Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4889/12 , Stran 2627
Ob-4889/12
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. 2. Predmet javnega razpisa so programi za otroke in mladino v Občini Krško v letu 2013, razen programov s področja kulture, športa, zdravstva in sociale. V letu 2013 se bodo prioritetno vrednotili in sofinancirali naslednji projekti in programi: – aktivnosti, ki spodbujajo k strpnosti in nenasilju, – aktivnosti, ki spodbujajo k prostovoljstvu mladih in – aktivnosti v zvezi z »Evropskim letom državljanov«. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini Krško. Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Občine Krško. Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. 4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela z mladimi za leto 2013 je 44.040,00 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2013. 5. Merila za izbor programov: – ustrezanje prioritetnim vsebinam, – kakovost in jasni cilji programa, – opredeljeni uporabniki oziroma udeleženci programa, – aktivnosti, strokovna ravnanja in metode dela, – obseg in število ur vključenosti udeležencev v program, – kadrovska zasedba programa, – način evalvacije, – možnost sodelovanja uporabnikov pri načrtovanju in izvedbi programa, – sodelovanje prostovoljcev, – programsko sodelovanje mladinskih organizacij med seboj, – uporaba mladinske infrastrukture, – reference programa, – realna in pregledna finančna konstrukcija programa, – stroški dela (urne postavke), – primerljivost stroškov z istovrstnimi programi, – realizacija pogodbenih obveznosti do Občine Krško v preteklem letu. Med temi so prioritetna merila: ustreznost prioritetnim vsebinam, kakovost in jasni cilji programa, sodelovanje prostovoljcev, reference programa ter realna in pregledna finančna konstrukcija. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 24. decembra 2012. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za otroke in mladino 2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 7. januarja 2013, ob 15.30, v sejni sobi »D« v prostorih Občine Krško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2013 in v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu. 11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. 12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih dni, od 8. do 10. ure. 13. Delavnica za pripravo prijave bo v ponedeljek, 10. decembra 2012, ob 16. uri, v prostorih Mladinskega centra Krško, CKŽ 105, Krško.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti