2. člen
Na koncu prvega odstavka 11. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Ob spremembi uporabnika (lastnika ali najemnika, če nastopa kot uporabnik) upravljavec ne sme izvesti ali dovoliti priključitve, dokler niso plačane obveznosti prejšnjega uporabnika.«.
Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Priključek na javni vodovod za potrebe gradbišča se na investitorjevo vlogo, kateri mora biti priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje, lahko izvede kot začasni priključek. Upravljavec vodovoda dovoli začasno priključitev, če je priključitev tehnično izvedljiva in je urejeno začasno odvzemno mesto po navodilih upravljavca vodovoda. Začasna priključitev se dovoli le za določeno dobo, ki pa ne sme biti daljša od treh let. Če to zahteva čas izvajanja gradnje, se na vlogo uporabnika ta doba lahko podaljša še največ za dve leti. Uporabnik začasnega vodovodnega priključka mora en mesec pred ukinitvijo začasnega priključka o tem pisno obvestiti upravljavca in z njim urediti stalni priključek.«.
3. člen
Besedilo drugega stavka v prvem odstavku 13. člena se spremeni tako, da se glasi: »Uporabnik mora upravljavcu javnih vodovodov dopustiti preverjanje izvedbe priključka in delovanja opreme ter mu prepustiti vzdrževanje spojne cevi med sekundarnim vodovodom in vodomerom, vključno s priključnim ventilom na glavni cevi, ali odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi, kot tudi samega obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom ter pripadajočim zapornim ventilom pred njim.«.
4. člen
V drugem odstavku 15. člena se za besedo »omrežnine« doda besedilo: »ter vzdrževalnine priključka«.
Za drugim odstavkom se dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Vzdrževalnina je fiksni mesečni prispevek uporabnika za pokritje stroškov rednih pregledov vodovodnih priključkov, popravil in obnov spojnih cevi do dolžine 50 m, popravil oziroma zamenjav ventilov pred in za vodomerom, ter za overjanja in popravila oziroma zamenjave obračunskih vodomerov. V primeru, da je dolžina vodovodnega priključka daljša od 50 m, se za vsak meter nad to dolžino uporabniku zaračuna sorazmerni delež vseh stroškov, na meter obnove cevi glede na celotno dolžino.
Višino vzdrževalnine sprejme občinski svet na osnovi kalkulacij izvajalca.
Za uporabo sredstev pridobljenih iz naslova vzdrževalnin mora upravljavec javnih vodovodov vsako leto pripraviti načrt predvidenih obnov vodovodnih priključkov. O realizaciji porabe, ki jo mora voditi ločeno, je izvajalec dolžan poročati v letnem poročilu.«.
Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
5. člen
Za drugo alineo 25. člena prvega odstavka se doda nova alinea, ki se glasi:
»– redno pregledovanje vodovodnih priključkov zaradi popravil in obnov spojnih cevi ter popravil oziroma zamenjav ventilov pred in za vodomerom;«.
6. člen
V 28. členu se v drugi alinei prvega odstavka črta besedilo »hišni priključek«, osma alinea pa se spremeni tako, da se glasi:
»– redno plačujejo obveznosti za oskrbo s pitno vodo na podlagi izdanih računov;«.
7. člen
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe 15. člena, ki se nanašajo na vzdrževalnino, se uporabljajo do uveljavitve predpisa za oblikovanje cene te javne službe, s katerim bodo na ravni države opredeljena merila glede stroškov, ki jih morajo v zvezi z vzdrževanjem priključkov in s storitvijo redne kontrole in overjanja vodomerov, uporabniki plačevati izvajalcu.«.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3541-3/2009
Ajdovščina, dne 8. novembra 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti