Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 602-17/2009-15 Ob-4876/12 , Stran 2622
Št. 602-17/2009-15 Ob-4876/12
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/2011 in 40/2012 – ZUJF), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/11 – ZUPJS – A) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) Mestna občina Ljubljana objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. 2. Dejavnost, ki je predmet koncesije: Mestna občina Ljubljana bo dodelila koncesijo za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega dnevnega programa za najmanj štiri oddelke in skupaj največ petdeset oddelkov I. starostnega obdobja na območju Mestne občine Ljubljana, tistemu prijavitelju oziroma kandidatu, ki bo zagotovil vpis in sprejem otrok iz območja Mestne občine Ljubljana, ki so uvrščeni na centralni čakalni seznam objavljen na oglasnih deskah vseh javnih vrtcev na območju Mestne občine Ljubljana in spletni strani Mestne občine Ljubljana, in sicer tako, da bo oddelke oblikoval na novo izključno iz otrok uvrščenih na centralnem čakalnem seznamu. 3. Območje izvajanja dejavnosti: javna služba se bo izvajala na območju Mestne občine Ljubljana. 4. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti Mestna občina Ljubljana bo dodelila koncesijo za določen čas, in sicer za obdobje petih let. Koncesionar mora začeti opravljati dejavnost najkasneje v roku treh mesecev po sklenitvi pogodbe o koncesiji. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev koncesije) Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko prijavi zasebni vrtec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 1. kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije; 2. kandidat mora imeti na območju Mestne občine Ljubljana zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi; 3. kandidat mora imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi; 4. kandidat bo izvajal deveturni dnevni program; 5. kandidat mora imeti program razvoja s finančnim načrtom za naslednjih pet let ter letni delovni načrt; 6. kandidat mora imeti kalkulacijo cene programa; 7. kandidat bo moral opravljati dejavnost za ceno programa, ki jo skladno s predpisi določi Mestni svet Mestne občine Ljubljana; 8. kandidat mora izpolnjevati morebitne druge pogoje za podelitev koncesije v skladu z veljavnimi predpisi; 9. kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti; 10. kandidat mora najkasneje pred podpisom koncesije zavarovati objekt za objektivno odgovornost. Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo ponudbe. 6. Merila za izbiro Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: 1. krajši rok pričetka izvajanja javne službe maks. 60 točk. Skrajni rok za začetek opravljanja dejavnosti je tri mesece po sklenitvi pogodbe o koncesiji. 0–15 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 60 točk 16–30 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 48 točk 31–45 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 36 točk 46–60 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 24 točk 61–75 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 12 točk 76–90 dni od dneva sklenitve pogodbe o koncesiji – 0 točk. 2. število oddelkov 40 točk. Kandidat, ki bo ponudil štiri oddelke, bo ovrednoten z 0 točkami. Kandidat, ki bo ponudil 10 oddelkov, dobi 40 točk. Kolikor kandidat ponudi več kot štiri oddelke, se vsak oddelek posebej ovrednoti s 4 točkami. Kandidat, ki bo dosegel skupno najvišje število točk, bo izbran za izvajanje koncesije. V primeru, da bosta dva ali več kandidatov dosegla enako število točk bo izbran kandidat, ki je ponudil krajši rok pričetka izvajanja javne službe. 7. Navodila za izdelavo prijave na javni razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni dokumentaciji. 8. Način oddaje in rok za oddajo prijav na javni razpis Kandidati za dodelitev koncesije morajo oddati prijavo na javni razpis v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za program za predšolske otroke«. Prijavo na javni razpis morajo oddati do 23. 1. 2013. Kandidati lahko oddajo prijavo v Glavni pisarni Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, ali pošljejo po pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je prijava na javni razpis, oddana po pošti z navadno pošiljko, pravočasna, če prispe na Mestno občino Ljubljana do roka za oddajo prijav. Če je prijava na javni razpis oddana na pošti s priporočeno pošiljko, se šteje, da je oddana pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 23. 1. 2013, do 24. ure. 9. Mestna občina Ljubljana bo o izbiri odločila z odločbo v 30 dneh po izteku roka za prijavo. 10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na javni razpis bo dne 30. 1. 2013, ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave, Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana. Odpiranje prijav ne bo javno. 11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v tajništvu Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Resljeva 18, Ljubljana, II. nadstropje; dodatne informacije: Nina Markoli, tel. 01/306-40-37, in Daniela Hočevar, tel. 01/306-40-17 elektronski naslov: nina.markoli@ljubljana.si, daniela.hocevar@ljubljana.si, faks 01/306-40-12.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti