Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 430-29/2012-2 Ob-4894/12 , Stran 2628
Št. 430-29/2012-2 Ob-4894/12
Občina Hrpelje - Kozina na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 38/10) in v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Hrpelje-Kozina (2012)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v loviščih, katerih lovna površina leži na območju Občine Hrpelje - Kozina za leto 2012. Razpis se nanaša na koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2011. Predmet sofinanciranja so naslednji ukrepi: 1.) Biomeliorativni ukrepi, kot so: – vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, – spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad, – postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih dupel. 2.) Biotehnični ukrepi, kot so: – krmljenje divjadi, obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv. 3.) Tehnični ukrepi, kot so: – nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, – nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi. 4.) Izobraževalni in promocijske ukrepi, kot so: – promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno). Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi. 2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina, – ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki se nahaja na območju občine, – ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, – ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini. 3. Merila za dodelitev sredstev: vlagatelj mora z verodostojnimi listinami dokazati, da je v letu 2012 izvajal aktivnosti na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet sofinanciranja. Vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni del sredstev glede na delež lovne površine lovišča, ki leži v občini. 4. Višina sredstev: višina razpoložljivih sredstev je 3.129,69 EUR. 5. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje: – povabilo k oddaji vloge, – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – postopek za dodelitev sredstev, – vzorec pogodbe, – navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev, – obrazce (prijava na razpis in izjava o izpolnjevanju pogojev). Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in spletni strani občine, do zaključka tega javnega razpisa, to je do 30. 11. 2012, na spletnih straneh Občine Hrpelje - Kozina (http://www.hrpelje-kozina.si) ali v sprejemni pisarni občine. 6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis Vlagatelji lahko oddajo vloge v sprejemni pisarni občine, v času uradnih ur ali po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, in sicer najkasneje do vključno 30. 11. 2012 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (2012)«. Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene. 7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v roku sedmih dni od dneva zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni javno. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine ali v času uradnih v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina. 9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Hrpelje - Kozina ali po tel. 05/68-00-150 – kontaktna oseba Robert Kastelic, elektronski naslov; robert.kastelic@hrpelje.si.
Občina Hrpelje - Kozina

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti