Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4882/12 , Stran 2630
Ob-4882/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, objavljata na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2012 (OdRSPD12, Uradni list RS, št. 37/12) naslednjo
javno dražbo
I. Lastnik: Republika Slovenija, Vlada RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana. Upravljavec in organizator javne dražbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec. II. Opis predmeta prodaje Enosobno stanovanje, v izmeri 21,77 m2, v I. nadstropju objekta, na naslovu Cankarjeva ulica 8a, 2380 Slovenj Gradec. Večstanovanjski objekt stoji na parceli št. 469, k.o. Slovenj Gradec. Stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. Projekt etažne lastnine in izdelava elaborata o vrisu objekta v zemljiški kataster sta v fazi izdelave. Stanovanje je nezasedeno. Je prosto vseh bremen. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: 1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 2. Izklicna cena nepremičnine je: 14.000,00 EUR. Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno, je 250,00 €. Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo). Te stroške nosi kupec. 3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izklicne cene, na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 10995-7221002-27112012. Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec, tj. najugodnejši dražitelj, mora pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 10955-7221002-27112012, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine, v roku 8 dni po podpisu pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Če kupec v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. 6. Prenos lastništva se opravi po plačilu kupnine. IV. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, ter telefonsko številko in e-mail; – pooblastilo za zastopanje pravne osebe (če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec); – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko; – predloži izvirnik osebnega dokumenta; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih; – potrdilo o plačani varščini; – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Fizične osebe morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji za vodenje postopka javne dražbe predložiti naslednje podatke oziroma listine: – predloži izvirnik osebnega dokumenta; – fotokopijo davčne številke; – potrdilo o plačani varščini; – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, izdano s strani banke, iz katerega je razviden točen čas izvedbe naloga in celotno številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter vsa ostala zahtevana potrdila in dokumente. Komisija bo potrdila vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo po sklepu komisije izločeni iz postopka. V. Postopek: javna dražba se bo izvedla dne 11. 12. 2012, ob 9. uri, v sejni sobi na naslovu: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, sejna soba na upravi (kletni prostori). VI. Drugi pogoji S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani predsednika dražbene komisije nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi sklene pogodbo o prodaji stanovanja. Javna dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil prodajne pogodbe v navedenem roku, bo postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana. Komisija za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja s soglasjem predstojnika upravljavca lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. V tem primeru se dražiteljem vrne vplačana varščina brez obresti. VI. Drugo Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek kupoprodajne pogodbe v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, po e-mailu ali po pošti. Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec. Kontaktna oseba je Alenka Jezernik, univ. dipl. prav., tel. 02/88-23-408, in je dosegljiva vsak dan, od dneva objave do dneva javne dražbe, med 9. in 15. uro. Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru, na tel. 02/88-23-408. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti