Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3458. Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Ljubelj, stran 8993.

Na podlagi 3. in 5. člena Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 80/10 – ZUPUDPP) ob uporabi 3. točke 3. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Ljubelj
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določi ureditveno območje strateškega mejnega prehoda Ljubelj (v nadaljnjem besedilu: SMP Ljubelj) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za SMP Ljubelj, ki ga je izdelal Inženiring IBT Ljubljana, d. d., pod št. 9388-A/051, oktober 2011, in je na vpogled na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
2. člen
(urbanistične podlage)
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja SMP Ljubelj so prostorski akti občine. Ureditveno območje strateškega mejnega prehoda urejajo:
– prostorske sestavine planskih aktov: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Tržič (Uradni list RS, št. 109/99, 93/01 in 1/11),
– prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94, 114/00, 93/01, 71/05, 121/05, 75/08 in 1/11).
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje SMP Ljubelj obsega nepremičnine, potrebne za opravljanje dejavnosti državnih organov, ter neposredno okolico z objekti, potrebnimi za smotrno in varno odvijanje prometa, trase za infrastrukturne objekte in naprave (komunalni vodi, elektroenergetsko omrežje, javna razsvetljava, telekomunikacije, vodovod in meteorna kanalizacija), potrebne za nemoteno delovanje SMP Ljubelj, in sicer zemljišča ali dele zemljišč s parc. št. 1037/1, 1039/1, 1039/2 in 1040, vse k. o. Podljubelj.
(2) Situacija ureditvenega območja je prikazana v grafičnih prilogah in elaboratu za ugotavljanje javne koristi iz 1. člena te uredbe, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen
(javna korist)
Šteje se, da je zaradi gradnje na ureditvenem območju iz prejšnjega člena izkazana javna korist.
5. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-38/2012
Ljubljana, dne 15. novembra 2012
EVA 2012-2030-0028
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti