Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4926/12 , Stran 2640
Ob-4926/12
KS Sečovlje, Sečovlje 24, 6333 Sečovlje, na podlagi 22. člena v zv. s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), na podlagi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Krajevne skupnosti Sečovlje (sklep Občinskega sveta 410-2/2011, z dne 13. 3. 2012) objavlja
javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Krajevne skupnosti Sečovlje
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine: a) parc. št. 1400/1, k.o. 2632-Sečovlje, poslovna stavba 26 m2, last KS Sečovlje do celote. Parcela se prodaja po izhodiščni (najnižji) vrednosti: 43.000 EUR. V izhodiščno vrednost ni vključen 2% davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca oziroma po dogovoru. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 2. Opis nepremičnine: nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, predstavlja poslovno stavbo, v kateri se v pritličju nahaja poslovni prostor, v 1. nadstropju pa prazen prostor. Stavba ni vpisana v kataster stavb in nima naslova. Stavba je trenutno v najemu. 3. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra ali izpiskom Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES). b) Kolikor se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno overjeno pooblastilo. c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino (kavcijo) v višini 10% ponujene cene (brez davkov), ki se vplača na račun: 01290-6450836528. Rok za plačilo varščine je 10. 12. 2012 do vključno 12. ure. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah); – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti; – pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno priložiti: I. dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedež pravne osebe (izpis iz sodnega registra ali Ajpesa, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, šteto od dneva razpisa javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS); II. overjeno pooblastilo v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; III. dokazilo o plačani varščini v višini 10% ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«, najkasneje do 10. 12. 2012 do vključno 12 ure, ne glede na datum poštnega žiga, na naslov: Krajevna skupnost Sečovlje,Sečovlje 24 6333 Sečovlje. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. 4. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 3. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. 5. Odpiranje ponudb bo dne 10. 12. 2012 ob 13. uri, v prostorih KS Sečovlje. Odpiranje ponudb je javno. 6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. 7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Predsednik Sveta KS Sečovlje lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. 8. Če je med prejetimi ponudbami več ponudb, lahko prodajalec pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine. 9. Izbrani najugodnejši ponudnik oziroma predkupni upravičenec mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe oziroma v roku 15 dni po izteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist prodajalca. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi in sicer v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 10. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12). 11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu prodajalca, ali na tel. 041/617-277.
KS Sečovlje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti