Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3476. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012, stran 9012.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06, Uradni list RS, št. 70/07) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 19. redni seji dne 15. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012
1. člen
V odloku o proračunu se 2. člen spremeni in se glasi:
»Proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |    v EUR|
|   |IN ODHODKOV                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |Proračun 2012|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  7.327.097|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  6.009.238|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  4.745.536|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.027.360|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   634.895|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    83.281|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.263.702|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  1.112.050|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     533|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    3.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga       |    45.000|
|   |in storitev                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   102.619|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    18.561|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     950|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    17.611|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.299.298|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   453.097|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz |   846.201|
|   |sredstev proračuna EU           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  7.564.782|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1.902.399|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   363.871|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    58.989|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitev     |  1.477.339|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    2.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  2.738.688|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    30.344|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   633.387|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   603.858|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.471.099|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.518.225|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.518.225|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   405.470|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    95.427|
|   |in fiz. osebam, ki niso pror. upor.    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   310.043|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ         |   –237.685|
|   |(I.-II.) (PRORAČUNSKI           |       |
|   |PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)          |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |    64.485|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |    64.485|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |    64.485|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |    4.480|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |    4.480|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |    4.480|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |   –177.680|
|   |(I. + IV. +VII. – II. – V. – VIII.)    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    60.005|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)    |   237.685|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA |   177.680|
|   |DAN 31. 12.                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012 se 8. člen spremeni in se glasi:
»Proračunska rezerva se ne oblikuje.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012 se 10. člen spremeni in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 načrtuje zadolžiti do višine 60.005 EUR.«
4. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012 ostanejo nespremenjeni.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0008/2012-6
Kanal ob Soči, dne 15. novembra 2012
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti