Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 430-1296/2012/5 Ob-4878/12 , Stran 2605
Št. 430-1296/2012/5 Ob-4878/12
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07, 54/10 Odl.US: U-I-15/10-13) – ZRom-S1, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za sofinanciranje delovanja romskih zvez v letu 2013, št. 430-1296/2012
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kontinuiranega delovanja romskih zvez v Republiki Sloveniji v letu 2013, ki podpira cilje javnega razpisa. Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja organizirane romske skupnosti: – na področju ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov skupnosti, – na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja različnih delov skupnosti, – na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti, – na področju informativne dejavnosti. Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – predstavljajo romsko zvezo v Republiki Sloveniji, ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, – trend njihovega delovanja je dolgoročen in – spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za sofinanciranje Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, so naslednja: – pomen prijavljenega programa/delovanja za spodbujanje aktivnega delovanja organizacij romske skupnosti, – tradicija delovanja organizacije romske skupnosti, – kakovost programa, – vključenost romskih društev, – obseg delovanja. Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 230.000,00 EUR. Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2013 morajo biti porabljena v istem letu. 6. Predložitev vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 10. 12. 2012, najkasneje do 11. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno, na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 10. 12. 2012. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. 10. Dodatna pojasnila Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu, 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za sofinanciranje delovanja romskih zvez v letu 2013, št. 430-1296/2012«. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 3 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 3. 12. 2012.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti