Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3493. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Selo« v Zagorju, stran 9027.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB in 44/12) in Sklepa župana o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Selo« v Zagorju (Uradni list RS, št. 65/08) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 14. redni seji dne 12. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »Selo« v Zagorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje »Selo« v Zagorju (v nadaljnjem besedilu OPPN »Selo«), ki ga je izdelalo projektivno podjetje Arhitekta Lipičar&Colja k.d., Ljubljana, pod št. projekta OPPN-ML-08.
2. člen
(vsebina in namen OPPN)
OPPN določa območje obravnave, ki hkrati predstavlja predlog za določitev enote urejanja prostora, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, podlaga za parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske ureditve, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
OPPN »Selo« sestavlja tekstualni in grafični del ter obvezne priloge iz 19. člena ZPNačrta.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve)
Z OPPN »Selo« znotraj ureditvenega območja predvideva gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočo zunanjo, komunalno, energetsko in prometno ureditvijo in določa pogoje glede gradnje objektov gabaritov in pozicij le-teh.
5. člen
(obseg ureditvenega območja)
Ureditveno območje OPPN »Selo« predstavlja področje ob povezovalni cesti med Zagorjem in Ravensko vasjo (LC 408101), in sicer se nahaja južno od prej omenjene lokalne ceste.
Ureditveno območje zajemajo zemljišča s sledečimi parcelnimi številkami v k.o. Zagorje – mesto: 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574/1, 1574/2, 1574/3, 1574/4 in 1574/5.
Meja poteka po zunanjem obodu navedenih zemljišč in je razvidna iz grafičnega dela OPPN »Selo«. Velikost ureditvenega območja znaša 11.676 m2.
6. člen
(program dejavnosti in rešitev glede umeščanja načrtovanih objektov in površin)
Na ureditvenem območju je načrtovano novo naselje enodružinskih hiš. Ureditveno območje namerava investitor komunalno opremiti z vso zahtevano infrastrukturo, predvideno za urejanje tovrstnih zemljišč. Predvidena je izvedba komunalne infrastrukture vodovoda, kanalizacije, plina, elektrike, telekomunikacijskega omrežja in kabelskega omrežja.
Za vsak individualni objekt in pripadajoče objekte se predvidi samostojna gradbena parcela. Do posameznega objekta je omogočen dostop z avtomobilom. Za posamezen stanovanjski objekt so predvideni trije parkirni prostori. Območje je v rahlem naklonu, zato bo temu primerno urejena okolica v nivojih.
Predvidena je etažnost K+P+M. Deli objektov bodo vkopani.
III. UMESTITEV NAČROTVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
Območje urejanja se navezuje na lokalno cesto LC 480101 (povezava Zagorje–Ravenska vas) na severni strani s tremi uvozi v širini 5,00 m. Ob obstoječi cesti se uredi hodnik za pešce v širini 1,50 m.
Na južni strani ureditvenega območja se uredi otroško igrišče oziroma park.
Na zahodni strani se s pešpotjo v širini 3,00 m območje navezuje na sosednje območje vrtičkov ob bližnjem bajerju. Del območja na južni stani meji na bližnji vodotok, območja se navezuje na južnem delu z tremi dostopi v širini 3,50 m in 1,50 m. Vzhodni in zahodni del območja meji na sosednje parcele.
8. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
Nivoji in nakloni dovoznih in pohodnih površin so rešeni tako, da je glede na obstoječi naklon terena in navezave na okolico, optimalno prilagojen potek uvoznih poti. Dostopi do objektov so omogočeni iz spodnjega in zgornjega nivoja terena in dovozne poti. Nivelacija terena in višine NMV kot pritličij objektov se prilagajajo nivelaciji terena.
Podrobno opredeljeno v grafičnem delu OPPN »Selo«.
Površine:
površine TP: 44,56 m2
površine EKO-otok: 15,98 m2
površine plinohram: 37,80 m2
površine ČISTILNE NAPRAVE: 39,04 m2
površine cest: 1358,40 m2
površine pločnikov: 376,03 m2
površine neizkoriščene: 169,60 m2
površine parcel: 9141,27 m2
površine igrišča: 443,44 m2
površina stavbišč skupaj: 2166,00 m2
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Selo«.
9. člen
(dopustne dejavnosti)
Na ureditvenem območju OPPN »Selo« je dovoljena stanovanjska in spremljajoča poslovna dejavnost kot nemotilne servisne in uslužnostne dejavnosti.
10. člen
(vrste dopustnih gradenj)
Vrsta dopustnih gradenj oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta
– rekonstrukcija
– sprememba namembnosti
– redna in investicijska vzdrževalna dela
– parcelacija
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
11. člen
(organiziranost objektov na parceli)
Do posamezne individualne parcele je dostop omogočen po dovozni cesti. Na posamezni stanovanjski objekt so predvideni trije parkirni prostori. Dostopi do objektov so predvideni preko pohodnih površin. Stanovanjski objekti so organizirani tako, da bodo omogočeni optimalni pogoji bivanja glede danosti in lege parcele. Objekti bodo delno vkopani in prilagojeni nivelaciji terena. V etažah so organizirani vsi servisni in bivalni prostori. Komunikacije med etažami so znotraj volumna objekta.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Selo«.
12. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Lokacijski pogoji:
Gabariti:
Zemljišče: 148,6 m x 95,6 m,
Površina območja urejanja: 11.676 m2.
Predvideni objekti:
Stavbišča: 12,00 m x 9,50 m
Višinski gabariti: klet, pritličje in mansarda
Etažna višina: cca 3,00 m.
Višina slemena stanovanjskih objektov od kote 0,00 m – pritličja: 9,60 m.
Odmiki:
Odmik od ceste LC 408101: 6,00 m
Odmik od mej območja urejanja: 4,00 m
Odmik med objekti: od 5,80 m do 15,00 m.
Izraba:
19 individualnih stanovanjskih hiš
57 parkirnih mest
Velikost individualnih parcel se gibljejo od 394 m2 do 688 m2
Podrobno opredeljeno v grafičnem delu OPPN »Selo«.
Usmeritve za projektiranje:
Namembnost:
Objekti bodo namenjeni bivanju.
Tehnična opremljenost objektov:
Za gradnjo predvidenih stanovanjskih objektov se bodo pridobivala gradbena dovoljenja.
Objekti se bodo priklapljali na predvideno javno infrastrukturo.
Temeljenje:
Za temeljenje objektov je potrebno upoštevati geološko-geomehansko poročilo.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi tamponskega sloja in drenaži obodnih temeljev.
Konstrukcija:
Objekti so zasnovani tako, da je potrebno kletne etaže in vkopane dele objektov izvesti iz za to primernih gradbenih materialov, etaže nad nivojem terena se lahko izvajajo iz različnih gradbenih materialov.
Ostrešje:
Ostrešja so lahko lesena. Dopušča se izvedba iz drugih materialov, ki ustrezajo standardom in predpisom za gradnjo tovrstnih objektov.
Požarna varnost:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati vse veljavne predpise in standarde s področja požarnega varstva.
Oblikovanje zunanje podobe objektov:
Streha:
Strehe so predvidene dvokapne v naklonih 45°. Kritina naj bo opečni zareznik v naravni barvi. Na objektih se izvede kubusni izzidek, ki sega od etažne plošče v prvem nadstropju do mansarde, v največjih zunanjih dimenzijah 6 m x 6 m. Kubusni izzidki naj bodo kriti s pločevino temne barve v blagem naklonu.
Izvedba kubusnih izzidkov je predvidena za vsak objekt, tako bodo dodali naselju razpoznavno noto. Kubusni izzidki naj se orientirajo proti jugu ali zahodu.
Podrobno opredeljeno v grafičnem delu OPPN »Selo«.
Fasada:
Stene se obdelajo v gladkem ometu v svetlih pastelnih toplih barvah. Delno se lahko fasade oblagajo v les v naravni barvi in naravni kamen. Kubusni izzidki naj bodo obdelani v gladkem ometu v temnih pastelnih toplih barvah ali v les naravne barve.
Talne obloge:
Zunanje pohodne površine naj se oblagajo v naravnem kamnu, ki je protizdrsno obdelan.
Dovozi in dvorišča se lahko asfaltirajo ali oblagajo z betonskimi tlakovci.
Vrata in okna:
Vrata in okna so lahko iz različnih materialov. Izolativnost oken in vrat mora biti skladna s predpisi o toplotni zaščiti stavb. Zasteklitev se lahko izvede s prosojnim steklom. Kubusni izzidki se lahko zasteklijo z večjimi površinami oken.
Senčila:
Zasenčenje steklenih površin in oken se lahko izvede z žaluzijami.
Materiali:
Za gradnjo objektov naj se izbira materiale, ki so v smislu varovanja okolja najbolj primerni.
Dopušča se izvedba iz drugih materialov, ki ustrezajo standardom in predpisom za gradnjo tovrstnih objektov.
13. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)
Na ureditvenem območju OPPN »Selo« je dovoljena postavitev oziroma gradnja naslednjih vrst enostavnih objektov:
– nadstreški v leseni izvedbi s prosojno streho v blagem naklonu
– vkopane garaže z ozelenjeno streho
– zimski vrtovi.
14. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za ureditev zelenih površin)
Za ureditev hortikulturne ozelenitve na območju naj se uporablja pretežno sadno drevje nižje rasti, dovoljena je nasaditev cipres in grmičevja kot žive meja, katere višina naj ne presega 2,5 m. Nasaditev posamičnih dreves višje rasti je pogojno dovoljena, kolikor ne mečejo sence na sosednje objekte. Dovoljeno je urejanje vrtov, katerih površina naj ne presega 50% zelenih površin.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTURKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
15. člen
(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)
Ureditveno območje se komunalno opremi z vso zahtevano infrastrukturo, predvideno za urejanje tovrstnih zemljišč. Predvidena je izvedba komunalne infrastrukture, ki je zahtevana po prostorskem planu Občine Zagorje.
16. člen
(prometno priključevanje območja)
Uvozi na obravnavano območje se izvedejo po zahtevanih standardih in normativih za tovrstne objekte. Bližnja cesta se primerno razširi in opremi s pločnikom.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Selo«.
17. člen
(prometno urejanje območja)
Območje se na obstoječo cesto naveže s tremi uvoznimi potmi, tako da se optimalno navezujejo na obstoječe cestne priključke in cesto.
Pločnik se na južni strani podaljša do priključka za stanovanjske objekte Selo 1, 2 in 3 ter Kinološko društvo.
Zaradi povečanja naselja oziroma števila bodočih osnovnošolskih otrok se predvidi nov prehod za pešce, kot varno povezavo na šolsko pot proti igrišču Proletarec oziroma osnovni šoli (navezava na javno cesto na parceli 1556/1, k.o. Zagorje – mesto).
18. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda)
Cestna in manipulacijska površina bo asfaltirana. Odvajanje meteornih voda iz zunanjih površin in objektov se izvede preko peskolovov v bližnji vodotok. Potrebno je drenirati obravnavano področje. Odpadne vode se vodijo v novo predvideno čistilno napravo, po prečiščenju se spustijo v bližnji vodotok.
Podrobno opredeljeno v grafičnem delu OPPN »Selo«.
19. člen
(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje)
Priključevanje objektov na vodovodno omrežje se izvede preko novo predvidenega internega cevovoda. Za posamezen objekt se predvidi samostojni vodovodni priključek. Hidrantno omrežje se izvede preko novo predvidenega internega cevovoda. Za pokritost območja se predvidijo trije hidranti.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Selo«.
20. člen
(kanalizacija)
Kanalizacija se izvede v klasičnem ločenem sistemu v zahtevanih naklonih. Odpadne vode se vodijo v novo predvideno čistilno napravo. Biološka čistilna naprava se izvede na območju urejanja, kot začasna, do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Selo«.
21. člen
(ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje)
V OPPN Selo se upošteva določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja 5/02 in 6/03). Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih za vsak stanovanjski objekt posebej. Za ločevanje odpadkov je na območju urejanja predviden EKO-otok.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem delu OPPN »Selo«.
22. člen
(oskrba s plinom)
Območje se opremi z omrežjem zemeljskega plina, ki se napaja iz plinohrama predvidenega na obravnavanem območju. Interna infrastruktura plina se izvede do posameznega stanovanjskega objekta, predvidi se samostojen priključek. Lokacija plinohrama je na južnem delu območja. Del omrežja poteka ob povezovalni cesti Zagorje–Ravenska vas, tako, da je omogočen kasnejši priklop na javno infrastrukturo.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Selo«.
23. člen
(oskrba z električno energijo in javna razsvetljava)
Na območju se predvidi izvedba zemeljskih instalacij za priključitev posameznih objektov na elektroenergetsko distribucijsko omrežje. Izvedba instalacij se pripravi tako, da bo omogočen individualen priklop uporabnikov. Javna razsvetljava se predvidi za celotno območje urejanja.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem in grafičnem delu OPPN »Selo«.
Območje se primerno opremi z javno razsvetljavo, katera mora biti urejena skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 101/06).
Podrobno opredeljena v tekstualnem delu OPPN »Selo«.
24. člen
(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje)
Na obravnavanem območju ni na razpolago novih TK kapacitet, zato je potrebno zgraditi novo glavno TK omrežje in nove TK priključke.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem delu OPPN »Selo«.
Na območju že poteka pokopan (KKS).
Na območju se izvede napeljava za kabelsko komunikacijski sistem, in sicer za posamezen stanovanjski objekt samostojen priključek.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem delu OPPN »Selo«.
25. člen
(grajeno javno dobro)
Grajeno javno dobro predstavljajo dovozne poti in vse pešpoti, ki se navezujejo na ostala območja ter otroško igrišče oziroma park. Prav tako se bo infrastruktura, ki je namenjena opremljanju zemljišč vključila v grajeno javno dobro. Omenjene površine se bodo evidentirale kot javno dobro, ko bodo lastniki zemljišč in upravljavci javnega dobra uredili pravna medsebojna razmerja.
26. člen
(roki za infrastrukturno opremljanje)
Investitor je, v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb, ki so podali smernice za urejanje, dolžan, da zgradi, prestavi, zamenja oziroma zaščiti infrastrukturne objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja (ureditveno in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo posamezne zaključene celote.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
27. člen
(splošni pogoji varovanja okolja)
Pri projektiranju in gradnji objektov ter urejanju površin je potrebno upoštevati tehnične pogoje in usmeritve glede higienskih in zdravstvenih zahtev, seizmološke, hidrološke in druge geotehnične zahteve, zahteve glede varnosti pred požarom, pogoje za varstvo pred hrupom in pogoje za varčevanje z energijo.
Potrebno je upoštevati določbe Zakona o prostorskem načrtovanju in druge predpise ter standarde, ki veljajo za posamezno vrsto objekta ali del.
28. člen
(higienske in zdravstvene zahteve)
Pri realizaciji OPPN »Selo« je potrebno upoštevati določbe in druge predpise in standarde, ki veljajo za posamezno vrsto objekta ali del.
Potrebno je projektirati in izvajati dela z upoštevanjem higienskih in zdravstvenih zahtev:
1. Varovanje tal
2. Vplivi na vodo
3. Vplivi na zrak
4. Ostali vplivi:
4.1. Hrup
4.2. Odpadki
4.3. Osončenje/osenčenje stavb
Za obravnavano območje se določi gradben dovoz po novo predvideni obvoznici. Po trasi obvoznice se bo odvijal ves gradbeni transport za urejanje obravnavanega območja, tudi v času utrjevanja zemljišča obvoznice.
Podrobno opredeljeno v tekstualnem delu OPPN »Selo«.
29. člen
(rešitve in ukrepi za ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območji ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
30. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo kulturne dediščine)
Za ureditveno območje OPPN »Selo« je smernice podal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), ki ugotavlja, da predvidena gradnja neposredno ne posega v registrirane enote kulturne dediščine. Vendar območje načrtovane ureditve predstavlja površine, ki še niso bile predhodno arheološko pregledane, zato priporočajo predhodne arheološke raziskave.
Za vse zunanje ureditve se upoštevajo pogoji iz 8. in 13. člena OPPN »Selo«.
31. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in trajnostno rabo dobrin)
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 354-09-222/2005 z dne, 21. 7. 2005, ugotovilo, da v postopku priprave OPPN za območje »Selo« v Zagorju ni treba izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
Zavod RS za varstvo narave, ugotavlja, da na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območji ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost, zato izdelava naravovarstvenih smernic ni potrebna.
Na ureditvenem območju OPPN se ne predvidevajo posegi, ki bi se nanašali na rabo dobrin.
32. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev v času pred pričetkom, med gradnjo ter po izgradnji tudi:
(1) zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
(2) organizirati promet v času gradnje tako, da ne prihaja do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne poslabša. Gradbeni transport izvajati preko trase novo predvidene obvozne ceste (glej grafično prilogo, št.: 10);
(3) odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja posamezne gradbene parcele ali funkcionalne celote;
(4) zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
(5) za čas gradnje na vseh območjih omejiti emisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče) tako, da v dnevnem času ne bodo prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za stopnje varovanja pred hrupom, kot so določene za posamezna območja, pri čemer se za oddaljenost vira hrupa šteje geometrijsko središče oziroma pravokotna oddaljenost od gradbišča;
(6) za zavarovanje vodnih virov med gradnjo mora investitor zagotoviti ukrepe iz smernic in mnenj;
(7) zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;
(8) sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki se zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinejo ali poškodujejo.
Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred pričetkom gradnje posamezne etape in njenih priključkov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
33. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)
Na območju urejanja je predvidena izgradnja hidrantnega omrežja. Zagotovljeni so dostopi do posameznih objektov za izvrševanja protipožarnih ukrepov, obrambe in varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
34. člen
(etapnost izvedbe)
Ureditev območja se v prvi fazi uredi tako, da se izgradi komunalno infrastrukturo v celoti, tako da je posamezna parcela znotraj območja opremljena z vso infrastrukturo oziroma da so priključki pripeljani do posamezne parcele.
Vse ostale etape se vršijo kot gradnja posameznega objekta znotraj območja urejanja.
VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
35. člen
(dopustna odstopanja)
Odstopanja od funkcionalnih rešitev niso dovoljena.
Dopušča se odstopanja definicij NMV kote predvidenih dovoznih cest ± 0,00 m do 1,00 m, v dovoljenih naklonih kolikor se med gradnjo izkaže, da takšna sprememba izboljša tehnično izvedbo.
Odstopanja od oblikovalskih rešitev:
– dopušča se odstopanja volumenskih gabaritov objektov do 10%,
– dopušča se odstopanja definicij NMV kote pritličij objektov ± 0,00 m do 0,50 m,
– dopušča se odstopanja ureditve zunanjih pohodnih površin kolikor se izkaže da se s takšno rešitvijo funkcionalno izboljša dostop do objekta.
Odstopanja od tehničnih rešitev:
– priključevanje objektov na javno infrastrukturo je obvezno,
– dovoljuje se izkoriščanje alternativnih virov energije, kolikor ni posegov za katere je pristojno ministrstvo za okolje in prostor.
Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, komunalnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer izkažejo rešitve, ki so primernejše s tehničnega, okoljevarstvenega ali prostorskega vidika. Navedena odstopanja so dovoljena le, če z njimi soglašajo pristojni upravljavci.
IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
36. člen
(usmeritve)
Za območje urejanja ni posebnih zahtev glede usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
X. KONČNE DOLOČBE
37. člen
(nadzor)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravlja pristojna služba občinske uprave.
38. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
39. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2008
Zagorje ob Savi, dne 12. novembra 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti