Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4879/12 , Stran 2646
Ob-4879/12
Na podlagi točke 7.c Statuta delniške družbe Kovinska Bled, d.d. sklicujem
16. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,
ki bo 24. 12. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe na Bledu, Seliška cesta 4b, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje prisotnosti notarja. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost, potrdi predsednika skupščine in ugotovi se prisotnost notarja. 2. Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2011 in poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave družbe za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2011. 3. Razporeditev čistega dobička iz poslovnega leta 2011 in izplačilo dividend. Predlog sklepa: iz nerazporejenega čistega dobička v letu 2011, v višini 97.789,88 EUR, se nameni 50.000,00 EUR za izplačilo dividend, preostanek dobička ostane nerazporejen. Datum izplačila dividend določi uprava. 4. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2011. Predlog sklepa: upravi družbe in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo udeležbo na skupščino pisno prijavijo družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pravočasno prijavljeni delničar, njegov pooblaščenec ali zastopnik se mora pol ure pred začetkom skupščine izkazati z osebnim dokumentom. Delničarji, katerih skupni deleži predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po sklicu skupščine pri upravi družbe. Vsa gradiva in besedila predlogov sklepov, o katerih bo skupščina odločala, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik, med 8. in 11. uro. Če skupščina na šestnajstem zasedanju ne doseže sklepčnosti, se bo skupščina ponovila (drugi sklic) isti dan, to je 24. 12. 2012, ob 9.30, v istih prostorih, z enakim dnevnim redom. Na njej se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinska Bled, d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti