Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3462. Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela, stran 9000.

Na podlagi 12.a člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 29/10 in 57/12) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
za opravljanje kratkotrajnega dela
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
To navodilo podrobneje ureja prijavo kratkotrajnega dela in določa vodenje evidence opravljanja tega dela.
II. PRIJAVA KRATKOTRAJNEGA DELA
2. člen
(postopek prijave)
(1) Mikro družba, zasebni zavod ali podjetnik z največ 10 zaposlenimi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) opravljanje kratkotrajnega dela prijavi pri krajevno pristojni upravni enoti pred opravljanjem tega dela. Kadar se kratkotrajno delo opravlja v podružnici prijavitelja, se prijava kratkotrajnega dela opravi pri upravni enoti, kjer ima prijavitelj sedež.
(2) Prijava kratkotrajnega dela se vloži pri pristojni upravni enoti v enem izvodu na obrazcu POKD, ki je kot priloga sestavni del tega navodila.
(3) Pristojna upravna enota preveri, ali je prijava kratkotrajnega dela pravilno in popolno izpolnjena. Če prijava ni predložena na predpisan način ali podatki niso popolni, pristojna upravna enota pozove prijavitelja, da v osmih dneh pomanjkljivosti odpravi. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, pristojna upravna enota prijavo s sklepom zavrže.
(4) Pravilno in popolno prijavo pristojna upravna enota potrdi z zaznambo na obrazcu POKD ter kopijo potrjene prijave nemudoma pošlje pristojnemu nadzornemu organu in prijavitelju.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena, v primeru suma, da so v prijavi kratkotrajnega dela navedeni neresnični podatki, uradna oseba pristojne upravne enote po uradni dolžnosti preveri podatke, navedene na obrazcu POKD.
3. člen
(sprememba prijave)
(1) Prijavitelj nemudoma prijavi pristojni upravni enoti vsako spremembo dejstev ali okoliščin, ki se nanašajo na pogoje za opravljanje kratkotrajnega dela iz 12.a člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 29/10 in 57/12), kakor tudi vsako spremembo dejstev ali okoliščin, v katerih se to delo opravlja. Kot sprememba prijave se šteje tudi odjava kratkotrajnega dela.
(2) Spremembe iz prejšnjega odstavka se prijavijo pristojni upravni enoti v enem izvodu na obrazcu POKD.
(3) Pristojna upravna enota z obrazcem iz prejšnjega odstavka ravna enako, kot velja za prijavo kratkotrajnega dela.
4. člen
(prijava v zavarovanje)
(1) Prijavitelj vloži za osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, prijavo v zavarovanje na predpisanem obrazcu »Prijava – odjava zavarovanja« za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
(2) Prijava se vloži pri krajevno pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pred začetkom opravljanja dela.
III. VODENJE EVIDENCE IN HRAMBA DOKUMENTOV
5. člen
(evidenca)
(1) Prijavitelj za osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, v koledarskem mesecu dnevno vodi evidenco o trajanju kratkotrajnega dela z naslednjimi podatki:
– datum opravljanja kratkotrajnega dela,
– uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela,
– skupno število do tedaj opravljenih delovnih ur v koledarskem mesecu.
(2) Evidenco o trajanju kratkotrajnega dela podpišeta pooblaščena oseba prijavitelja in oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, dnevno ob začetku in zaključku opravljanja kratkotrajnega dela.
6. člen
(hramba dokumentov)
(1) Prijavitelj na svojem sedežu sproti in še eno leto po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela hrani obrazce iz tega navodila in evidence o trajanju kratkotrajnega dela.
(2) Prijavitelj obrazce in evidence iz prejšnjega odstavka predloži na zahtevo pristojnega nadzornega organa.
IV. KONČNI DOLOČBI
7. člen
(prenehanje uporabnosti drugih podzakonskih aktov)
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati Navodilo o opravljanju kratkotrajnega dela (Uradni list RS, št. 91/08).
8. člen
(uveljavitev zakona)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-3/2012
Ljubljana, dne 20. novembra 2012
EVA 2012-2611-0065
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti