Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3460. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni, stran 8996.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 14. člena Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06 in 116/07) ter 105. točke Pravil službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 84/09) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni
1. člen
V Pravilniku o službeni oceni (Uradni list RS, št. 1/10, 92/10 in 108/11) se v 2. členu na začetku besedila doda oznaka (1), peta alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
»– vojaki, podčastniki, častniki, nižji in višji vojaški uslužbenci, ki pogodbeno opravljajo vojaško službo v rezervni sestavi Slovenske vojske in ki so bili v koledarskem letu, za katerega se izdeluje službena ocena, vpoklicani na usposabljanje najmanj 3 dni. Za pogodbene pripadnike rezervne sestave, ki so bili v koledarskem letu vpoklicani na opravljanje vojaške službe v miru, se izdela službena ocena ne glede na čas trajanja vpoklica.«.
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(ocenjevanje vrhunskih športnikov in trenerjev)
S službeno oceno se ne ocenjujejo vrhunski športniki in trenerji, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski.«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S službeno oceno se ocenjuje vojaške osebe, če vojaško službo na formacijski dolžnosti za katero se ocenjujejo, opravljajo najmanj tri mesece. Če vojaška oseba opravlja vojaško službo na formacijski dolžnosti manj kot tri mesece, se za izdelavo redne službene ocene zanjo uporablja zadnja službena ocena, razen, če je ta negativna. V tem primeru se vojaška oseba za to koledarsko leto šteje kot neocenjena.«.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedo »informacije« doda vejica in besedilo »praviloma od pripadniku neposredno nadrejenega poveljnika,«.
5. člen
V šestem odstavku 11. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi »Vojaške osebe razporejene na delovna mesta oziroma dela v ministrstvu ali v drugih državnih organih, na katerih se opravlja vojaška služba, se v času razporeditve na takšno delovno mesto ne ocenjuje po kriterijih iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena.«.
6. člen
V četrtem odstavku 12. člena se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen, če je bila ta negativna oziroma pripadnik ni bil ocenjen. V tem primeru se vojaške osebe iz posameznega kriterija ne ocenjuje, kriterij pa se ne upošteva pri izračunu službene ocene.«.
7. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »vroči s kurirjem na naslov stalnega prebivališča oziroma preko Pošte Slovenije« nadomesti z besedilom »vroči na naslov prebivališča s kurirjem ali po pošti«.
8. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-49/2012-5
Ljubljana, dne 21. novembra 2012
EVA 2012-1911-0026
Aleš Hojs l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti