Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 10030-726/2012/2 Ob-4870/12 , Stran 2601
Št. 10030-726/2012/2 Ob-4870/12
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 8/11 in 37/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06 in 72/07) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja
javni razpis
pripravniških mest v šolah za leto 2013
Predmet razpisa Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. A. Ministrstvo razpisuje 45 pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu A. 1. Pogoji za prijavo Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, in so pridobili najmanj izobrazbo prve stopnje, oziroma raven izobrazbe pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje. Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene. A. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih 45 mest. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! A. 3. Mentor pripravnika Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor. Ministrstvo bo razporejalo pripravnike izključno v šolo, kjer imajo zaposlenega ustreznega mentorja. A. 4. Okvirna višina sredstev Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika za obdobje 10 mesecev je 15.053 EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust). Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, je 677.385 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2013 v okviru proračunskih postavk 667210 Dejavnost osnovnega šolstva, 667410 Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno 406.431 EUR, skrbnik proračunskih postavk je Boris Zupančič, ter 667610 Dejavnost srednjega šolstva in 667310 Dejavnost dijaških domov, ocenjeno 270.954 EUR, skrbnica proračunske postavke je mag. Renata Zupanc Grom; konta: 4133 – tekoči transferi v javne zavode in 4135 – tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Obveznosti za proračunsko leto 2013 se prevzamejo z odložnim pogojem, ki je sprejet in veljaven Proračun Republike Slovenije za leto 2013, v katerem morajo, med drugim, biti namensko zagotovljena sredstva za izpolnitev tega razpisa v letu 2013. Rok za izpolnitev odložnega pogoja je določen od dneva objave razpisa do 31. 12. 2012. V primeru, da odložni pogoj do 31. 12. 2012 ni izpolnjen, velja da razpis v tistem delu, ki se nanaša na prevzemanje obveznosti s strani ministrstva v letu 2013, ni veljaven. Pripravnik lahko pripravništvo opravlja tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom in drugimi predpisi ter s tem razpisom. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih šolah ministrstvo zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. A. 5. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce in dokazila: – v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah; izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena s podatki o predvidenem mentorju, z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi, – pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. A. 6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – pripravništvo v šolah za leto 2013«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 11. 12. 2012. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 11. 12. 2012. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. A. 7. Odpiranje vlog Ker se pričakuje večje število vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo predvidoma v prostorih ministrstva potekalo 12. 12. 2012. Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija), ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: minister). Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi dokumenti določeni v A. 5. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v A. 6. točki razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz A. 1. in A. 3. točke razpisa in, – tistih kandidatov, ki v primeru, če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, ne bodo dosegli zadostnega števila točk, na podlagi meril določenih v A. 2. točki razpisa. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil minister. A. 8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi kandidati, ki ne bodo izbrani. Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. A. 9. Sklenitev pogodb Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu. Pogodbe se sklenejo najkasneje do 31. 1. 2013, z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. 2. 2013, s polnim delovnim časom. En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 15. 2. 2013. Če kandidat v roku, določenim z razpisom (31. 1. 2013), pripravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, razpisna komisija na pripravniško mesto razporedi kandidata, ki je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim kandidatom se rok za podpis pogodbe določi v sklepu o izbiri in razporeditvi. V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu. B. Ministrstvo razpisuje 200 volonterskih pripravniških mest, na podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva B. 1. Pogoji za prijavo Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, in so pridobili najmanj izobrazbo prve stopnje, oziroma raven izobrazbe pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje. Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene. B. 2. Merila za ocenjevanje in oblikovanje prednostnega vrstnega reda Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih 200 mest. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izvedene po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora, izmed vlog prispelih za opravljanje volonterskega pripravništva, razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, se za opravljanje volonterskega pripravništva kandidati lahko prijavijo tudi po roku, navedenem v B. 5. točki razpisa. Ministrstvo bo kandidate na volonterska pripravniška mesta razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma do objave naslednjega razpisa. Prednost bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej prispele. B. 3. Mentor pripravnika Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor. Ministrstvo bo razporejalo pripravnike izključno v šolo, kjer imajo zaposlenega ustreznega mentorja. B. 4. Okvirna višina sredstev Za mentorje pripravnikom so zagotovljena sredstva za dodatek za delo s pripravnikom. Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika volonterja za obdobje 10 mesecev je 418 EUR. Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja volonterskega pripravništva, je 83.600 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračun Republike Slovenije za leto 2013, v okviru proračunskih postavk 667210 Dejavnost osnovnega šolstva in 667410 Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno 50.160 EUR, skrbnik proračunskih postavk je Boris Zupančič, ter 667610 Dejavnost srednjega šolstva in 667310 Dejavnost dijaških domov, ocenjeno 33.440 EUR, skrbnica proračunske postavke je mag. Renata Zupanc Grom; konta: 4133 – tekoči transferi v javne zavode in 4135 – tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Obveznosti za proračunsko leto 2013 se prevzamejo z odložnim pogojem, ki je sprejet in veljaven Proračun Republike Slovenije za leto 2013, v katerem morajo, med drugim, biti namensko zagotovljena sredstva za izpolnitev tega razpisa v letu 2013. Rok za izpolnitev odložnega pogoja je določen od dneva objave do 31. 12. 2012. V primeru, da odložni pogoj do 31. 12. 2012 ni izpolnjen, velja da razpis v tistem delu, ki se nanaša na prevzemanje obveznosti s strani ministrstva v letu 2013, ni veljaven. Pripravnik lahko pripravništvo opravlja tudi v zasebni šoli, če se zasebna šola s tem strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom in drugimi predpisi ter s tem razpisom. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih šolah ministrstvo zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. B. 5. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje volonterskega pripravništva Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce in dokazila: – v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah; izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena s podatki o predvidenem mentorju, ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. Vloga, ki bo oddana po roku določenem v B. 6. točki razpisa, mora vsebovati: – v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah; izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena s podatki o predvidenem mentorju, ravnateljevim podpisom, in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidati, ki želijo pripravništvo opravljati v zasebni šoli, morajo priložiti izjavo šole, da se strinja z opravljanjem pripravništva in zagotavljanjem sredstev v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju. B. 6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – volontersko pripravništvo v šolah za leto 2013«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 11. 12. 2012. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 11. 12. 2012. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. V primeru, da se za opravljanje volonterskega pripravništva prijavi manj kandidatov kot je razpisanih mest, se bodo upoštevale tudi vloge, ki bodo oddane po 11. 12. 2012. B. 7. Odpiranje vlog Ker se pričakuje večje število vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo predvidoma v prostorih ministrstva potekalo 12. 12. 2012. Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora razporejenih manj kandidatov kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bo razpisna komisija vloge za opravljanje volonterskega pripravništva poslane po 11. 12. 2012, odpirala sproti, glede na datum prispele vloge. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni v točki B. 5. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v B. 6. točki razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz točke B. 1. in B. 3. točke razpisa in – tistih kandidatov, ki v primeru, če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest ne bodo dosegli zadostnega števila točk, na podlagi meril določenih v B. 2. točki razpisa. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil minister. B. 8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi kandidati, ki ne bodo izbrani. Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. B. 9. Sklenitev pogodb Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. Pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva se sklene najkasneje v treh mesecih od prejema sklepa o razporeditvi na volontersko pripravniško mesto. Pogodba se sklene za določen čas, za čas pripravništva. Če kandidat v roku treh mesecev od prejema sklepa pripravništvo odpove ali iz neupravičenega razloga ne sklene pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva, razpisna komisija na volontersko pripravniško mesto razporedi kandidata, ki je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu. Pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva se lahko v primeru, da se pripravnik in vzgojno-izobraževalni zavod tako dogovorita, sklene tudi s krajšim delovnim časom. V tem primeru morata stranki pogodbo za opravljanje volonterskega pripravništva s krajšim delovnim časom skleniti za najmanj 20 ur tedensko. En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu. V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o opravljanju volonterskega pripravništva. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis, je na voljo na spletnih straneh ministrstva, http://www.mizks.gov.si (področje javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (tel. 01/400-52-46) ali pišete na elektronski naslov: valerija.jenko@gov.si. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti