Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3495. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žiri, stran 9032.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03) in Statuta (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 10. redni seji dne 13. 11. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žiri
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žiri.
2. člen
Sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žiri se zagotavljajo iz proračuna Občine Žiri, ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Upravičeni prejemniki po tem pravilniku so:
– mikro in male gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah,
– samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v Poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register,
– gospodarska združenja registrirana na območju Občine Žiri.
Za posamezne ukrepe so lahko upravičeni prejemniki tudi drugi, če je to posebej navedeno pri posameznem ukrepu.
Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (uredba komisije (ES) št. 800/2008).
Sedež podjetja ali enote, poslovni prostori ter lokacija investicije morajo biti na območju Občine Žiri.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002 in primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora.
Prav tako do sredstev po tem pravilniku niso upravičeni:
– podjetja v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije),
– podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar sredstev niso porabili namensko,
– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Žiri,
– subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po ZIntPK (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije).
Upravičenec mora ob prijavi na razpis (izjava) navesti, pri katerih dajalcih pomoči in v kakšnem znesku kandidira oziroma je kandidiral za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« v tekočem koledarskem letu.
4. člen
Način dodeljevanja pomoči:
1. Sredstva se dodeljujejo na podlagi letno izvedenega javnega razpisa. V javnem razpisu se podrobneje določijo kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
2. Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju gospodarstva opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Komisija pripravi predlog višine sofinanciranja, ki ga predloži županu.
3. Prejemnikom sredstev se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen namen ter s tem seznani komisijo za malo gospodarstvo in obrt, odbor za gospodarske dejavnosti in občinski svet. Z izdanim sklepom se prejemnike hkrati obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
4. Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
5. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
5. člen
Javni razpis se objavi v javnem glasilu Občine Žiri in na spletni strani Občine Žiri.
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– upravičence, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– višino sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– rok, do katerega morajo biti vložene vloge za dodelitev sredstev,
– naslov, na katerega se pošljejo vloge,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– drugo.
Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.
6. člen
Finančna sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
Finančna sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, pa ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Ti meji se uporabljata ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, javna sredstva Republike Slovenije ali EU) je pomoč dodeljena.
7. člen
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške ne prejema pomoči po drugih predpisih oziroma da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene predpisane intenzivnosti iz 6. člena.
8. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
9. člen
Namenskost porabe sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, preverja občinska uprava in s tem seznani Komisijo za izvedbo javnih razpisov na področju gospodarstva. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik sredstva dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
10. člen
Ukrepi za spodbujanje razvoja malega gospodarstva so:
1. PROMOCIJA IZDELKOV IN STORITEV
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki,
– možnost za začetek novih poslov,
– organizirana predstavitev širšemu krogu.
Pogoji:
– udeležba na sejmih v tujini in doma,
– občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice.
III. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 007-13/2012-1
Žiri, dne 16. novembra 2012
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti