Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 430-1296/2012/5 Ob-4878/12 , Stran 2605
Št. 430-1296/2012/5 Ob-4878/12
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07, 54/10 Odl.US: U-I-15/10-13) – ZRom-S1, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za sofinanciranje delovanja romskih zvez v letu 2013, št. 430-1296/2012
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kontinuiranega delovanja romskih zvez v Republiki Sloveniji v letu 2013, ki podpira cilje javnega razpisa. Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti: – na področju ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov skupnosti, – na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja različnih delov skupnosti, – na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti, – na področju informativne dejavnosti. Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – predstavljajo romsko zvezo v Republiki Sloveniji, ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, – trend njihovega delovanja je dolgoročen in – spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za sofinanciranje Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, so naslednja: – pomen prijavljenega programa/delovanja za spodbujanje aktivnega delovanja organizacij romske skupnosti, – tradicija delovanja organizacije romske skupnosti, – kakovost programa, – vključenost romskih društev, – obseg delovanja. Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 230.000,00 EUR. Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2013 morajo biti porabljena v istem letu. 6. Predložitev vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 10. 12. 2012, najkasneje do 11. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno, na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 10. 12. 2012. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. 10. Dodatna pojasnila Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu, 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za sofinanciranje delovanja romskih zvez v letu 2013, št. 430-1296/2012«. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 3 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 3. 12. 2012.
Ministrstvo za notranje zadeve