Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 340-2/10 Ob-4851/12 , Stran 2635
Št. 340-2/10 Ob-4851/12
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid. 2. Opis predmeta prodaje: a) les na panju na nepremičnini 1188/4, k.o. Idrsko, in sicer se prodaja 1677 dreves listavcev oziroma skupaj 639,97 m3 izbranega in označenega drevja, v skladu z Odkazilnim manualom št. 12112, ki ga je izdal Zavod za gozdove Slovenije. b) les na panju na nepremičnini 1188/4, k.o. Idrsko, v skladu z Odločbo o krčitvi gozda v kmetijske namene št. 3408-01 – 2104 – K103/12, ki jo je dne 6. 11. 2012 izdal Zavod za gozdove Slovenije, velikosti ca. 2,16 ha. Les pod točko 2.a in 2.b se prodaja skupaj. Posekati je potrebno le drevesa, ki so izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Pri krčitvi gozda je potrebno upoštevati navodila, ki jih poda Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin. Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa. Odločba o odobritvi poseka izbranih dreves, bo izbranemu ponudniku dostavljena ob izdaji Zavoda za gozdove Slovenije, OE Tolmin. Krčitev gozda pod točko 2.b se lahko začne kadarkoli v letu in zaključi do 31. 12. 2013. Sečnja in spravilo lesa pod točko 2. a se lahko začne z dnem 1. 6. 2013 in zaključi do 31. 12. 2013. Zaradi spravilnih razmer je za krčitev gozda (točka 2.b), priporočljivo konjsko spravilo. Izdelava novih vlak na krčitvenem območju ni dovoljena, razen po dogovoru z Zavodom za gozdove Slovenije. 3. Vrsta pravnega posla: pogodba o prodaji lesa na panju. 4. Izhodiščna cena: 5.000 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% DDV, ki ga plača kupec. 5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 14. točke razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kobarid: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 6. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneve izstavitve računa. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi. 7. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Kobarid ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. 8. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se začne z dnevom objave v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Kobarid: (www.kobarid.si), tako da javno zbiranje ponudb velja do srede, 28. novembra, do 8. ure. Ponudniki so dolžni do srede, 28. novembra 2012, do 8. ure plačati varščino v višini 10% od ponujene cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na račun, št. 01246-010015011 pri UJP Nova Gorica, z navedbo »Varščina za nakup lesa«. 9. Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih ponudb bo 28. novembra 2012, ob 10. uri. 10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 11. Plačana varščina, brez obresti, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. 12. Kontaktna oseba s strani prodajalca je Aljoša Medveš: aljosa.medves@kobarid.si. 13. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kobarid lahko s soglasjem župana Občine Kobarid postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer vrne plačano varščino brez obresti. 14. Pogoji javnega zbiranja ponudb: na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo ponudniki, ki so veljavno registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma gozdnih sortimentov. Pisne ponudbe morajo prispeti do srede 28. 11. 2011, do 8. ure, po pošti oziroma morajo biti do tega roka vročene osebno na naslov: Občine Kobarid, Tajništvo občine, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za nakup lesa – Ne odpiraj«. Ponudniki so dolžni ponudbi dostaviti naslednje dokumente: – Pisno izjavo, da bo krčenje gozda ter izvedbo sečnje in spravila lesa izvedel v skladu z odločbama Zavoda za gozdove Slovenije 3408 – 01- 2104 – K103 / 12, z dne 6. 11. 2012, ter z odločbo o sečnji in spravilu lesa, ki bo izdana kasneje. – Pisno izjavo, da je kot kupec hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa na panju. – Samostojni podjetniki posamezniki morajo ponudbi priložiti še: priglasitveni list DURS, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta. – Pravne osebe morajo ponudbi priložiti še: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe, ID za DDV in številko transakcijskega računa. – Navedbo ponujene cene, brez DDV, ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno od izhodiščne. – Pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb. – Originalno potrdilo o plačani varščini. Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka. 15. Ponudbo, ki je prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kobarid izloči in o tem obvesti ponudnika. 16. Vse stroške v zvezi z prodajo nosi kupec. 17. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Kobarid sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Kobarid podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni. 18. Les se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. 19. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kobarid: www.kobarid.si.
Občina Kobarid

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti