Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 1316-12-0053 Ob-4927/12 , Stran 2619
Št. 1316-12-0053 Ob-4927/12
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS na podlagi Pravilnika o postopkih razpolaganja in pridobivanja kapitalskih naložb, številka 4-0027/2011-468, z dne 23. 5. 2011 objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič
Prodajalci: – Republika Slovenija, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, – D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, – Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, – SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana. Predmet prodaje: Predmet prodaje je paket 10.851.268 navadnih imenskih delnic družbe Peko, tovarna obutve, d.d., Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, kar predstavlja 100% lastniški delež v družbi. Z nakupom 100% lastniškega deleža je neločljivo povezana dokapitalizacija družbe s strani izbranega kupca, v višini najmanj 2.000.000,00 EUR. Družba Peko, tovarna obutve, d.d. (v nadaljevanju imenovana: družba) je proizvajalec in prodajalec visokokakovostne usnjene obutve s 110-letno tradicijo in prepoznavno blagovno znamko v Sloveniji in na trgih bivše Jugoslavije. Poslovno skupino Peko sestavljajo matična družba Peko, d.d. s sedežem v Sloveniji in 5 odvisnih družb (1 v Sloveniji in 4 v tujini). Podrobnejše informacije o družbi so na voljo na njeni spletni strani: http://www.peko.si. Postopek prodaje Postopke prodaje delnic družbe poteka v dveh fazah. V prvi fazi interesenti za nakup delnic družbe izkažejo svoj interes tako, da na naslov Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, do vključno 3. 12. 2012, do 12. ure po lokalnem času, dostavijo v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb, Peko, d.d. – izkaz interesa« naslednjo dokumentacijo: – izjavo, da so zainteresirani za nakup 10.851.268 delnic družbe; – kratko obrazložitev razlogov za odločitev; – zadnje revidirane računovodske izkaze interesenta ali drug ustrezen dokument, ki izkazuje sposobnost interesenta za nakup delnic družbe; – izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra s priloženim slovenskim prevodom, če je izpis sestavljen v tujem jeziku; – izjavo, da nastopajo v svojem imenu in za svoj račun; – ime kontaktne osebe interesenta s telefonsko številko, e-mailom in številko faksa. Na podlagi izkazanega interesa bo komisija, ki vodi postopek skupne prodaje delnic (v nadaljevanju imenovana: komisija), povabila izbrane kvalificirane interesente k podpisu pogodbe o varovanju tajnosti podatkov ter jim po podpisu le-te dostavila podrobnejše podatke o družbi za pripravo nezavezujočih ponudb in obvestilo o nadaljnjem postopku prodaje. Komisija bo po prejemu in obravnavi nezavezujočih ponudb povabila izbrane ponudnike k sodelovanju v drugi fazi prodaje. V tej fazi bo izbranim ponudnikom omogočen skrbni pregled v podatkovni sobi družbe. Hkrati bodo ponudniki pozvani k oddaji zavezujočih ponudb. Ponudniki bodo prejeli navodila za pripravo zavezujočih ponudb in obvestilo o nadaljnjem postopku prodaje. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe. Komisija si pridržuje pravico, da na podlagi tega razpisa ne izbere kateregakoli oziroma nobenega od interesentov za nadaljnji postopek prodaje. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka oziroma kadarkoli brez vsake odškodninske odgovornosti spremeni ali ustavi postopek prodaje delnic družbe ter o tem pisno obvesti vse zainteresirane ponudnike. Komisija lahko posamezne ponudnike pozove, da svoje ponudbe še dopolnijo oziroma izboljšajo. Komisija lahko s posameznimi ponudniki izvede pogajanja. Prodajalci na podlagi tega javnega razpisa niso dolžni skleniti pogodbe o prodaji delnic, ki so predmet tega javnega razpisa, z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Dodatne informacije so interesentom na voljo pri osebi Mitji Svoljšak, tel. 01/320-05-35 ali e-mail: mitja.svoljsak@auknrs.si.
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti